Expedice 4 : Mojžíš

17. Bůh mluví k Mojžíšovi

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Představ si, že ti právě zavolal vedoucí vašeho národního fotbalového týmu a řekl ti, že chce, abys hrál příští týden v jeho týmu! Co na to řekneš?

Vzpomeneš si na někoho z jakéhokoliv biblického příběhu, ke komu Bůh mluvil a řekl mu, že ho chce použít ve svém "týmu"? Ke komu takto mluvil? Co Mu na to dotyčný řekl?

Překvapuje tě, že Bůh chce použít ve svém týmu i tebe - teď, příští týden nebo napořád? Co Mu řekneš?
Bůh mluví k Mojžíšovi
„Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta." Exodus 3,10

Co se stalo předtím...

Boží lid byl donucen pracovat pro Egypťany jako otroci. Volali k Bohu o pomoc. A Bůh je vyslyšel.

Mezitím Mojžíš odešel z Egypta tak daleko, jak jen mohl. Našel si práci v cizí zemi, kde pracoval jako pastevec pro muže, jenž se jmenoval Jetro. Vzal si za ženu jednu z jeho dcer a narodil se jim syn. Ale Mojžíš nezapomněl ani na Egypt ani na svůj lid.

Přečtěte si společně: Exodus 3,1-10

Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu.
Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven.
Řekl si : „Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří.“
Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh zprostředku keře: „Mojžíši, Mojžíši!“ Odpověděl: „Tu jsem.“
Řekl: „Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“
A pokračoval: „Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět.
Hospodin dále řekl: „Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti.
Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců.
Věru, úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují.
Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta.“

Co se stalo potom...

Mojžíš si nebyl jistý tím, že by právě on mohl být vůdcem Božího lidu a zachránit ho z Egypta. Ale Bůh si jistý byl. Mojžíš se vrátil do Egypta a cestou potkal svého bratra Árona. Spolu pak šli za faraonem, egyptským králem, a požádali ho, aby propustil hebrejské otroky. Farao to odmítl a vytrvale odmítal i později. Bůh proto Mojžíšovi řekl, že udělá něco ohromujícího (a strašného), aby farao změnil názor: voda v řece se promění v krev!

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 30.

Víš, že... ?

Bál se Mojžíš se bál, protože Bůh je svatý. „Svatý“ znamená být čistý nebo oddělený. Bůh je svatý – je čisté dobro. Na Bohu není vůbec nic špatného.

Sandály Bůh řekl Mojžíšovi, aby si sundal opánky (boty), neboť místo, na kterém stojí, je svaté. Neznamená to, že by tato země byla sama o sobě nějak zvláštní, ale v tu chvíli byla svatá, protože tam byl Bůh.

Boží jméno Ve starozákonních dobách mluvil Boží lid hebrejsky. Bůh řekl, že jeho jméno je "Jahve“ nebo „Jehova“. Znamená „Jsem, který jsem“ nebo „Budu, který budu“. Židé však považovali toto jméno za příliš posvátné, než aby ho vyslovili nebo napsali.

 

Mluv s Bohem

Bůh nechce po každém z nás, aby byl velký vůdce nebo aby někoho osvobodil z otroctví. Ale pro každého z nás má práci. Každý z nás hrajeme nějakou roli: promluv si teď o tom s Bohem.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Udělej si obrázek nebo model hořícího keře.

Budeš potřebovat:
Větvičky a listy, červený, žlutý a oranžový krepový papír, papír, voskovky, lepidlo, lepicí pásku; velký list tvrdého papíru na pozadí, pokud budeš dělat obrázek, nebo nádobu s pískem, pokud budeš vyrábět model.

Postup:
1. Posbírej několik skutečných větviček a listů nebo je vystřihni z papíru.
2. Použij lepicí pásku, abys nalepil větvičky na spodek tvrdého papíru; nebo větvičky zapíchni do nádobky s pískem. Lepicí páskou na větvičky připevni listy.
3. Natrhej si proužky krepového papíru a přilep je lepidlem nebo páskou tak, aby vycházely kolem dokola z keře jako plameny. Tím vznikne hořící keř – ale neshoří!

Tento obrázek ti napoví, jak na to:
http://www.bigbiblechallenge.com/wp-content/uploads/2011/05/Challenge-4-tree.jpg

Pamatuješ si, co Bůh Mojžíšovi řekl?