Expedice 10 : Boží poslové

50. Malachiáš

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Přespával někdy někdo u vás doma?

Jak ses na to musel připravit?

Co bys udělal, kdybys věděl, že přichází Ježíš?
Malachiáš
"Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci." Malachiáš 3,20

Co se stalo předtím...

Malachiáš byl prorokem v době, kdy se někteří lidé z Judeje vrátili ze zajetí domů do Jeruzaléma. Bez ohledu na to, co všechno zažili, mnozí z nich stále ještě nežili podle Boží vůle. Malachiášovo poselství bylo zvláště pro náboženské vůdce té doby, kteří lid odváděli od Boha. Malachiáš lidem říkal, že Bůh je unavený jejich přetrvávajícím nedostatkem lásky vůči Němu. Nedopustí, aby to takto pokračovalo.

Přečtěte si společně: Malachiáš 3,1.13-20

„Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů."
(...)
„Příliš smělá jsou vaše slova proti mně, praví Hospodin. Ptáte se: ‚Co mluvíme proti tobě?‘
Říkáte: ‚Sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmuřeně?
Proto za šťastné pokládáme opovážlivce. Mají úspěch, ač se dopouštějí svévolností, pokoušejí Boha, a přece uniknou.‘“
Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali; Hospodin to pozoroval a slyšel. A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno.
„Ti budou, praví Hospodin zástupů, v den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží.“
Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce.
„Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev.
Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci."

Co se stalo potom...

Každého člověka čeká soud. Na ty, kteří dělali špatné věci, čeká trest; ale na všechny, kdo zůstali věrní Bohu, čeká dobrá budoucnost. Malachiáš povzbuzuje své posluchače, aby si vzpomněli na všechny zákony, které jim dal Mojžíš na hoře Sinaj.

Všichni Boží poslové museli říkat těžké věci, ale dobré zprávy o Ježíši přijdou už brzy...

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 66.

Víš, že... ?

Malachiáš Jméno Malacháš znamená „můj posel“.

Datum Kniha Malachiáš byla pravděpodobně napsána asi 450 let před dobou Ježíše. Boží lid se vrátil z Babylónu do Jeruzaléma, ale věci se nevyvíjely dobře. Zapomněli jak následovat Boha a nesnažili se Ho poslouchat.

 

Mluv s Bohem

„Děkuji Ti, Bože, že nezapomínáš na ty, kdo ti důvěřují.“

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Udělej si záložku na připomenutí Malachiáše 3:16 a jak Bůh „měl v pamětní knize zapsána jejich jména“.

Najdi si kus tvrdého papíru, vystřihni z něj obdélník 5cm krát 20cm a napiš na něj tučným písmem své jméno.

● Ozdob záložku fotkami tebe a lidí, kteří jsou pro tebe důležití (nezapomeň se nejdřív zeptat na dovolení, než je rozstříháš!); namaluj nebo nalep na ně obrázky věcí, které máš rád nebo obrázky tvých koníčků.

● Snaž se, aby záložka ukazovala, kdo a jaký jsi.

● Aby záložka déle vydržela, můžeš ji pokrýt průhledným samolepícím celofánem nebo zalaminátovat.

● Děrovačkou udělej díru na jedné z užších stran a provlékni jí barevnou stužku nebo spletenou bavlnku.

● Použij záložku, aby sis označil místo ve své Expedici Bible nebo ve své Bibli.

Můžeš vyrobit záložku i pro svého biblického průvodce.