Expedice 1 : Bůh tvoří svět

4. Bůh dává slib Noemu

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Bůh dává slib Noemu
"Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi." Genesis 9,16

Přečtěte si společně: Genesis 9,8–17

Bůh řekl Noemu a jeho synům:
„Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem
i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře.
Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“
Dále Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků:
Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha,
rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva.
Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“
Řekl pak Bůh Noemu: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi.“

Mluv s Bohem

Je nějaký slib, který bys chtěl dnes Bohu dát?

Popřemýšlej

Karolína četla tento biblický příběh spolu se svým kamarádem Danem.

Karolíně je 11 let a žije v Německu.

Napadlo ji zeptat se: „Proč dnes také umírá mnoho lidí při záplavách a povodních?“

Dan jí odpověděl: „Je hrozné, když lidé umírají při přírodních pohromách. Lidé se k planetě Zemi a ke všemu, co na ní Bůh stvořil, nechovají ohleduplně, a tak tomu bylo odedávna. Příroda je čím dál tím víc poškozená a vyvedená z rovnováhy. Důsledkem toho je, že i když dnes máme různé důmyslné varovné systémy a způsoby, jak se před přírodními živly chránit, umírá při živelných pohromách čím dál tím více lidí. Podobně, jako nás postihují nemoci a utrpení, postihují náš svět i přírodní katastrofy. Ale máme zde jednu naději: Bůh nás nikdy neopustí. Je s námi při všem, co nás potká.“

Vyzkoušej si...

Nakresli duhu, postupuj podle pokynů v knize Expedice Bible.

Pokud potřebuješ, předlohu si můžeš stáhnout zde:

>> Stáhnout soubor č. 1