Expedice 6 : Boží hrdinové

28. Gedeón

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Co by sis oblékl nebo vzal s sebou, aby ses uchránil v bouři před deštěm?

Co bys dělal nebo co by sis oblékl, aby ses v horkém slunečném dnu chránil před zhoubnými paprsky?

Co by sis oblékl, vzal nebo co bys dělal, aby ses ochránil před silnou nepřátelskou armádou?
Gedeón
Tři oddíly najednou zatroubily na polnice a rozbily džbány; do levé ruky uchopili pochodně, do pravé polnice, aby troubili, a zvolali: „Meč za Hospodina a za Gedeóna!“ Soudců 7,20

Co se stalo předtím...

Život Božího lidu velmi ztěžovali jeho sousedé. Většina lidu si proto myslela, že je Bůh opustil, ale nebylo to tak! Aby jim pomohl, povolal Bůh muže jménem Gedeón. Jenže Gedeón vůbec nebyl odvážný. Měl spoustu výmluv, proč nemůže udělat to, co po něm Bůh chce. Tolik se bál, že dokonce požádal Boha o znamení – aby se stalo něco neobvyklého – aby se ujistil, že to Bůh opravdu myslí vážně. Bůh věděl, že Gedeón potřebuje mnoho utvrzení, a dal mu několik znamení, aby v Něj věřil a aby mu dodal odvahu, kterou potřeboval pro uskutečnění Božího poslání.

Přečtěte si společně: Soudců 7,17–21

Hospodin řekl Gedeónovi: „Třemi sty muži, kteří chlemtali, vás vysvobodím a vydám ti Midjánce do rukou. Všechen ostatní lid ať odejde, každý do svého domova.“
Lid si tedy nabral příděl potravy a svoje polnice a Gedeón propustil všechny izraelské muže, každého k jeho stanu; jen těch tři sta si podržel. Tábor Midjánců ležel pod ním v dolině.
Té noci mu Hospodin poručil: „Ihned sestup do tábora nepřátel , neboť jsem ti je vydal do rukou.
Jestliže se bojíš sestoupit sám , sestup do tábora se svým mládencem Púrou.
Uslyšíš, o čem budou mluvit. Pak jednej rozhodně a vtrhni dolů do tábora.“ Gedeón sestoupil se svým mládencem Púrou k vojenským hlídkám na pokraji tábora.
Midjánci s Amálekem a se všemi syny východu leželi totiž v dolině v takovém množství jako kobylky, i jejich velbloudů byl bezpočet, takové množství jako písku na mořském břehu.
Gedeón přišel, právě když jeden druhému vyprávěl sen. Povídal: „Považ, jaký jsem to měl sen! Na midjánský tábor se valil pecen ječného chleba; přivalil se ke stanu a vrazil do něho, až padl, úplně jej převrátil, že stan zůstal ležet.“
Jeho druh mu odpověděl: „To nemůže znamenat nic jiného než meč Izraelce Gedeóna, syna Jóašova. Bůh mu dal do rukou Midjánce i s celým táborem.“
Když Gedeón slyšel vyprávění tohoto snu i jeho výklad, poklonil se. Vrátil se do izraelského tábora a zvolal: „Vstaňte! Hospodin vám vydal do rukou tábor Midjánců!“
Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílů, všem jim dal do rukou polnice a prázdné džbány a do džbánů pochodně.
Poručil jim: „Sledujte mě a dělejte, co já. Hle, půjdu na okraj tábora, a co udělám, udělejte i vy.
Až spolu s ostatními, kteří budou se mnou, zatroubím na polnici, zatroubíte i vy na polnice okolo celého tábora a zvoláte: ‚Za Hospodina a za Gedeóna!‘“
Gedeón se sto muži, kteří byli s ním, přišli na okraj tábora na počátku prostřední noční hlídky, právě když střídali stráže. Zatroubili na polnice a rozbili džbány, které měli v rukou.
Tři oddíly najednou zatroubily na polnice a rozbily džbány; do levé ruky uchopili pochodně, do pravé polnice, aby troubili, a zvolali: „Meč za Hospodina a za Gedeóna!“
Zůstali stát kolem tábora, každý na svém místě. V celém táboře nastal divý spěch, zmateně pokřikovali a dávali se na útěk.

Co se stalo potom...

Gedeón a jeho lid měli věřit neviditelnému Bohu. To nebylo snadné. Ale představte si, jak překvapení museli být po takovémto skvělém vítězství! Jako vždy, když se stane něco velkolepého, někteří lidé cítí spíše zášť než štěstí. V 8. kapitole knihy Soudců se dočteme, že Gedeón se nedržel Božího návodu a začal se svým nepřátelům mstít. Přestože byl Gedeón pro svůj lid „zachráncem“, byl stále jen člověkem a některé věci, které udělal, nebyly dobré. Ale byl schopný vést Boží lid a ten tak mohl žít do konce Gedeónova života v míru.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 42.

Víš, že... ?

Midjánci Midjánci napadali Izraelity po sedm let. Byli krutí a nelítostní a Izraelité museli svou úrodu sklízet tajně, aby jim všechno neukradli.

Polnice Všichni Gedeónovi vojáci s sebou nosili polnici – troubu zvanou šófar. Byla vyrobená ze zahnutého ovčího či kozího rohu.

Pochodně Pochodně byly vyrobené z dřevěných tyčí obalených látkou, napuštěnou olejem - ty se pak zapálily.

Gedeónovo vojsko Gedeónova armáda na začátku čítala 32 000 mužů. Ale Bůh chtěl, aby věděli, že to byla Jeho moc, která porazila Midjánce, a řekl proto Gedeónovi, aby většinu svých vojáků poslal domů. Gedeón šel nakonec do bitvy se 300 muži!

 

Mluv s Bohem

Popros Boha, aby tě učinil statečným, když potřebuješ obstát v tom, co je dobré, a žít tak, jak On chce.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Představ si, že jsi jedním z vojáků Gedeónovy armády. Nějakým způsobem máš u sebe mobilní telefon (ačkoliv od té doby ve skutečnosti trvalo ještě několik tisíc let, než byl vynalezen) a posíláš textové zprávy svým kamarádům doma. Nezapomeň, že každá zpráva může mít maximálně 140 znaků – ale nejsi nijak omezený v tom, kolik zpráv za den pošleš.

Na začátku se cítíš sebevědomě: jsi jedním z 32 000 vojáků. Ale potom pošle Gedeón 22 000 těch, kteří se bojí, domů. (Soudců 7,3)

V 6. verši se armáda zmenší na pouhých 300 vojáků (a ty jsi jedním z nich). Pokračuj ve čtení tohoto biblického příběhu a stále informuj své přátele doma o tom, co se právě děje, jak a proč.