Expedice 14 : Boží plán záchrany

67. Ježíš před soudem

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Když uděláš něco špatné, jsi za to potrestán? Možná dostaneš vynadáno, musíš zůstat po škole nebo si musíš dát oddechový čas.

Říkáš někdy „To není fér!“? Jaká je nejnespravedlivější věc, na kterou si dokážeš vzpomenout?

Představ si, že tě potopil tvůj nejlepší přítel, lidé o tobě říkají lži, chovají se k tobě nespravedlivě a vypadá to, že je celý svět proti tobě. Zkus popsat, jak by ses v tu chvíli cítil. Co bys chtěl udělat nebo říct?
Ježíš před soudem
Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Jan 18,37

Co se stalo předtím...

Ježíše odvedli před židovské náboženské vůdce, kde byl vyslýchán a bit. Pak Ho vzali k římskému vládci, Pilátovi.

Přečtěte si společně: Jan 18,28-40

Od Kaifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně zrána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka.
Pilát vyšel k nim ven a řekl: „Jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku?“
Odpověděli: „Kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali.“
Pilát jim řekl: „Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!“ Židé mu odpověděli: „Nám není dovoleno nikoho popravit.“
To aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít.
Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: „Ty jsi král židovský?“
Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?“
Pilát odpověděl: „Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?“
Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“
Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“
Pilát mu řekl: „Co je pravda?“ Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: „Já na něm žádnou vinu nenalézám.
Je zvykem, že vám o velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám toho židovského krále.“
Na to se dali do křiku: „Toho ne, ale Barabáše!“ Ten Barabáš byl vzbouřenec.

Co se stalo potom...

Pilát nechal Ježíše zbičovat. Vojáci Ho oblékli do pláště a upletli korunu z trnových větviček, kterou Mu dali na hlavu, a předváděli, že je králem. Pilát však stále nenacházel nic, co by Ježíš udělal špatného.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 90.

Víš, že... ?

Velekněz Ježíš byl zajat náboženskými vůdci, ale ti Ho nesměli potrestat tak, jak chtěli. Museli Ho vzít před římského správce, aby schválil jejich rozhodnutí: rozhodli se, že Ježíš mluvil proti Bohu a zaslouží si zemřít.

Pilát Tento muž byl římským správcem. Měl moc Ježíše zachránit, ale věděl, že židovští vůdci i hlučný dav chtějí, aby zemřel.

Barabáš byl tou dobou již ve vězení. Byl to lupič a vrah, který vedl vzpouru proti Římanům, kteří zemi v tu dobu vládli. Pilát davu navrhl, že jim propustí Barabáše nebo Ježíše – a oni si vybrali Barabáše.

 

Mluv s Bohem

Popros Boha, aby ti dal sílu obstát v tom, co je správné, i kdy to je těžké a ostatní si myslí, že se mýlíš.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Když si přečteš několik následujících veršů Janova evangelia, uvidíš, že lidé v davu křičeli, aby byl Ježíš přibit na kříž. Tomu se říká „ukřižování“. Kříž se často používá jako znak v křesťanských společenstvích, protože na něm zemřel Ježíš.

Vezmi si obdélníkový papír (velikosti A4) a překládej ho a trhej podle tohoto návodu:

http://www.bigbiblechallenge.com/wp-content/uploads/2011/05/Challenge-14-cross.jpg

● Přehni levý horní roh k pravé straně papíru a pečlivě ho zarovnej.

● Přehni horní roh trojúhelníku (pravý horní roh) doleva.

● Přelož papír dvakrát podélně.

● Natrhni papír zezdola podélně do půlky .

● Rozbal papír a podívej se, cos vyrobil!