Expedice 19 : Následování Ježíše

92. Nový člověk

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php

Pozn.: V knize Expedice Bible jsou výpravy "Boží láska" a "Nový člověk" uvedeny v opačném pořadí.
Nový člověk
"Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!" 2. Korinstkým 5,17

Přečtěte si společně: 2. Korintským 5,14–21

Vždyť nás má ve své moci láska Kristova – nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli;
a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal.
A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoli jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme.
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.
Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.
Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

Mluv s Bohem

Můžeš se modlit například tuto modlitbu:
"Milý Bože,
je mi líto, že jsem udělal tyto špatné věci ........................ Prosím, pomoz mi žít tak, aby se Ti to líbilo. Udělám pro to, co bude v mých silách, ale potřebuju Tvoji pomoc. Děkuji za vše, co jsi pro mne udělal."

Popřemýšlej

Nadine žije v Německu a je jí 9 let.

Když učitel v nedělní škole dětem tento příběh přečetl, nechápala, proč museli všichni tito lidé zemřít.

Pan učitel jí odpověděl: "Pavel zde mluví o lidech, kteří žijí s Ježíšem. Znovu popisuje, co to znamená, když se rozhodneš žít v Boží přítomnosti. Všichni totiž žijeme způsobem, který je pro Boha nepřijatelný. Děláme špatné věci. Bible je nazývá "vina" nebo "hřích". Když Ježíš zemřel na kříži, neudělal to kvůli sobě, ale kvůli všem lidem. Byl potrestaný za vše zlé, co kdy všichni lidé udělali. Každý, kdo tomu věří, jako by zemřel na kříži spolu s Ježíšem. Takový člověk svou vírou vyjadřuje: Ježíš zemřel kvůli mně. Ježíš vzal na sebe trest za moje hříchy. Díky tomu teď můžu žít ve vztahu s Bohem. Proto Pavel píše: Protože Ježíš zemřel na kříži, i my všichni jsme zemřeli na kříži. Proto teď patříme Bohu."

Vyzkoušej si...

Jaké je to říci Bohu "promiň"? Více se dočteš v knize Expedice Bible na straně 117.