Expedice 10 : Boží poslové

47. Jeremjáš

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Jak musíš být starý, abys mohl:

● učit se řídit

● platit v autobuse plné jízdné

● chodit do školy

vyprávět ostatním o Bohu?

Požádal tě někdy někdo, abys udělal něco opravdu těžkého? Jak jsi to zvládl?

Je pro tebe snadné nebo těžké věřit Bohu? Co ti pomáhá Mu věřit? Popovídej si o tom se svým biblickým průvodcem.
Jeremjáš
"Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Jeremjáš 1,8

Co se stalo předtím...

Jeremjáš se stal prorokem, když byl ještě mladý. Přinášel lidem Boží zprávy v době vlády posledních judských králů, krátce předtím, než byl Boží lid odveden do zajetí.

Přečtěte si společně: Jeremjáš 1,4-10

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo:
„Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky , znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“
Nato jsem odpověděl: „Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec.“
Ale Hospodin mi řekl: „Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš.
Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“
Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin řekl: „Hle, vložil jsem ti do úst svá slova.
Hleď, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, abys ničil a bořil, stavěl a sázel.“

Co se stalo potom...

Lidem se nelíbilo, co jim Jeremjáš říkal. Říkal jim, že kvůli tomu, jak se chovají špatně, na ně Bůh pošle pohromu – ale Jeremjáš jim přinášel také vzkaz o naději pro budoucnost. Jeho kniha vypráví o tom, jak byl judský lid nakonec odvlečen do zajetí do Babylónie, přesně tak, jak byli varováni, že to bude. Ale Bůh slíbil, že jednoho dne přivede svůj lid zpátky domů, a že jejich nepřátelé budou zničeni.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 66.

Víš, že... ?

Jeremjáš Bůh si Jeremjáše vybral, aby byl jeho poslem, ještě před tím, než se narodil. Předával Boží vzkazy mnoho let. Tyto vzkazy byly smutné a pro Jeremjáše bylo těžké je předávat, zvláště když mu Bůh řekl, že lidé své chování stejně nezmění.

Babylón Babylónská armáda napadla a dobyla Jeruzalém. Lidé byli odvlečeni do Babylóna a už nemohli sami rozhodovat o svých životech.

Co se stalo s Jeremjášem? Jeho vlastní lid se k Jeremjášovi nechoval hezky. Nelíbilo se jim, co říkal, a tak ho uvěznili a dokonce vsadili do prázdné studny! Nakonec byl Jeremjáš odveden do exilu, pravděpodobně do Egypta.

 

Mluv s Bohem

Co bys Bohu řekl, kdyby tě požádal, abys pro Něj udělal nějakou zvláštní práci? Vyjádři své myšlenky v modlitbě.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Jeremjáš byl pravděpodobně teprve teenager, když mu Bůh poprvé řekl, aby byl jeho poslem. Jeremjáš si nebyl jistý, jestli to zvládne, ale Bůh ho ujistil, že na jeho věku nezáleží: nebyl na to příliš mladý.

Možná jsi ještě dítě nebo teenager: myslíš si, že jsi moc mladý na to, abys pro Boha něco udělal nebo abys byl jeho přítelem? Doplň tabulku, kterou vidíš dole. Nejsou v ní správné a špatné odpovědi, ale možná by bylo dobré si o některých těchto otázkách popovídat se svým biblickým průvodcem.

(doplnit tabulku - zatím nelze vložit)

Zkus si tuto tabulku vyplnit znovu až dokončíš Expedici Bible a porovnej, jestli se tvé odpovědi změnily.