Expedice 10 : Boží poslové

46. Izajáš

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Byl jsi někdy obviněný z něčeho, co jsi neudělal?

Vzal jsi někdy záměrně tuto vinu na sebe?

Teď si představ, že jsi udělal něco špatného, a někdo jiný se rozhodne vzít vinu na sebe a nechá se potrestat místo tebe. Nikdo ho k tomu nenutil – ale stejně se rozhodl to udělat. Jak by ti bylo?
Izajáš
Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“ Izajáš 52,7

Co se stalo předtím...

Během vlády králů Judey a Izraele, varovali Boží poslové – neboli „proroci“ - lid, aby se odvrátil od svého hříšného života vrátil se k Bohu. Když to neudělají, budou odvlečeni svými nepřáteli do exilu. Toto je i Izajášův vzkaz v první části jeho knihy. Ale ve druhé části přináší vzkazy pro lid, žijící v exilu v Babylónii. Zde Boží slova přináší naději do budoucnosti: vrátí se do své země a Izajáš jim řekl i o přicházejícím velkém vůdci – mesiáši – který zachrání svůj lid.

Přečtěte si společně: Izajáš 53,1-12

Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?
Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.
Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.
Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.
Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.
Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel , ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.
Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.
Zbaven svého trápení spatří světlo , nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.
Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.

Co se stalo potom...

Mnoho lidí věří, že tato slova jsou o Ježíši. Vidíš, proč by mohla být o jeho utrpení a smrti? (zjisti více v Expedici 14)

Izajášova slova nám říkají, jak jedinečný Boží služebník na sebe vezme potrestání za naše hříchy. Je úžasné uvědomit si, že tato slova byla napsána přibližně 800 let před příchodem Ježíše!

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 66.

Víš, že... ?

Izajáš Tento prorok pocházel z bohaté a významné rodiny. Jednoho dne zrovna uctíval Boha v Chrámu, když ho Bůh požádal, aby byl jeho poslem: „prorokem“.

Služebník Izajáš mluví o někom, koho nazývá „Hospodinův služebník“. Izajáš říká, že bude trpět a zabit kvůli kvůli vinám lidí. Křesťané věří, že tímto služebníkem je Ježíš.

Exil Boží lid nežil podle Boží vůle a byl ohrožován nepřáteli. Izajáš mluvil o tom, co viděl přicházet, a snažil se varovat lid před tím, aby byli odvedeni ze své země do exilu v cizí zemi.

 

Mluv s Bohem

„Děkuji Ti, Bože, že mi Bible zjevuje pravdu o Tobě.“

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Izajášovo proroctví o Božím služebníkovi bylo řečeno a zapsáno na svitku pergamenu. Vyrob si svoje vlastní „noviny“, abys s jejich pomocí mohl sdílet vzkaz o Bohu, stejně jako to dělal Izajáš.

Prohlédni si skutečné noviny, abys viděl, jak vypadají. Nahoře je přes celou řádku velký nápis, často napsaný neobvyklým písmem. Stránka je rozdělená do sloupečků. Každá článek nebo odstavec má nadpis psaný většími písmeny a pod ním informace nebo příběh, napsaný menšími písmeny. Často jsou tam fotografie; někdy i inzeráty.

Přemýšlej o tom, které biblické události bys chtěl popsat ve svých novinách. Můžeš se inspirovat u Izajáše a psát o nadcházejícím příchodu Ježíše a o Jeho životě. Nebo si můžeš vybrat nějaký biblický příběh nebo lidi, s kterými ses seznámil při podnikání Expedice Bible.

Můžeš při vyrábění svých novin použít počítač, navrhnout si šablonu stránky a potom do ní doplňovat text a obrázky. Nebo můžeš použít velký list papíru a nalepit na něj obrázky a příběhy, které jsi napsal.

Pozvi svého biblického průvodce nebo své kamarády, aby ti pomohli, aby tak tvé noviny byly ještě různorodější a zajímavější.