Expedice 5 : Boží lid

23. Vůdce Jozue

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Vůdce Jozue
"Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“ Jozue 1,9

Přečtěte si společně: Jozue 1,1–11

Po smrti Mojžíše, služebníka Hospodinova, řekl Hospodin Jozuovi, synu Núnovu, který Mojžíšovi přisluhoval:
„Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem přes tento Jordán do země, kterou dávám Izraelcům.
Dal jsem vám každé místo, na které vaše noha šlápne, jak jsem přislíbil Mojžíšovi.
Vaše pomezí povede od stepi a tohoto Libanónu až k veliké řece, řece Eufratu, podél celé země Chetejců až k Velkému moři, kde zapadá slunce.
Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě.
Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal jejich otcům, že jim ji dám.
Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo; tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš.
Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.
Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“
I přikázal Jozue správcům lidu:
„Projděte táborem a přikažte lidu: Připravte si zásobu potravin, neboť po třech dnech přejdete tento Jordán a půjdete obsadit zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává do vlastnictví.“

Mluv s Bohem

Je pro tebe nějaká věc těžká? Může to být třeba předmět ve škole nebo vztah ke člověku, kterého není snadné mít rád. Možná tě některé věci štvou nebo ti dělají starosti. Přemýšlej o slovech, která jsou napsána na tvém pruhu papíru, a nech Boha, aby k tobě těmito slovy mluvil.

Popřemýšlej

Matouš si tento příběh četl se svým starším bratrem Danem.

Matoušovi je osm let. Má rád auta a motorky a těší se, až jednou bude řídit.

Matouš se divil, proč se voda v Jordánu zastavila.

Dan mu odpověděl: „Protože kněží chtěli přejít přes řeku s Archou úmluvy. To Bůh tu vodu zadržel. Jednak to udělal proto, aby kněží mohli přejít řeku Jordán. A za druhé, Bůh chtěl ukázat svým lidem: „Já jsem mocný Bůh. Dokud budu s vámi, nemusíte se ničeho bát. Mě poslouchají dokonce i vody Jordánu.“

Vyzkoušej si...

Ustřihni si pruh papíru široký 2 cm a dlouhý nejméně 30 cm. Víc se dozvíš v knize Expedice Bible :-)