Expedice 4 : Mojžíš

20. Přes moře!

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Přes moře!
Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte." Exodus 14,13

Přečtěte si společně: Exodus 14,15–29

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Proč ke mně úpíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál .
Ty pak pozdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozpoltíš je, a tak Izraelci půjdou prostředkem moře po suchu.
Já zatvrdím srdce Egypťanů, takže půjdou za nimi. Oslavím se na faraónovi a na všem jeho vojsku, na jeho vozech i jízdě.
Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až budu oslaven tím , co učiním s faraónem, s jeho vozy a jízdou.“
Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem, a šel teď za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně
a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedněm byl oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc; po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili.
Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny.
Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva.
Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi doprostřed moře, všichni faraónovi koně, vozy i jízda.
Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek.
Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli: „Utečme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin.“
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vztáhni ruku nad moře! Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu.“
Mojžíš vztáhl ruku nad moře, a když nastávalo jitro, moře opět nabylo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal doprostřed moře.
Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraónova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný.
Ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva.

Mluv s Bohem

Co bys chtěl říci Bohu po přečtení tohoto příběhu?

Popřemýšlej

Sylvie slyšela příběh o Mojžíšovi od své učitelky v nedělní škole.

Sylvii je 10 let. Sbírá nálepky a moc ráda kreslí.

Sylvie se ptala: „Co se stalo, když Mojžíš vztáhl ruku nad moře?“

Paní učitelka jí odpověděla: „Bůh chtěl, aby Mojžíš vztáhl ruku nad moře, ale Mojžíš nevěděl proč. Ale udělal to, co mu Bůh řekl, poslechl. Moře se začalo pomalu rozdělovat, na břehu stála fronta lidí, kteří postupně začali sestupovat na oschlé mořské dno. Bůh po nás nechce, abychom dělali něco, co by nám ublížilo. Bůh má s námi dobré plány a nic se mu nevymkne z rukou."

Sylvie řekla: „Myslím, že bychom, podobně jako Mojžíš, měli Bohu vždycky naslouchat a poslechnout všechno, co nám nařizuje. Bůh nás miluje a stará se o nás. Takže nám vždycky bude radit to, co je pro nás nejlepší.

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Vyrob si visačku na kliku dvěří svého pokoje. Postupuj podle pokynů v knize Expedice Bible.

Šablonku si můžeš stáhnout zde:

>> Stáhnout soubor č. 1