Expedice 6 : Boží hrdinové

26. Boží lid je neposlušný

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Vyjednáváte někdy s někým: „Půjč mi tvůj skateboard a já ti půjčím kolo“ nebo „Když mi dovolíš zůstat dlouho vzhůru, slibuji, že si uklidím svůj pokoj!“? Dodržíte vždycky svou část dohody?

„Bože, když mi pomůžeš, udělám cokoliv, co budeš chtít!“ Slíbili jste někdy Bohu něco takového?

Co se stane, když vám Bůh pomůže a vyřeší váš problém?
Boží lid je neposlušný
"Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích.(...) Opustili Hospodina a sloužili Baalovi a Aštoretě." (Soudců 2,11-13)

Co se stalo předtím...

Boží lid byl již 40 let na cestě k novému domovu, který jim Bůh slíbil. Konečně dorazili do Zaslíbené země, ale neměli žádného krále ani prezidenta, který by je vedl a říkal jim, jak spolu mají žít. Téměř každý si dělal, co chtěl. Panoval mezi nimi chaos – a Bůh jim musel pomoci. Začal tím, že jim dal vůdce, kterým se říkalo „soudci“. Tito lidé nebyli vždy příliš stateční, ale museli se statečně chovat, protože jednali jinak, než ostatní lidé.

Přečtěte si společně: Soudců 2,11-19

Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích, a sloužili baalům.
Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země. Chodili za jinými bohy, za božstvy těch národů, které byly kolem nich, a klaněli se jim. Tak Hospodina uráželi.
Opustili Hospodina a sloužili Baalovi a Aštoretě.
Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal jej do rukou plenitelů a ti jej plenili. Vydal je napospas okolním nepřátelům, že už vůbec před svými nepřáteli nemohli obstát.
Pokaždé, když vytrhli do boje , zle na ně dopadla Hospodinova ruka, jak jim to Hospodin prohlásil a přísahou stvrdil. Doléhalo na ně veliké soužení.
I povolával Hospodin soudce, aby je vysvobozovali z rukou plenitelů.
Avšak ani své soudce neposlouchali, dál smilnili s jinými bohy a klaněli se jim. Brzo sešli z cesty, po níž chodívali jejich otcové v poslušnosti Hospodinových přikázání; vůbec tak nejednali.
Kdykoli jim Hospodin povolával soudce, býval se soudcem a vysvobozoval je z rukou nepřátel po všechny soudcovy dny. Hospodin měl totiž s nimi soucit, když sténali pod svými utlačovateli a tyrany.
Po soudcově smrti si však opět počínali hůře než jejich otcové, chodili za jinými bohy, sloužili jim a klaněli se jim. Nevzdali se svých způsobů ani svého zatvrzelého počínání.

Co se stalo potom...

Bůh měl dlouho se Svým lidem velkou trpělivost! Pomáhal jim s jejich problémy, a oni Mu slíbili, že budou poslušní. Ale svůj slib nedodrželi, a tak jim nakonec Bůh přestal pomáhat. Nebylo to proto, že by je přestal milovat, ale právě proto, že je miloval. Byl to způsob jak je naučit, že jejich jednání má své důsledky: rozhodli se nedodržovat smlouvu, kterou s Bohem uzavřeli. Sousední národy se staly jejich nepřáteli. Když se od Něj Boží lid odvrátil, Bůh si někdy používal jeho nepřátele, aby jim ukázal, že ho potřebují.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 42.

Víš, že... ?

„Soudce“ je titul, který dostávali vůdci Izraelců v době mezi vládou Jozua a vládou prvního krále, Saula. Boží lid v tomto období neměl soudce nepřetržitě. Bůh jim soudce tehdy, když Ho požádali o pomoc, aby je vedl.

Poslouchat Boha Přestože ještě nežili v zemi, kterou jim Bůh slíbil, Izraelité začali zapomínat na Boha a všechno, co pro ně udělal.

Zlé časy Byla to doba, kdy vládlo násilí a zlo; lidé začali uctívat jiné bohy; a mnohokrát byli v bitvách poraženi svými nepřáteli. Když volali k Bohu, aby jim pomohl, udělal to – ale oni na Něj brzy zase zapomněli.

 

Mluv s Bohem

„Pomoz mi, Bože, abych Ti sloužil ve všem, co dělám, a abych na Tebe nezapomínal.“

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Když si nebudeme Boha připomínat tím, že se budeme modlit a snažit se žít tak, jak On to po nás chce, zaberou Jeho místo v našem životě jiné věci a než se nadějeme, nebudeme mít na Boha čas. Zde si můžete přečíst, co dělají někteří lidé pro to, aby si Boha stále připomínali:

● Někteří lidé mají pevně stanovený čas, kdy se modlí a čtou si Bibli. V tuto dobu vždy přesně ví, co mají dělat. Připomínají jim to hodiny.

● Některým lidem připomínají Boha věci, které dělají: modlí se vždy před jídlem; modlí se, když nastoupí do auta; když cvičí; když si položí hlavu na polštář.

● Některým lidem připomíná Boha příroda. Líbí se jim být venku a vnímat, že jsou součástí Božího stvoření, nebo si třeba prohlížet fotografie úžasného světa, který Bůh stvořil.

● Někteří lidé se obklopují papírky s poznámkami, které dávají na zrcadlo, pod polštář, na lednici, do penálu, na televizi nebo na monitor svého počítače, aby jim Boha připomínaly.

Myslíš, že bys i ty mohl využít některý z těchto nápadů?