Expedice 5 : Boží lid

22. Zlaté tele

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Neřídit se pokyny může být nebezpečné! Co když třeba jedete na lyže nebo na túru do hor? Nebo co třeba při běžných denních činnostech jako je přecházení silnice nebo příprava horkého nápoje? Co se může stát?

Je nebezpečné, pokud víme, co po nás Bůh chce, ale neděláme to!

Proč?

Jaká je jediná možnost pro to, aby byl náš život bezpečný? Chceš se Bohu omluvit za chvíle, kdy jsi věděl, co je správné, ale nedělal jsi to?

(Klidně to můžeš udělat hned teď!)
Zlaté tele
"A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid." Exodus 32,14

Co se stalo předtím...

Mojžíš odešel od Izraelitů na horu Sinaj a byl tam již dlouhou dobu. Bůh mu tam říkal, jak chce, aby jeho lid žil. Mezitím Izraelité zapomněli na všechno, co pro ně Bůh udělal. A vymysleli si, že Mojžíš se už nejspíš nevrátí!

Přečtěte si společně: Exodus 32,1-14

Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: „Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země.“
Áron jim řekl: „Strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně!“
I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi.
On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu býčka. A oni řekli: „To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země.“
Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal: „Zítra bude Hospodinova slavnost.“
Nazítří za časného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaných her .
I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: „Sestup dolů. Tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, se vrhá do zkázy.
Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: ‚To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země.‘“
9Hospodin dále Mojžíšovi řekl: „Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje.
Teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi; z tebe však udělám veliký národ.“
Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o shovívavost: „Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země?
Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a nadobro je smetl z povrchu země.‘ Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš .
Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám při sobě přísahal a vyhlásil: Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví.“
A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid.

Co se stalo potom...

Když se Mojžíš vrátil z hory Sinaj a viděl, jak lid pije a tancuje kolem modly, velmi se rozzlobil a hodil na zem desky, na kterých byla napsána Boží přikázání – a ty se rozbily. Také Bůh se na svůj lid velmi zlobil, ale Mojžíš Ho prosil, aby jim odpustil. Mojžíš měl s Bohem zvláštní vztah a často s Ním mluvil. Bůh řekl Mojžíšovi, aby znovu šel na horu, a dal mu nové desky s Desaterem.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 36.

Víš, že... ?

Modla je věc, která byla vyrobená lidmi, a kterou lidé nějakým způsobem uctívají. Áron vyrobil ze zlatých náušnic, které lidé nosili, sochu mladého býka či telete. Bůh svému lidu právě řekl, že musí uctívat jen Jeho a nic, co bylo vyrobeno lidskýma rukama. Ale oni si brzy začali myslet, že tato socha je bůh, který je vyvedl z Egypta.

Tabernákl neboli stan setkávání. Bůh Izraelcům řekl, jak mají vyrobit velký stan, který měli umístit do středu svého tábora. Tento stan byl místem, kde měli Boha uctívat a měli ho vždy postavit, složit a přenést na další místo, kam putovali. Uvnitř stanu byl stůl, na který se pokládal čerstvý chléb, a dva oltáře, na které se přinášely oběti. Neustále tam svítil svícen se sedmi svícemi. Bůh dal lidu také instrukce jak vyrobit dřevěnou truhlu pokrytou zlatem: uvnitř této truhly byly uloženy kamenné desky s Desaterem. Je známa jako „schrána úmluvy“ nebo také „archa úmluvy“.

Kněží Mojžíšův starší bratr Áron byl prvním knězem. Jeho úkolem bylo vést uctívání Boha při setkání ve stanu a nabízet Bohu oběti, které Mu lid přinášeli. Přečti si Exodus (2.Mojžíšovu) kapitolu 28, abys zjistil, jaké měl zvláštní oblečení.

 

Mluv s Bohem

Všichni někdy Boha neposloucháme, přestože toho pro nás tolik udělal. Vzpomeneš si, kdy jsi Boha neposlechl? Promluv si o tom s Ním.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

V tomto příběhu udělal Boží lid velkou chybu! Zapomněli, co jim Bůh řekl, a co Mu slíbili.

Při podnikání Expedice Bible budeš o Bohu zjišťovat nové věci. Tady je jedna z možností, jak nezapomenout na to, co nám říká.

● Najdi si pět listů bílého nebo barevného papíru a stejně velký kus kartonu.

● Přehni papíry napůl, tak abys z nich vytvořil stránky knihy, a karton přelož tak, aby vznikly její desky.

● Pomocí děrovačky udělej podél přeložených okrajů díry, provlékni jimi stužku nebo provázek a svaž ho k sobě.

Vznikne ti kniha s 20 stránkami – pro každou kapitolu jedna

Vrať se zpátky k výpravám, které jsi již absolvoval a napiš nebo namaluj nové věci, které jsi při nich poznal. Až dojdeš na konec 5.výpravy, udělej totéž. A jak budeš pokračovat v Expedici Bible, postupně doplňuj další stránky.