Expedice 14 : Boží plán záchrany

69. Ježíš žije

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Ježíš žije
Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána a toto mi řekl.“ Jan 20,18

Přečtěte si společně: Jan 20,11–20

Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu
a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou.
Otázali se Marie: „Proč pláčeš? “ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“
Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on.
Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: „Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu.“
Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky „Rabbuni“, to znamená ‚Mistře‘.
Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“
Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána a toto mi řekl.“
Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“
Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.

Mluv s Bohem

"Ježíši, jak se to mohlo stát? Bůh udělal tak úžasnou věc, když tě vzkřísil z mrtvých! Nyní se každý člověk může rozhonout stát se tvým přítelem - včetně mě."

Popřemýšlej

Johana a její kamarád Dan si přečetli příběh a povídali si o něm.

Johaně je 10 let. Ráda zpívá a tancuje.

Napadlo jí: „Jak to, že si Marie o Ježíši myslela, že je to zahradník?“

Dan jí vysvětlil: „Marie vlastně vůbec nečekala, že Ježíš vstane z mrtvých. Před pár dny jej viděla zemřít na kříži. Nedokázala věřit, že Ježíš dodrží svůj slib. A tak si myslela, že ten muž prostě asi musí být zahradník. Až když na ni Ježíš promluvil, začalo jí docházet, že všechno, co Ježíš řekl, je pravda. ‚Zemřu, ale potom vstanu z mrtvých.‘ “

Vyzkoušej si...

Vyrob si velikonoční zahradu podle návodu v knize Expedice Bible na straně 87.