Expedice 10 : Boží poslové

48. Daniel

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Daniel
Když král přišel k jámě, zarmouceným hlasem zavolal na Daniela. Řekl Danielovi: „Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit před lvy?“ Daniel 6,21

Daniel 6,11–24

Když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve.
Tu se ti muži shlukli a přistihli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha o milost.
Hned šli ke králi a dovolávali se královského zákazu: „Zdali jsi nepodepsal zákaz, že každý člověk, který by se v údobí třiceti dnů modlil ke kterémukoli bohu nebo člověku kromě k tobě, králi, bude vhozen do lví jámy?“ Král odpověděl: „To slovo platí podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů.“
Na to králi řekli: „Daniel z judských přesídlenců, králi, na tebe a zákaz, který jsi podepsal, nedbá. Třikrát za den se modlí svou modlitbu.“
Když král slyšel takovou řeč, byl velmi znechucen. Usilovně přemýšlel, jak by Daniela vysvobodil. Namáhal se až do západu slunce, jak by ho vyprostil.
Ti muži se však shlukli ke králi a naléhali na něj: „Věz, králi, podle zákona Médů a Peršanů žádný zákaz ani výnos, který král vydá, nesmí být změněn.“
Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a vhodili ho do jámy, v níž byli lvi. Danielovi řekl: „Kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš, vysvobodí.“
Donesli jeden kámen a položili jej na otvor jámy. Král jej zapečetil pečetním prstenem svým a pečetními prsteny svých hodnostářů, aby se v Danielově záležitosti nedalo nic změnit.
Pak se král odebral do svého paláce a ulehl, aniž co pojedl. Nedopřál si žádné obveselení a spánek se mu vyhýbal.
Jak se začalo rozednívat, hned za úsvitu, král vstal a chvatně odešel k jámě, kde byli lvi.
Když přišel k jámě, zarmouceným hlasem zavolal na Daniela. Řekl Danielovi: „Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit před lvy?“
Tu Daniel promluvil ke králi: „Králi, navěky buď živ!
Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním shledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil.“
Král tím byl velice potěšen a poručil, aby Daniela vytáhli z jámy. Daniel byl tedy z jámy vytažen a nebyla na něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha.

Mluv s Bohem

Daniel se modlil třikrát denně. Můžeš se dnes modlit také tolikrát? Nastav si upozornění na modlitbu nebo budík, abys nezapomněl. Můžeš vyzvat svého průvodce, aby se k tobě připojil.

Popřemýšlej

Patrik si četl příběh se svojí maminkou.

Patrik je romský chlapec. Je mu 10 let a má rád matematiku.

Patrik se podivil: „Jak mohl Daniel tolik věřit Bohu?

Maminka mu vyprávěla: „Daniel se už od dětství učil znát historii židovského národa, například vše o tom, jak vyšli Izraelci z Egypta, nebo o desateru. Věděl, že Bůh má neomezenou moc, a slyšel, jaké zázraky v Izraeli Bůh vykonal. Tyto příběhy se předávaly z generace na generaci, tak se o nich dozvěděli i Danielovi rodiče, kteří mu je vyprávěli, a později se o nich učil také ve škole.

Navzdory tomu, že byl jeho život v ohrožení, Daniel dál poslouchal a uctíval svého Boha. „Neměj žádné bohy kromě mne. (…) Neklaň se jim a nesluž jim.“ (Exodus 20,1-7; B21)Daniel se držel Božích pokynů a Bůh ho ochraňoval.

To, co král přál Danielovi, se skutečně naplnilo! „Kéž tě tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachrání!“ (Daniel 6,17; B21).

Když posloucháme Boha, můžeme si být jistí, že nás bude chránit.

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Zde si můžeš stáhnout předlohy obrázků, které potřebuješ k úkolu v knize Expedice Bible na straně 63:

>> Stáhnout soubor č. 1
>> Stáhnout soubor č. 2
>> Stáhnout soubor č. 3
>> Stáhnout soubor č. 4