Expedice 2 : Boží rodina

6. Čas odejít

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Představte si, že jedete na školní výlet. Kam asi pojedete? Dal vám váš učitel seznam věcí, které si máte vzít s sebou? Co ještě si potřebujete přibalit? Víte, kdy máte odjet a kdy se vrátíte zpátky?

Teď si představte, že jedete na týden na prázdniny. Kam pojedete? Co si potřebujete vzít s sebou? Kdy odjedete a kdy se vrátíte?

A teď si představte, že se stěhujete pryč ze svého původního domova. Nevíte kam půjdete. Sami se musíte rozhodnout, co si máte vzít s sebou. Víte, kdy máte odejít, ale víte také, že se už nevrátíte zpátky. Jste připraveni odejít?!
Čas odejít
I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu." Genesis 12,1

Co se stalo předtím...

Po potopě se Abramova rodina usadila v Uru. Potom se Abramův otec rozhodl jít do země Kenaan, ale došli jen do města ležícího severně od Uru, které se jmenovalo Cháran. Zde žil Abram se svou rodinou, když mu Bůh řekl, aby odešel do Kenaanu.

Přečtěte si společně: Genesis 12,1-9

I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.
Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“
A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo sedmdesát pět let, když odešel z Cháranu.
Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším jměním, jehož nabyli, i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se do země kenaanské a přišli tam.
Abram prošel zemí až k místu Šekemu, až k božišti Móre; tehdy v té zemi byli Kenaanci.
I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl: „Tuto zemi dám tvému potomstvu.“ Proto tam Abram vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal.
Odtud táhl dál na horu, která je východně od Bét-elu, a postavil svůj stan mezi Bét-elem na západě a Ajem na východě. Také tam vybudoval Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno.
Pak se vydal na další cestu směrem k Negebu.

Co se stalo potom...

Abram poslechl. Se svou ženou Sáraj a synovcem Lotem došel do země Kenaan. Ale čekalo ho mnoho těžkostí. Pokud by zůstali spolu, neměli by dost pastvin pro stáda Abramových i Lotových zvířat. Tak se rozhodli rozejít se. Později byl Lot se svou rodinou napaden a zajat. Abram ho zachránil a byl uctíván místními vládci, zvláště knězem - králem Melchisedekem.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 18.

Víš, že... ?

Ur Abram vyrazil na svou dlouhou cestu z velkého a slavného města, které se jmenovalo Ur. Domy tam měly mnoho pokojů, bývaly patrové - život tam byl naprosto odlišný od života ve stanu!

Stany Abram a jeho rodina byli „nomádi“, žili ve velkých stanech a cestovali tam, kde zrovna byla tráva a voda pro jejich zvířata. Celé rodiny žily pohromadě ve stanech vyrobených ze zvířecích kůží a z látky, které je chránily před sluncem, pískem a větrem.

Velbloudi Arabský velbloud má jeden hrb a byl cenným a velmi užitečným zvířetem, obzvlášť pro lidi jako byli Abrahám a jeho rodina, kteří se pohybovali a žili v pouštních podmínkách. Velbloudi dokáží přežít jen s trochou potravy a vody; umí nosit těžké náklady; mají široká chodidla, aby se jim dobře chodilo v písku, dlouhé řasy, které je chrání před pískem, a mohou zavřít nozdry, aby jim do nich nenafoukal písek. Velbloudí trus je suchý a dá se používat jako palivo!

Požehnat znamená dělat pro někoho dobré věci.

Potomci Potomci znamená „vaše děti a jejich děti … atd.“

 

Mluv s Bohem

Poděkujte Bohu za místo, kde žijete, ať už je to palác, byt, dům nebo stan!

Popřemýšlej

Přečtěte si, co se stalo, když si Isabel četla tento biblický příběh se svým tatínkem Markem.

Isabel je téměř 6 let a velmi se jí líbil výlet do Národního parku Great Smoky Mountains v Apalačském pohoří v USA.

Isabel se zeptala: „Proč Bůh řekl Abramovi, aby opustil svého otce i přátele?“

Táta jí odpověděl: „Bůh posílá Abrama na nové místo, aby mu dal dobré věci.“

Isabel se ale divila: „Tak proč s sebou nevezme své přátele a rodinu? Ti se budou mít špatně?“

Tatínek řekl: „Někdy dává Bůh různým lidem různé pokyny a žehná jim různými způsoby.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice! (vložit možnost nahrávání)

Vyzkoušej si...

Připrav si „scénář" pro rozhovor s Abramem.

Podívej se na Genesis 12,1-3. Jaké sliby dal Bůh Abramovi? Když budeš pečlivě počítat, měl bys jich v těchto třech verších najít sedm!

Zkus si se svým biblickým průvodcem připravit a zodpovědět tuto otázku: “Abrame, nemáš vůbec žádné děti a Bůh ti prostě řekl, že ti požehná, udělá tě slavným, a že z tvých dětí, které v současnosti ani nemáš, udělá mocný národ. Jak si představuješ, že se to stane?“

Podívej se na Genesis 12,1-7 a popovídejte si o tom, jaké to asi bylo vydat se na cestu a nevědět, kam člověk jde. Co nám to říká o tom, jak moc Abram Bohu věřil?

Připrav si odpověď na druhou otázku. Možná ti při tom pomůže, když si popovídáte o tom, co Abram viděl na své cestě, jak moc byla okolní krajina odlišná od prostředí města a o těžkostech života ve stanu. Tato otázka zní: „Abrame, je ti 75 let, opustil jsi své město a odešel jsi do země, o níž Bůh zaslíbil, že ti ji dá, ale už tady žijí jiní lidé. Jak se cítíš, když to vidíš?“

Přečti si Genesis 12,1-9. Proč si myslíš, že Abram postavil Bohu oltář? Později byl Abram známý jako „Boží přítel“, protože trávil tolik času v Boží přítomnosti (Jakub 2,23). Připrav si svoji odpověď na třetí otázku: „Abrame, právě jsi dorazil do nové země a utábořil ses. První věc, kterou jsi udělal, byla, žes postavil oltář a uctíval Boha. Proč?“

A to už je všechno! Teď si vyberte, kdo z vás bude číst ve vašem rozhovoru otázky a kdo bude Abram. Pokud k tomu máte technické vybavení, můžete pořídit i video nebo zvukovou nahrávku.