Expedice 5 : Boží lid

25. Dobytí Jericha

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Kdy se rád řídíš instrukcemi? Když vyrábíš nějaký model; nebo když pečeš koláč? Nebo když provádíš nějaký vědecký pokus? Proč je užitečné mít souhrn instrukcí?

Vytvoř pro svého kamaráda nebo pro biblického průvodce souhrn instrukcí, kterými se má řídit. Mohou se týkat čehokoliv – jak připravit nějaké pití, jak se dostat z jednoho pokoje v domě do jiného, jak si obléci oblečení do deště. Co se stane, když budou dělat přesně to, co jim tvé instrukce říkají?

Vzpomeneš si na nějaké biblické příběhy, ve kterých Bůh dává instrukce?
Dobytí Jericha
Když obcházeli po sedmé, zatroubili kněží na polnice a Jozue lidu nařídil: „Strhněte válečný pokřik, neboť vám Hospodin město vydal." Jozue 6,16

Co se stalo předtím...

Na druhé straně Jordánu se obyvatelé Jericha obávali přibližujících se Izraelitů. Bůh řekl Jozuovi o svém plánu, jak město dobýt. Izraelské vojsko v čele s kněžími, nesoucími schránu s Božími příkazy, mělo šest dnů pochodovat kolem města. Sedmého dne měli sedmkrát pochodovat kolem města a kněží při tom měli troubit na rohy. Nakonec měli kněží na znamení hlasitě zatroubit a všichni Izraelci měli křičet. V ten okamžik hradby města padly a vojsko mohlo město dobýt.

Přečtěte si společně: Jozue 6,6-20

Jozue, syn Núnův, tedy povolal kněze a nařídil jim: „Přineste schránu smlouvy a sedm kněží ať nese před Hospodinovou schránou sedm polnic z beraních rohů.“
Lidu řekl: „Pojďte a obcházejte město a ozbrojenci ať se ubírají před Hospodinovou schránou.“
Stalo se, jak Jozue lidu nařídil: Sedm kněží nesoucích sedm polnic z beraních rohů se ubíralo před Hospodinem a troubilo na polnice a schrána Hospodinovy smlouvy šla za nimi.
Ozbrojenci šli před kněžími troubícími na polnice a shromážděný zástup šel za schránou, šli a troubili na polnice.
Jozue lidu dále přikázal: „Zdržíte se válečného pokřiku, ani nehlesnete, ani slovo nevyjde z vašich úst, až do dne, kdy vám nařídím: Strhněte pokřik. Pak strhnete pokřik.“
Na jeho pokyn obešla Hospodinova schrána město jednou kolem. Pak šli do tábora a v táboře přenocovali.
Za časného jitra přinesli Jozue a kněží Hospodinovu schránu.
Sedm kněží neslo před Hospodinovou schránou sedm polnic z beraních rohů a za pochodu troubilo na polnice. Ozbrojenci šli před nimi a shromážděný zástup šel za Hospodinovou schránou; šli a troubili na polnice.
I druhého dne obešli město jednou a vrátili se do tábora. To dělali po šest dní.
Ale sedmého dne za časného jitra , hned jak vzešla jitřenka, obešli město týmž způsobem sedmkrát; jen onoho dne obcházeli město sedmkrát.
Když obcházeli po sedmé, zatroubili kněží na polnice a Jozue lidu nařídil: „Strhněte válečný pokřik, neboť vám Hospodin město vydal.
Město se vším všudy je klaté před Hospodinem. Naživu zůstane jen nevěstka Rachab se všemi, kteří jsou u ní v domě, neboť skryla posly, které jsme vyslali.
Jenom se mějte na pozoru před tím, co je klaté, abyste nebyli vyhubeni jako klatí, kdybyste vzali něco klatého. Přivolali byste na izraelský tábor klatbu a uvrhli jej do zkázy.
Všechno stříbro a zlato i bronzové a železné předměty budou zasvěceny Hospodinu, dá se to na Hospodinův poklad.“
Když kněží zatroubili na polnice, lid strhl válečný pokřik. Jakmile lid zaslechl zvuk polnice, strhl mohutný pokřik. Hradby se zhroutily a lid vstoupil do města, každý tam, kde právě byl. Tak dobyli město.

Co se stalo potom...

Město Jericho bylo vypáleno a zničeno. Rachab a její rodina, která žila v Jerichu a pomohla dříve Izraelitům, když jejich zvědové prozkoumávali zemi, byli zachráněni, jak jim to bylo slíbeno. Jozue se stal slavným po celé kenaanské zemi a Bůh mu pomáhal ve všem, co dělal.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 36.

Víš, že... ?

