Expedice 6 : Boží hrdinové

27. Debóra

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav.
Koupit si ji můžete na http://su-czech.org/edice.php
Debóra
"I úpěli Izraelci k Hospodinu, protože Jabín měl devět set železných vozů a po dvacet let Izraelce krutě utlačoval." Soudcú 4,3

Přečtěte si společně: Soudců 4,4–16

Toho času v Izraeli soudila prorokyně Debóra, žena Lapidótova.
Sedávala pod Debóřinou palmou mezi Rámou a Bét-elem v Efrajimském pohoří a Izraelci za ní přicházeli, aby je soudila.
Ta poslala pro Báraka, syna Abínoamova, z neftalíjské Kedeše, a naléhala na něho: „Sám Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje: ‚Táhni hned na horu Tábor a vezmi s sebou deset tisíc mužů z Neftalíovců a Zabulónovců.
Já k tobě přivedu k potoku Kíšonu velitele Jabínova vojska Síseru i jeho vozbu a jeho hlučící dav a dám ti jej do rukou.‘“
Bárak jí odpověděl: „Půjdeš-li se mnou, půjdu, nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu.“
Řekla: „Určitě s tebou půjdu, avšak na cestě, kterou půjdeš, se neproslavíš, Hospodin totiž vydá Síseru do rukou ženy.“ I vstala Debóra a vypravila se s Bárakem do Kedeše.
Bárak svolal do Kedeše Zabulóna i Neftalího; táhlo za ním deset tisíc mužů, i Debóra táhla s ním.
A Kénijec Cheber se odloučil od Kajina, od potomků Chóbaba, tchána Mojžíšova, a přemístil svůj stan k božišti v Saanajimu u Kedeše.
Když ohlásili Síserovi, že Bárak, syn Abínoamův, vystoupil na horu Tábor,
svolal celou svou vozbu, devět set železných vozů, i všechen lid, který měl v pohotovosti, z Charóšetu pronárodů k potoku Kíšonu.
Debóra vyzvala Báraka: „Připrav se, toto je den, kdy ti Hospodin vydal Síseru do rukou. Hospodin sám vytáhl před tebou.“ I sestoupil Bárak z hory Táboru a za ním deset tisíc mužů.
Hospodin ostřím meče uvedl ve zmatek Síseru a všechnu jeho vozbu a celý tábor před Bárakem. Sísera seskočil z vozu a prchal pěšky.
Bárak pronásledoval vozbu a tábor až k Charóšetu pronárodů. Celý Síserův tábor padl ostřím meče, nezůstal ani jediný.

Mluv s Bohem

Bůh ví, co se v budoucnosti stane. Řekni Mu, z čeho máš obavy, a důvěřuj Mu, že za tebe bude bojovat.

Popřemýšlej

Lukáš si četl příběh o Deboře se svou babičkou a dědečkem.

Lukášovi je 9 let, žije v malé vesnici a má rád zvířata.

Moc rád by věděl, proč museli Izraelci bojovat proti Síserovi a Kenanejcům.

Babička s dědečkem mu na to řekli: „Debora řekla Barákovi, že mu Hospodin přikázal, aby odvedl svou armádu na horu Tabor, a Bůh způsobí, že Izraelci porazí Kenanejské vojsko vedené Síserou. Zabrání jim tak, aby zle zacházeli se syny Izraele. Když to Barák nechtěl uskutečnit bez Debory, šla s ním a Bůh porazil Síseru i jeho vojsko. Debora byla považovaná za prorokyni.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Zde najdeš mapu, na kterou se odkazuje text Expedice Bible na straně 39.

>> Stáhnout soubor č. 1