Expedice 5 : Boží lid

24. Přechod přes Jordán

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Na kolik biblických příběhů, v nichž se děly podivuhodné věci, si vzpomeneš?

Vzpomněl sis na Expedici 4, kde Bůh vytvořil suchou cestu uprostřed moře? To byl velký zázrak; ale i mnoho drobností, které se dějí každý den, je úžasných – jako například malé semínko, ze kterého vyroste květina. Jaké další „malé zázraky“ můžeš vidět ve svém životě?

Kdyby sis chtěl některou z těchto věcí zapamatovat, co bys dělal, aby sis ji připomenul? Napsal by sis poznámku? Poprosil bys někoho, aby ti ji připomínal? Vyfotil bys ji? Jak si myslíš, že Bůh lidem připomíná, co udělal?
Přechod přes Jordán
"...aby poznaly všechny národy země, jak mocná je ruka Hospodinova, a abyste se báli Hospodina, svého Boha, po všechny dny.“ Jozue 4,24

Co se stalo předtím...

Jozue se stal novým izraelským vůdcem. Stejně jako vedl Mojžíš Boží lid přes Rudé moře a pryč z Egypta, tak Jozue nyní povede lid přes Jordán do „Země zaslíbené“. Když lidé viděli, že kněží nesou schránu, v níž byla uložena Boží přikázání (někdy se nazývá také Archa úmluvy), připravili se na překonání řeky. Když kněží vyrazili na cestu, řekl Bůh Jozuovi, že pro Svůj lid udělá úžasné věci. Slíbil Jozuovi, že s ním bude, stejně jako byl s Mojžíšem.

Přečtěte si společně: Jozue 3,9-17

Jozue vyzval Izraelce: „Přistupte sem a slyšte slova Hospodina, svého Boha.“
A Jozue pokračoval: „Poznáte, že uprostřed vás je živý Bůh. Ten před vámi vyžene Kenaance, Chetejce, Chivejce, Perizejce, Girgašejce, Emorejce i Jebúsejce.
Hle, před vámi přejde Jordán schrána smlouvy Pána celé země.
Nyní si vyberte z izraelských kmenů dvanáct mužů, po jednom muži z každého kmene.
Jakmile nohy kněží nesoucích schránu Hospodina, Pána celé země, spočinou ve vodách Jordánu, jordánské vody se rozestoupí; vody řítící se shora zůstanou stát jako jednolitá hráz.“
Tak se stalo. Lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, a kněží nesoucí schránu smlouvy šli před lidem.
Když ti, kteří nesli schránu, přišli k Jordánu a nohy kněží nesoucích schránu se smočily na pokraji vod – Jordán je vždycky v čas žně rozvodněn daleko z břehů –,
tu vody řítící se shora zůstaly stát a postavily se jako jednolitá hráz velmi daleko odtud u města Adamu, které leží při Saretanu; a ty, které tekly dolů k Pustému moři, k moři Solnému, se vytratily. Tak přešel lid naproti Jerichu.
Kněží nesoucí schránu Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu a celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý ten pronárod do jednoho nepřešel Jordán.

Co se stalo potom...

Poté, co všichni překročili řeku, řekl Bůh Mojžíšovi, aby požádal 12 mužů, z každého izraelského kmene po jednom, aby z prostředka řeky vzali kámen. Kněží tam pořád ještě stáli, takže voda zůstávala rozestoupená. Tyto kameny byly použity na stavbu pomníku, který měl lidu a jeho potomkům připomínat, co pro ně Bůh udělal.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 36.

Víš, že... ?

Jozue Toto jméno znamená „Bůh je spása“. Zkus během toho, co budeš procházet Expedici Bible, najít dalšího člověka, jehož jméno znamenalo to samé.

Tyče na nošení Schrána úmluvy neboli posvátná truhla byla tak svatá, že se jí nikdo nesměl dotknout. Aby ji mohli přenášet z místa na místo, kněží provlékli kruhy na schráně dlouhé tyče a pak truhlu visící na těchto tyčích přenášeli, aby ji přímo nedrželi.

Řeka Jordán Aby došli do země, kterou Bůh svému lidu slíbil, museli překročit řeku. Bůh zastavil její tok, takže mohli přejít na druhou stranu suchou nohou. Bylo to 40 let od doby, kdy se totéž stalo u Rudého moře, když lid odcházel z Egypta.

 

Mluv s Bohem

Děkuji ti, Bože, za tvé zázraky – velké i malé. Pomoz mi, abych neopomenul žádnou z těch úžasných věcí, které mi ukazuješ.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Boží lid vytvořil kamenný pomník, aby jim připomínal, jak jim Bůh pomohl překročit řeku a vstoupit do země, kterou jim slíbil. Zde je další možnost, jak si můžeš připomínat, co o Bohu víš.

1 Najdi si delší provázek a nějaké korálky nebo těstoviny, které bys na něj mohl navlékat.

2 Vzpomínej na všechno, co o Bohu víš. Mohou to být příběhy o Něm, jaký je, co udělal, vyslyšené modlitby. Pokaždé, když si na něco vzpomeneš, navlékni na provázek další korálek.

3 Svaž k sobě konce provázku a pověs korále někam, kde je uvidíš a budou ti připomínat Boha.