Expedice 2 : Boží rodina

7. Boží slib Abrahamovi

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Byl(a) jsi už někdy v noci venku a pozoroval jsi hvězdy? Byla jasná obloha nebo bylo zataženo? Viděl jsi mnoho hvězd? Viděl jsi nějakou padající hvězdu nebo kometu?

Když se podíváš na nějakou hvězdu nebo planetu, umíš vysvětlit, jaký je mezi nimi rozdíl? Světlo hvězdy se mihotá, ale planeta svítí stále stejně.

Víš, že nikdo na světě neví, kolik existuje hvězd? Astrofyzici v NASA odhadují, že jich je ve vesmíru kolem 10na21 (vložitIndex). To znamená 1.000.000.000.000.000.000.000!
Boží slib Abrahamovi
Vyvedl ho ven a pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“ Genesis 15,5

Co se stalo předtím...

Abram Boha poslechl a Bůh se o Abrama staral - dával mu všechno, co potřeboval. Ale pořád mu něco chybělo: Abram neměl žádné děti. Pokud se měl naplnit Boží slib, že bude otcem nového národa, potřeboval Abram syna, aby v něm jeho rod pokračoval.

Přečtěte si společně: Genesis 15,1-7

Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: „Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“
Abram však řekl: „Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Elíezer.“
Abram dále řekl: „Ach, nedopřáls mi potomka. To má být mým dědicem správce mého domu?“
Hospodin však prohlásil: „Ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna.“
Vyvedl ho ven a pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“
Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost.
A řekl mu: „Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi.“

Co se stalo potom...

Nejen že Bůh slíbil Abramovi a Sáraj syna, ale slíbil jim mnoho potomků: jejich syn bude mít děti, které budou mít děti, a tak dál. Řekl však také, že je čekají i zlé časy: Bůh poukázal na dalekou budoucnost, kdy měli být Izraelité otroky v Egyptě. Avšak prozatím bydlel Abram a jeho rodina v bezpečí v Kenaanu. Dodrží Bůh svůj slib? Bude mít Abram syna?

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 18.

Víš, že... ?

Bůh mluví Jak komunikoval Bůh s Abramem? Nevíme: mohl slyšet Jeho hlas, mohlo to být prostřednictvím posla nebo mohl mít vidění. Důležité ale je, že Bůh chce se svým lidem komunikovat. A to i dnes.

Abramův syn Bůh slíbil Abramovi a Sáraj, že budou mít syna. Čekali velmi dlouho a začali pochybovat o tom, co Bůh řekl. Abram měl syna Izmaela se svou otrokyní Hagar. Ale Bůh Abrama znovu ujistil, že svůj slib dodrží a že bude mít slíbené dítě se Sáraj.

Z Abrama se stal Abraham Když slíbil Bůh Abramovi syna podruhé, změnil jeho jméno na "Abraham". Toto jméno znamená „Otec národů“. Zároveň změnil jméno jeho ženy ze "Sáraj" na "Sára".

Bůh si vybírá Bible neříká nic o tom, že by si Bůh vybral Abrahama proto, že byl dobrý nebo zbožný nebo že by Boha věrně následoval. O Abrahamově víře sice čteme v biblické knize Židům, ale tato jeho víra následovala až poté, co ho Bůh povolal a dal mu svůj úžasný slib. Jako první jednal Bůh: Abrahamova víra byla až odpovědí na Boží čin. V celé Bibli vidíme, že Bůh si vybírá nepravděpodobné a nehodné lidi – což je dobrá zpráva pro nás všechny!

 

Mluv s Bohem

Poděkuj Bohu za každého člena své rodiny a za všechny své kamarády.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible?“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Bůh slíbil Abramovi, že bude mít mnoho potomků, kteří budou požehnáním (budou dělat dobré věci) pro celý svět. V Expedici Bible některé z těchto dětí a děti těchto dětí potkáte (a také děti dětí těchto dětí...).

Podívej se do Matoušova evangelia 1,1-17. Najdete tam seznam lidí, kteří byli Abramovými potomky (jehož jméno Bůh změnil na "Abraham"). V této expedici se seznámíte s Abramovým synem a jeho vnuky. V daších expedicích si pak budete číst příběhy o Davidovi, který se stal velkým králem, a o jeho praprarodičích Rút a Boazovi. Najdi je v tomto seznamu.

Čti dál a zjisti, kdo ještě pocházel z Abramovy rodiny. Bůh řekl Abramovi, že v jeho rodině bude tolik lidí, jako je na nebi hvězd - a jedním z nich byl i Ježíš!

Souhlasíš s tím, že Ježíš dělá dobré věci? Kolik toho o Něm víš? Patříš mezi Jeho přátele? Popovídej si o Něm se svým biblickým průvodcem.