Expedice 19 : Následování Ježíše

93. Přijít k Ježíši

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Vyrábíš rád modely z plastových kostek nebo z jiných stavebnic? Co největšího jsi postavil? Co je tím nejsložitějším, co jsi kdy postavil?

Když vyrábíš nějaký model, čím jednotlivé díly spojuješ? Co způsobí, že nespadnou?

Viděl jsi někdy stěnu, postavenou z cihel nebo kamenů? Stavitelé postaví jednu řadu cihel; pak se ujistí, že další řada překrývá spojení na první řadě. Proč myslíš, že to dělají? Proč na sebe cihly prostě neposkládají v rovných sloupech?
Přijít k Ježíši
"Kdysi jste ‚vůbec nebyli lid‘, nyní však jste lid Boží; pro vás ‚nebylo slitování‘, ale nyní jste došli slitování." 1. Petrův 2,10

Co se stalo předtím...

Petr byl jedním z prvních Ježíšových učedníků. Byl to ten, kdo šel za Ježíšem po moři – a ten, který popřel, že Ježíše zná, když byl Ježíš zatčen. Ale po vzkříšení statečně vyprávěl jiným lidem o Ježíši. Byl jedním z vůdců církve v Jeruzalémě a jeho dopisy jsou adresované křesťanům, kteří odtud byli rozptýleni. Připomíná jim v nich, co pro ně Ježíš udělal. Říká, že musí být připravení pro svou víru trpět. Povzbuzuje je také, aby i nadále žili pro Boha a milovali Ho z celého srdce.

Přečtěte si společně: 1. Petrův 2,1-10

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání
a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení;
vždyť jste ‚okusili, že Pán je dobrý‘!
Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘.
I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.
Neboť v Písmu stojí: ‚Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.‘
Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným‘,
ale i ‚kamenem úrazu a skálou pádu‘. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu – k tomu také byli určeni.
Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
Kdysi jste ‚vůbec nebyli lid‘, nyní však jste lid Boží; pro vás ‚nebylo slitování‘, ale nyní jste došli slitování.

Co se stalo potom...

Žít jako křesťan může být těžké, pokud to znamená lišit se od ostatních lidí, Petr to věděl - a povzbuzoval Ježíšovy učedníky, aby se nevzdávali. Ostatní vidí dobré věci, které děláme. Ale nejdůležitější je, že Bůh vidí, co děláme. Ať je to jakkoliv těžké, s Ježíšem jsme v bezpečí.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 120.

Víš, že... ?

Petr byl jedním z Ježíšových dvanácti přátel a prvním, kdo ostatním o Ježíši řekl. Zjisti víc v Expedici Bible 15.

1.Petrova V Novém zákoně jsou dva Petrovy dopisy. Tento byl napsaný křesťanům, se kterými bylo nespravedlivě zacházeno kvůli tomu, že věřili v Ježíše. Žili v zemi, kterou dnes známe jako Turecko.

Základní kámen Na budově je základní kámen prvním kamenem, který se umístí na stavbu a všechny ostatní kameny jsou umístěny k němu, takže je velmi důležitý.

 

Mluv s Bohem

“Pane Bože, pomoz mi, abych Tě lépe poznával. Pomoz mi, abych se naučil tě následovat blíže. A pomoz mi objevit, jak je dobré, abys byl v mém životě.”

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Stává se ti, že se někdy cítíš ohledně Boha nejistý? Není ale důležité to, jak se cítíme, nýbrž to, co Bůh říká.

Ježíš je tu vždycky pro nás. Podívej se na verš z Matouše 28:20 a přečti si, co nám slibuje.

Být křesťanem je o tom, komu věříme, ne o tom, jak jsme dobří. Přečti si, jak to Pavel vysvětluje v listu Římanům 10:9.

Všichni někdy procházíme těžkými časy. Bůh nám neslibuje, že nás těchto těžkých chvil zbaví. Slibuje nám, že nám pomůže jimi projít. Přečti si toho více z 1.Petrovy a všimni si, jak Bůh povzbuzuje ty, kteří trpěli a byli pronásledováni.

Když se cítíš nejistě a všechno ti připadá těžké, mluv s Ním a věř jeho slibům.