Expedice 14 : Boží plán záchrany

68. Ježíš umírá

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Vzpomeň si, co všechno už ses o Ježíši dozvěděl. Pamatuješ si, jak uzdravil nemocného? Jaké úžasné věci dělal a říkal?

Jaké jsou nejlepší věci, které Ježíš udělal?

Očekával bys, že někomu takovému se budou lidé vysmívat, mučit ho a nakonec ho zabijí?

Viděl jsi někdy film o Ježíšově smrti? Co v něm bylo nejhoršího?
Ježíš umírá
Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu skonal. Jan 19,30

Co se stalo předtím...

Pilát k lidu promluvil a řekl jim, že nenašel nic, v čem by se Ježíš provinil. Chtěl Ježíše propustit, ale dav stále křičel, že chtějí, aby zemřel.

Přečtěte si společně: Jan 19,16-30

Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili.
Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané ‚Lebka‘, hebrejsky Golgota.
Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed.
Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský.
Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města; byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky.
Židovští velekněží řekli Pilátovi: „Neměls psát ‚židovský král,‘ nýbrž ‚vydával se za židovského krále‘.“
Pilát odpověděl: „Co jsem napsal, napsal jsem.“
Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl beze švů, odshora vcelku utkaný.
Řekli si mezi sebou: „Netrhejme jej, ale losujme o něj, čí bude!“ To proto, aby se naplnilo Písmo: ‚Rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los.‘ To tedy vojáci provedli.
U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská.
Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“
Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.
Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“
Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům.
Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu skonal.

Co se stalo potom...

Ježíšův učedník Josef dostal povolení jeho tělo pohřbít. Sňal je s kříže a s pomocí dalšího učedníka, Nikodéma, ho zabalili do plátna a uložili do hrobu v jeskyni v zahradě. Vchod do hrobu zavalili velkým kamenem. Vypadá to jako konec všeho. Ale byl to opravdu konec?

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 90.

Víš, že... ?

Kříž Být přibit na kříž (ukřižován) byl hrozný způsob smrti. Odsouzený si nesl rameno kříže, ke kterém byl přibit hřeby; rameno pak bylo přiděláno ke kůlu a celý kříž i s odsouzeným byl zvednut. Trvalo několik dnů, než člověk takto zemřel.

Král Židů Pilát trval na tom, aby na kříži nad Ježíšovou hlavou byl umístěný tento nápis. Byl napsán třemi jazyk (aramejsky, latinsky a řecky), aby si ho každý mohl přečíst.

Houba a víno nebo vinný ocet Ukřižovaným bývalo podáváno levné víno, aby zmírnilo jejich bolest.

 

Mluv s Bohem

Ztiš se a přemýšlej o tom, čeho všeho se Ježíš musel pro nás vzdát. Pak řekni svou vlastní modlitbu díků.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Často děláme to, co sami chceme, a ne to, co chce Bůh. Tomu se říká „hřích“. Hřích nás odděluje od Boha.

Ať se snažíme jak chceme, nemůžeme se hříchu zbavit. Někdo musí být potrestaný za špatné věci, které děláme. Je jen jedna osoba, která si může poradit s hříchem – Ježíš!

Když Ježíš zemřel na kříži, byl potrestaný za naše hříchy. Protože byl vzkříšen, umožnil lidem, kteří Ho následují, aby byli blízko Bohu. Ježíš nás zbavil hříchu.

Když se od našeho hříchu odvrátíme a budeme ho litovat, Bůh nám odpustí a budeme s Ním moci být navěky. Toto je dar, který nám Ježíš dává zadarmo. Nemůžeme si ho zasloužit nebo za něj zaplatit – ale můžeme ho přijmout.

Když se rozhodneme pro Ježíše, prosíme Boha o odpuštění a On všechny naše minulé hříchy zapomene a dá nám nový začátek. A pak začne skutečné dobrodružství následování Ježíše. Můžeš si o tom popovídat více se svým biblickým průvodcem nebo s kamarády ve vašem církevním společenství.