Expedice 6 : Boží hrdinové

29. Samson

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Víš, kdo je vůdcem tvé země?

Na jaké jiné vůdce si vzpomeneš?

Co dělá vůdce dobrým vůdcem?
 Samson
"Hle, otěhotníš a porodíš syna, ale jeho hlavy se nesmí dotknout břitva; ten chlapec bude od mateřského života Boží zasvěcenec. On začne vysvobozovat Izraele z rukou Pelištejců.“ Soudců 13,5

Co se stalo předtím...

Samson je posledním z 12 soudců, o nichž čteme v knize Soudců. Byl Nazirejec a měl žít podle pravidel, která pro něj Bůh stanovil. Jedním z těchto pravidel bylo, že si nesmí stříhat vlasy. Bůh učinil Samsona velmi silným – skoro jako supermana – a čím delší měl vlasy, tím byl silnější. Jeho nepřátelé nevěděli, z čeho pramení jeho síla a špehovali ho. Samson své tajemství prozradil ženě zvané Delíla – a ta to řekla jeho nepřátelům! Ustřihla mu vlasy, on tím ztratil svou sílu a na dlouhou dobu byl uvězněn.

Přečtěte si společně: Soudců 16,23–30

Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: „Náš bůh nám vydal do rukou Samsona, našeho nepřítele.“
Když ho lid viděl, vychvaloval svého boha. Volali: „Náš bůh nám vydal do rukou našeho nepřítele, pustošitele naší země, který mnoho našich skolil.“
Rozjařili se a křičeli: „Zavolejte Samsona, ať nám poslouží k nevázaným hrám!“ Zavolali tedy Samsona z vězení, aby si s ním nevázaně pohrávali. Postavili ho mezi sloupy.
Samson požádal mládence, který jej vedl za ruku: „Pusť mě, ať mohu ohmatat sloupy, na nichž budova spočívá, a opřít se o ně!“
Dům byl plný mužů i žen, byla tam všechna pelištejská knížata. I na střeše bylo na tři tisíce mužů a žen, hodlajících přihlížet nevázaným hrám se Samsonem.
I volal Samson k Hospodinu a prosil: „Panovníku Hospodine, rozpomeň se na mne a dej mi prosím jen ještě tentokrát sílu, Bože, abych rázem mohl vykonat na Pelištejcích pomstu za svoje oči!“
Pak Samson pevně objal oba prostřední sloupy, na nichž budova spočívala, a vzepřel se proti nim, proti jednomu pravicí a proti druhému levicí.
A řekl: „Ať zhynu zároveň s Pelištejci!“ Napnul sílu, a dům se zřítil na knížata i na všechen lid, který byl v něm, takže mrtvých, které usmrtil umíraje, bylo víc než těch, které usmrtil zaživa.

Co se stalo potom...

Samson zemřel společně s těmi, kdo se vysmívali Bohu. Když se jeho rodina doslechla o tom, co se mu stalo, převezli jeho tělo domů a pohřbili ho.

A opět byl Boží lid bez silného vůdce a dělal si, co se komu chtělo. Postavili se proti Boží vůli; nevěřili, že Bůh je jediným skutečným Bohem, a uctívali sochy ze dřeva, kovu nebo kamene. Ale protože Bohu na jeho lidu stále záleželo, měl plán, co dělat dál.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 42.

Víš, že... ?

Vyvolený Anděl řekl Samsonovým rodičům přesně co se bude dít: narodí se jim chlapec, který „bude od mateřského života boží zasvěcenec“ (Soudců 13:3-5).

Nazirejec Samson byl „Nazirejec“. Nazirejci si nestříhali vlasy, nepili pivo ani víno a vyhýbali se některým potravinám. Délka Samsonových vlasů byla znamením jeho oddanosti Bohu.

Silák Samson byl slavný pro svou sílu a byl známý (a obávaný) válečník. Když mu ustřihli vlasy, jeho síla zmizela!

 

Mluv s Bohem

Popros Boha, aby ti pomohl jít po jeho cestách a používat svůj čas a své schopnosti pro Něj a ne jen pro sebe.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Bůh dal Samsonovi tělesnou sílu. Máš i ty tento druh síly?

Je mnoho způsobů jak být silný. Jaké další způsoby dokážeš vymyslet?

Někteří lidé jsou silní a stateční i když mají bolesti. Jsi silný tímto způsobem?

Někteří lidé jsou silní a spolehliví, vždy udělají to, co slíbili. Jsi takto silný?

Jsi silný pro Boha?

A tvůj biblický průvodce?Jak ten je silný?

Je silný pro Boha?

Poděkujte Bohu za způsoby, kterými vás oba učinil silnými.