Expedice 19 : Následování Ježíše

95. Milovat jeden druhého

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Řekl jsi někdy někomu “Jsem rád, že jsi mým přítelem”?

Řekl to někdy někdo tobě?

Vzpoměň na nějakého tvého dobrého kamaráda ze školy nebo z církve. Čím je tak výjimečný?
Milovat jeden druhého
"Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná." 1. Janův 4,7

Co se stalo předtím...

Jan byl jedním z prvních Ježíšových učedníků. Napsala Janovo evangelium. Později jako vůdce církve psal dopisy prvním křetanům. Chtěl aby věděli, jak je důležité se navzájem milovat. Není zde místo pro nenávist vůči jiným lidem. Ježíš ukázal svou lásku tím, že za nás dal svůj život. Někdy se mohou ostatní chovat tak, že to pro nás bude těžké, ale Boží Svatý duch je mocný a On nám pomůže, abychom zůstali Ježíši věrní.

Přečtěte si společně: 1. Janův 4,7-21

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.
Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě.
Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.
Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.

Co se stalo potom...

Bůh je láska a když říkáme, že jsme jeho lid, tak by Boží láska měla být vidět i na našich životech: “Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra” (1.Janova 4:21)

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 120.

Víš, že... ?

Jan Tento dopis pravděpodobně napsal stejný Jan, který napsal i evangelium, ale není jisté, co zo toho bylo napsáno jako první.

Pro koho? Dopis není adresovaný nějaké konkrétní církvi, ale je napsaný křesťanům, kteří jsou zmateni v detailech své víry a v tom, jak žít křesťanský život.

 

Mluv s Bohem

Pomodli se, abys dneska milující oporou někomu, kdo to potřebuje.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Zkus si se svým biblickým průvodcem udělat tento kvíz. (Odpovědi najdeš na konci.)

1. Kolikrát se v těchto verších objevuje slovo “milovat”?

2. Podívej se na verš 9. Co je Božím plánem, abychom měli?

3. Co je skutečná láska ve verši 10?

4. Co se říká ve verši 11 že máme dělat, jestliže milujeme Boha?

5. Kdo podle verše 12 viděl Boha?

6. Co poslal Bůh Ježíše udělat ve verši 14?

7. Jaké dvě věci chce Bůh abychom dělali ve verši 21?

8. Kolikrát se v těchto verších objevují slova “milujte se navzájem” nebo “milujte jedni druhé”?

Odpovědi: 1 přibližně 16 nebo 17krát, podle toho, jaký překlad Bible používáme; 2 život; 3 Boží láska k nám; 4 Milovat jeden druhého; 5 nikdo; 6 Bůh Ho poslal, aby byl Spasitelem světa; 7 milovat Boha a milovat jedni druhé; 8 přibližně 3 nebo 4krát, podle toho, jaký překlad Bible používáme.

A teď si spolu můžete popovídat ještě o jedné otázce:

* Co máme dělat v souvislosti s tím, co nám tyto verše říkají?