Jericho Toto město je umístěno v poušti; je v něm pramen vody, která z něj činí oázu, a díky které je vhodným místem pro život. Lidé žili v Jerichu a jeho okolí již před více než 6000 lety.

Achan Bůh Izraelitům řekl, aby si z města Jericho nenechali vůbec nic, ale muž jménem Achan si schoval ve svém stanu plášť, stříbro a zlato. Bůh později Jozuovi ukázal, co Achan udělal. Achan byl ostatními Izraelity za svou neposlušnost vůči Bohu ukamenován.

Taktika Jozue byl zkušený vůdce a pro dobývání měst v Kenaanu využíval různé způsoby. Do Jericha poslal zvědy, aby zjistili, jaké město to je, a pak pochodoval kolem něj. Na místě zvaném Aj zase jeho muži předstírali, že se bojí, a dali se na útěk, aby se ajští muži pustili za nimi. Ale Jozue měl schované další vojáky, kteří pak město přepadli, zatímco jeho vojáci pronásledovali Jozua.

 

Mluv s Bohem

Zde je několik příkazů, které dal Bůh svému lidu. Vyber si jeden z nich a popros Boha, aby ti pomohl ho poslouchat:

Matouš 5:44

Matouš 6:14

Matouš 6:25

Matouš 7:7

Popřemýšlej

Tady si můžete přečíst, co se stalo, když si tento biblický příběh spolu četli Oliver a jeho tatínek Pete.

Oliverovi je 8 let. Moc rád jezdí k moři.

Oliver se k tomuto příběhu zeptal: „Proč nechali padnout městské hradby? Vím, že ti lidé byli neposlušní, ale proč zničili i celé město?“

Petova odpověď zněla: „Máš pravdu, že Bůh nemůže vystát špatné věci, a v Bibli je mnoho příběhů, ve kterých musí Bůh zasáhnout, aby se zbavil špatnosti – jako třeba velká potopa, když Noe postavil archu. Jericho bylo velkým městem, mělo svého krále a leželo v oblasti, kterou Bůh slíbil svému lidu. Bylo to bohaté a mocné město a myslím si, že král i lidé, kteří tam žili, byli pyšní na jeho sílu. Nevěřili tomu, že Bůh skutečně řídí celý svět. Bůh pomohl Jozuovi a Izraelitům město zcela zničit, aby lidé viděli, že Bůh je všemocný (je mnohem silnější než mohutné zdi,) a také to pomohlo Izraelitům připomenout si, že když je Bůh s nimi, nemusí se ničeho bát.“


Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Jozue musel poslouchat a dělat přesně to, co mu Bůh řekl.

Udělej přesně to, co je v tomto návodu a uvidíš, co se stane. Neuvidíš padat městské hradby, ale možná uvidíš růst slunečnici!

Budeš potřebovat:
● malé květináčky
● kompost nebo zeminu
● semínka slunečnice
● vodu a misku pod květináč
● starou tužku nebo tenký klacík
● dlouhou bambusovou tyčku (až 2 metry dlouhou)
● provázek

a později:
● zahradu anebo opravdu velký květináč nebo kyblík

Co máš udělat:
1. Naplň malé květináčky zeminou. Do každého květináčku zasaď dvě nebo tři semínka: zamáčkni každé semínko asi 1cm hluboko a zakryj opatrně zeminou.
2. Zalij květináček stojící na květinové misce, aby byla zemina dokonale vlhká.
3. Postav květináček na teplé místo doma a udržuj zeminu vlhkou (ale ne mokrou).
4. Po několika dnech uvidíš vyrůstat malé rostlinky. Počkej až jim vyrostou dva lístky a další dva se začnou rozvíjet.
5. Připrav si další květináče. Vyber nejsilnější rostlinky a opatrně je přesaď do vlastních květináčů: udělej v zemině tupou stranou tužky dírku; zastrč do ní kořínky rostliny a prsty přimáčkni.
6. Dej květináč na slunné místo, kde nehrozí průvan, a počkej, dokud rostlinky nebudou asi 8cm vysoké a venku nebude teplo.
7. Pokud máte u domu zahradu, vykopej v ní pro svou slunečnici díru. Vyjmi rostlinku z květináče a i se zeminou na kořenech ji dej do připravené díry. Umačkej hlínu kolem ní.
(Pokud nemáte zahradu, přesaď slunečnici do mnohem většího květináče nebo kýble.)
8. Zamáčkni do země vedle slunečnice bambusovou tyč a roslinu k ní volně přivaž.
9. Pokud je hlína příliš suchá, zalij ji. Chraň rostlinku před tvory, kteří by ji chtěli sníst, tím, že ustřihneš oba konce plastové lahve a zakryješ jimi rostlinku, aby lahev tvořila zábranu.
10. Sleduj jak vysoko tvá slunečnice vyroste!