Expedice 10 : Boží poslové

49. Jonáš

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Jak se cítíš, když po tobě někdo chce, abys udělal něco, co opravdu nechceš – mrzutý, naštvaný, znuděný, nevrlý?

Odmítl jsi někdy udělat to, co ti bylo řečeno? Nebo to uděláš, ale naříkáš při tom, a jdi tak neochotný, jak jen to jde?

Co si myslíš, že by udělal Bůh, kdyby někoho o něco požádal, ale ten člověk by se snažil se z toto vyvléknout a neudělat to?
Jonáš
Jonáš se modlil k Hospodinu a řekl: „Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše! Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem." Jonáš 4,2

Co se stalo předtím...

Bůh chtěl, aby Jonáš tamnímu lidu řekl o jeho hříších, aby se od nich mohli odvrátit. Jonáš se ale pokusil místo toho před Bohem uprchnout a nalodil se na loď, plující do Španělska. Přišla velká bouřka a všichni námořníci byli vyděšení. Jonáš si pomyslel, že ta bouřka je kvůli němu, protože neposlechl Boha. Řekl tedy námořníkům, aby ho hodili přes palubu. Námořníci nechtěli, ale...

Přečtěte si společně: Jonáš 1,15-17 a 3,1-10

I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit.
Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem. Přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby.
(...)
I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé:
„Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“
Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem; muselo se jím procházet tři dny.
Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“
I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího.
Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela.
Potom dal v Ninive rozhlásit: „Podle vůle krále a jeho mocných rádců ! Lidé ani zvířata, skot ani brav ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu.
Ať se zahalí do žíněné suknice, lidé i zvířata, a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou.
Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme.“
I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. – A neučinil tak.

Co se stalo potom...

Ryba vyvrhla Jonáše na pláž! Byl v bezpečí na suché zemi a Bůh mu znovu řekl, aby šel do Ninive. Tentokrát Jonáš poslechl. Ke svému údivu viděl, že když kázal, lidé svých hříchů litovali. Jonáš se zlobil na Boha, že těmto cizincům odpustil a byl vůči nim milostivý! Bylo horko a Jonáš si našel stín pod vinnou révou – ale ta pak uschla. I kvůli tomu se Jonáš na Boha zlobil. Bůh mu vysvětlil, že když on Jonáš si dělá starosti kvůli nedůležité rostlině, o co větší starosti si musí dělat On kvůli všem lidem z Ninive.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 66.

Víš, že... ?

Ninive bylo důležitým asyrským městem. Byly tam paláce a knihovny. Asyřané měli silnou armádu a toto krásné město odráželo jejich moc a sílu.

Datum Jonáš žil pravděpodobně v osmém století př.Kr.

Vinná réva Ve 4.kapitole knihy Jonáše čteme o rostlině, která rychle vyrostla, aby Jonášovi poskytla stín, když pražilo slunce. Možná to byl keř skočce obecného, který roste velmi rychle a má velké listy (ale i tak to musel způsobit Bůh, že vyrostl tak rychle!)

 

Mluv s Bohem

Bůh tě vidí, zvenku i uvnitř. Řekni Mu, jak se cítíš, když to víš.

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu četli tento biblický příběh Anthony a jeho maminka Ruth.

Anthonymu je 12 a moc rád běhá.

Anthony se zeptal: „Proč ti lidé na lodi hodili Jonáše přes palubu?“

Ruth mu odpověděla: „Jonáš jim řekl, aby ho tam hodili. Věděl, že za to může on, že Bůh seslal tuto bouři, protože se snažil před Ním utéct, a že když ho hodí přes palubu, bouře ustane a všichni na lodi budou zachráněni.“

Anthony se divil: „Proč chtěl Bůh zničit Ninive?“

Ruth uvažovala: „V Jonášově době bylo Ninive pohanské město, pověstné svou krutostí. Bůh ho nechtěl zničit, ale chtěl, aby lidé litovali svých hříchů a obrátili se k Němu. Proto poslal Jonáše, aby jim kázal. Chtěl, aby Jonáš lidi varoval, že když nebudou činit pokání, tak město zničí. Ninive se kálo a Bůh se proto rozhodl ho nezničit jak řekl.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice! (vložit možnost nahrávání)

Vyzkoušej si...

Myslíš si, že Bůh může odpustit někomu, kdo udělal něco strašného? Existují lidé, kteří si nezaslouží Boží odpuštění? Takové pocity měl Jonáš vůči lidem z Ninive – a nebyl rád, když k nim byl Bůh „milosrdný“ a dal jim to, co si nezasloužili: vyslyšel jejich modlitby a nezničil je ani jejich město.

Boží milost je opravdu pro každého. Vyzkoušel si tento veselý kvíz, abys zjistil, jak ty jsi „milosrdný“!

Na školní chodbě ti někdo neúmyslně strhne batoh z ramena. Co uděláš:

● zvedneš ho a praštíš ho s ním po hlavě?

● zvedneš ho a odejdeš s ním pryč, mumlaje si něco pod vousy?

● přijmeš jeho omluvu?

Tvůj nejlepší kamarád řekne každému o tvém nejtrapnějším okamžiku. Co uděláš:

● řekneš každému o jeho nejtrapnější příhodě?

● řekneš jim, že jestli to ještě někdy udělají, tak jim to vrátíš

● mávneš nad tím rukou a zasměješ se s ostatními?

Některé děti z vaší školy, které vyznávají jiné náboženství, ostatní šikanují. Co uděláš?

● přidáš se k většině?

● budeš to ignorovat a předstírat, že tebe se to netýká?

● zasáhneš a řekneš jim, že nesmí druh šikanovat?

Vaše církevní společenství hledá dobrovolníky, teří by pravidelně navštěvovali domov důchodců. Co uděláš?

● pomyslíš si, že ty bys nechtěl takto plýtvat svým časem?

● zúčastníš se, ale jen příležitostně?

● zapojíš se a získáš tak nové přátele?

Probíhá sbírka na charitu. Co uděláš?

● nic nedáš?

● dáš nějaké peníze, které to zbyly tento týden z kapesného?

● budeš o tom přemýšlet a rozhodneš se, dát peníze, které sis šetřil na něco zvláštního pro sebe?

Odpovědi:

Nejvíc A – měl by ses vážně zamyslet nad tím, jak bys mohl ukazovat ostatním Boží lásku.

Nejvíc B – snažíš se, ale ještě to není ono.

Nejvíc C – dobrá práce, skutečně umíš prokazovat milost!