Expedice 5 : Boží lid

21. Boží pravidla

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Máte ve škole nějaká pravidla? Na která z nich si vzpomeneš? Je snadné nebo těžké je dodržovat?

Máte pravidla doma? Jaká?

Myslíš si, že je důležité mít pravidla? Proč nebo proč ne? Co by se stalo, kdyby nebyla žádná pravidla?
Boží pravidla
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví." Exodus 20,2

Co se stalo předtím...

Přibližně dva měsíce poté, co Izraelité opustili Egypt, došli k hoře Sinaj. Bůh Mojžíšovi řekl, že když Ho budou poslouchat, učiní z nich vyvolený národ a budou s Ním mít jedinečný vztah. Na horu směl vystoupit jen Mojžíš a jen on mohl mluvit s Bohem. Bůh tam dal Mojžíšovi deset „přikázání“, která měli lidé dodržovat, aby zůstali Bohu blízko. První čtyři jsou o našem vztahu k Němu; dalších šest se týká vztahů s lidmi.

Přečtěte si společně: Exodus 20,2-8.12-17

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
(...)
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Nezabiješ.
Nesesmilníš.
Nepokradeš.
Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

Co se stalo potom...

Když Bůh na hoře Sinaj mluvil s Mojžíšem, byl slyšet hrom a byly vidět blesky a kouř. Lidé byli vyděšení. Ale Mojžíš jim řekl, aby se nebáli. Bůh chtěl, aby lidé poznali jeho pravidla, aby byli schopní odlišit dobré od špatného a zůstat Mu nablízku.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 36.

Víš, že... ?

Sinaj je jméno hory a pouště v jejím okolí. Bůh na hoře Sinaj mluvil k Mojžíšovi a dal mu pravidla pro život s Ním. Sinaj je také místem, kde Mojžíš nějakou dobu před tím pracoval jako pastýř a kde k němu Bůh promluvil prostřednictvím hořícího keře, který ale neshořel.

Potrava pro chudé Kromě deseti přikázání, která dal Bůh Mojžíšovi na hoře Sinaj, dal Izraelitům i mnoho dalších přikázání. Jedno z nich říká, že v době sklizně smí farmáři či vlastníci ovocných stromů sklízet úrodu jen jednou. Všechno, co na stromě či poli zůstane nebo jim upadne, tam má zůstat jako potrava pro chudé a cizince.

Potrava v poušti Během putování do zaslíbené země si lidé mnohokrát stěžovali, jak těžké je žít v poušti. Bůh jim každý den posílal „manu“, jakýsi druh sušenek, které chutnaly po medu. Šest dnů v týdnu mohli manu sbírat, jen poslední den, kdy byl „sabat“, sbírat nesměli, ale měli si předchozí den nasbírat dvakrát tolik.

Mana znamená „co je to?“ a pochází z hebrejského slova „man hu“. Právě tohle prý Izraelité řekli, když tehdy uviděli na zemi tyto bílé vločky poprvé.

 

Mluv s Bohem

Popros Boha, aby ti pomohl žít tak, jak On chce.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Vyrob si náramek, který ti bude připomínat, abys Boha miloval a poslouchal.

Budeš potřebovat: pruh papíru 3 x 20cm, fixy, lepící pásku.

1. Na proužek papíru si napiš slova „Miluj Boha a dělej to, co říká“.

2. Omotej si tento kousek papíru volně kolem zápěstí a přilep lepicí páskou.

3. Vyrob ještě jeden takovýto náramek pro svého biblického průvodce, aby i jemu připomínal, že má Boha milovat a poslouchat.