Expedice 14 : Boží plán záchrany

70. Ježíš odchází do nebe

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Kdybys měl celé své rodině vyřídit nějaký vzkaz, jak bys to udělal?

Jak dlouho myslíš, že by ti trvalo to každému říci?

A co kdybys to chtěl říct každému ve tvé škole nebo ve tvém církevním společenství, jak bys to udělal?

Jak dlouho myslíš, že by ti trvalo to každému říci?

A teď si představ, že to chceš říct všem lidem na světě! Kde začneš? Jak se můžeš ujistit, že to každý uslyší? Co by ti pomohlo?
Ježíš odchází do nebe
"Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ Skutky 1,5

Co se stalo předtím...

Poté, co Bůh přivedl Ježíše zpátky k životu, Ho jeho učedníci a následovníci několikrát viděli. Požádal je, aby každému na světě o Něm řekli, a slíbil jim, že jim na pomoc pošle Ducha svatého.

Přečtěte si společně: Skutky 1,1-11

První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku
až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu;
jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím.
Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli.
Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“
Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“
Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;
ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“
Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.
A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu
a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

Co se stalo potom...

Učedníci se vrátili do Jeruzaléma jak jim řekl a čekali. Často se scházeli s Ježíšovou matkou Marií, s jeho bratry a dalšími následovníky – modlili se spolu a čekali.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 90.

Víš, že... ?

Lukáš Tento muž byl lékařem, který se připojil k Pavlovi na jeho cestách, aby říkal lidem o Ježíši. Napsal o Ježíši a jeho učednících dvě knihy: „evangelium“ Lukáše neboli „dobrou zprávu“ a Skutky, které vypráví o tom, co se stalo pak.

Teofil Obě knihy napsal Lukáš pro „Teofila“. Nevíme s jistotou, kdo to byl, ale jeho jméno znamená „Boží přítel“.

Nebe Toto slovo může označovat oblohu, ale i místo, kde je Bůh. Více se o nebi dozvíte v Expedici 20.

 

Mluv s Bohem

Vzpomeň si na tři úžasné věci, které víš o Bohu? Co kdyby sis klekl s hlavou k zemi a chválil Ho?

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Jak můžeme vědět, jaký Bůh je? Přemýšlej o tom!

Ježíš nám ukazuje Boha, protože On je Bůh (Boží syn). Když vidíme, co Ježíš říkal a dělal, když byl na zemi, vidíme, jak moc na nás Bohu záleží. Můžeme vědět, že Bůh nám rozumí, ať procházíme čímkoli. Ví, jaké to je být člověkem.

Boží Syn nám ukazuje, jaký je Bůh Otec. Boha Otce nemůžeme vidět, ale vidíme jeho dílo všude kolem sebe, ve světě, který stvořil.

Když Ježíš (Boží Syn) odešel do nebe ke svému Otci, poslal Ducha svatého, aby byl s těmi, kdo chtějí jít za Bohem. Ducha svatého nemůžeme vidět, ale můžeme Ho poprosit, aby byl vždy s námi a On nám bude pomáhat žít podle Boží vůle. Na rozdíl od Ježíše v době, kdy žil na zemi, nemusí být Duch svatý v jeden okamžik jen na jednom místě. Pomáhá nám mluvit s Bohem a slyšet Ho. Je to Duch svatý, kdo způsobuje, že chceme o Bohu vědět víc. Popovídej si o tom se svým biblickým průvodcem.