Expedice 4 : Mojžíš

18. Nikam!

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Viděl jsi někdy, jakou sílu mají rozbouřené vlny nebo velký oheň, takže ses proti nim cítil naprosto bezmocný?

Když o něčem víš, že je to velmi, velmi mocné, co řekneš?

Co ti v minulém týdnu připomnělo Boží moc? Moře? Oheň? Vyslyšená modlitba? Něco jiného?
Nikam!
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Ještě jednu ránu uvedu na faraóna a na Egypt. Potom vás odtud propustí." Exodus 11,1

Co se stalo předtím...

Mojžíš s Áronem stále znovu žádali faraona, aby propustil své hebrejské otroky. A on odmítal. Stále znovu. Bůh dělal ohromující (a děsivé) věci. Řeka se proměnila v krev; všude byly žáby – a pak zemřely a rozkládaly se! Prach se změnil v odporné štípající komáry; vyrojila se hejna much; hospodářská zvířata umírala na nemoci. Lid i zvířata byli pokryti vředy; přišlo největší krupobití, jaké kdy na Zemi bylo; kobylky sežraly všechno obilí, které rostlo na polích. Po tři dny byla země zahalená ve tmě. Ale navzdory tomu pak řekl farao Mojžíšovi: „Odejdi ode mne a nechoď mi už na oči!“

Přečtěte si společně: Exodus 11

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Ještě jednu ránu uvedu na faraóna a na Egypt. Potom vás odtud propustí, nadobro vyhostí, přímo vás odtud vyžene.
Vybídni lid, ať si vyžádá každý muž od svého souseda a každá žena od své sousedky stříbrné a zlaté šperky.“
A Hospodin zjednal lidu v očích Egypťanů přízeň. Také sám Mojžíš platil v egyptské zemi za velice významného v očích faraónových služebníků i v očích lidu.
Mojžíš řekl faraónovi : „Toto praví Hospodin: O půlnoci projdu Egyptem.
Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraónova, který sedí na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené z dobytka.
Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude.
Ale na žádného Izraelce ani pes nezavrčí, ani na člověka ani na dobytče, abyste poznali, že Hospodin podivuhodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem.
Všichni tito tvoji služebníci sestoupí ke mně, budou se mi klanět a říkat: Odejdi ty i všechen lid, který jde za tebou! Teprve potom odejdu.“ Nato Mojžíš, planoucí hněvem, od faraóna odešel.
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Farao vás neposlechne, a tak mých zázraků v egyptské zemi ještě přibude.“
Mojžíš a Áron všechny ty zázraky před faraónem učinili, ale Hospodin zatvrdil faraónovo srdce, takže Izraelce ze své země nepropustil.

Co se stalo potom...

Bůh řekl Mojžíšovi a Áronovi, aby se všichni připravili na odchod z Egypta. Řekl jim, aby si nachystali zvláštní jídlo z pečeného masa, bylin a chleba zadělaného bez kvásku. Hebrejci si měli označit dveře krví, aby bylo vidět, kde žijí, protože se mělo stát to, co Mojžíš řekl faraonovi: prvorození - lidé i zvířata - měli zemřít!

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 30.

Víš, že... ?

Zázraky Bůh dal Mojžíšovi moc, aby v Egyptě udělal tři zázraky. Jeho hůl se proměnila v hada; jeho ruka odumřela a pak se zas uzdravila; voda v řece se změnila v krev. Mojžíš učinil všechny tyto zázraky před faraonem, aby mu ukázal Boží moc a aby ho přesvědčil, že má nechat Izraelity odejít. Když farao řekl „ne“, měl Bůh jiný plán.

Egyptské rány Když farao odmítl nechat Izraelity odejít, Bůh seslal znamení, nebo-li „rány“. Mnohé z nich byly přírodní katastrofy, které se v Egyptě stávají, ale Bůh ukázal svou moc tím, že rozhodl, kdy a jak k nim dojde. Byly to děsivé události – ale farao přesto neuznal Boží moc a nenechal otroky odejít.

Deset ran Řeka Nil se proměnila v krev, žáby, komáři, mouchy, smrt dobytka, vředy, krupobití, kobylky, tma, smrt prvorozených synů. Až po poslední ráně farao souhlasil s propuštěním otroků. Podívej se na obrázek v Expedici Bible na straně 27 a 28 a zkus podle něj vyjmenovat všech deset ran.

 

Mluv s Bohem

Máš nějaký velký problém nebo je něco, co tě děsí? Bůh je větší než tento problém. Mluv s Ním o tom.

Popřemýšlej

Tady si můžeš přečíst, co se stalo, když si tento biblický příběh spolu četli Harry a jeho maminka Yelena.

Harrymu je 10 let a žije v Anglii.

Harry chtěl vědět: „Proč Bůh ranami zasáhl zvířata stejně, jako lidi?“

Yelena se domnívala: „Myslím si, že Bůh věděl, že někteří Egypťané neměli prvorozené děti, takže aby zapůsobil i na ně, zahrnul Bůh do svého plánu i zvířata. Ale nemyslím si, že by Ho těšilo. Byla to jediná možnost, jak přimět Egypťany udělat správnou věc a propustit Izraelity z otroctví.

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

V tomto biblickém příběhu farao odmítl propustit Boží lid. Bůh znovu a znovu dával najevo svou moc, ale farao dál odmítal změnit svůj názor. Božímu lidu v otroctví se zdálo, že se nic nedaří.

Míváš někdy dny, kdy se ti zdá, že se vůbec nic nedaří?

Tady je pár nápadů, které můžeš vyzkoušet, až zas přijde taková chvíle:

• Uvědom si, že nic takhle nezůstane navždy. Věci se mění - prostě jen musíš počkat, až změna přijde.

• Využij těžké chvíle k tomu, abys volal k Bohu, dokud ti neodpoví. Je to doba, ve které se můžeš naučit Bohu více důvěřovat.

• Najdi si v Bibli Boží zaslíbení. Nauč se je nazpaměť. Řekni Bohu, že čekáš, až splní svůj slib.

• Promluv si se svým biblickým průvodcem nebo s jiným přítelem, kterému můžeš důvěřovat. Pokud žádného nemáš, popros Boha o někoho takového a vytrvej v prosbách, dokud ti nějakého nedá.

• Děkuj Bohu za dobré věci. Zvykni si všímat si toho, co Bůh dělá – je to vždycky dobré!