Expedice 1 : Bůh tvoří svět

3. Potopa

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Vzpomeň si na to, kdy jsi udělal něco špatného, něco jsi zpackal nebo jsi naštval kamaráda. Jak ses cítil?

Co jsi udělal, abys dal věci zase do pořádku? Pomohlo to?

Jaké by to bylo, kdyby téměř všichni na světě dělali zlé věci, naschvály a ubližovali ostatním – a ani by je nezajímalo, koho zraní nebo co zničí? Bylo by možné, aby někdo dal celý takový svět do pořádku?
Potopa
"I řekl Hospodin Noemu: „Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý." Genesis 7,1

Co se stalo předtím...

Poté, co Adam s Evou opustili zahradu Eden, se věci pokazily. Jejich syn Kain zabil svého mladšího bratra Ábela. Postupně lidí přibývalo a zalidnili celou Zemi. Ale také přibývalo násilí, krutosti a zla. Svět byl zkažený – a Bůh litoval, že lidi stvořil. Rozhodl se, že je třeba začít znovu. Na světě byl jen jeden jediný člověk, který se snažil žít podle Boží vůle. Toto je Noemův příběh.

Přečtěte si společně: Genesis 6,17 - 7,5

/Bůh řekl:/ Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne.
S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů.
A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; samec a samice to budou.
Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě.
Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji, a bude tobě i jim za pokrm.“
Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.
I řekl Hospodin Noemu: „Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý.
Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí.
Také z nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici, aby zůstalo naživu potomstvo na celé zemi,
neboť již za sedm dní sešlu na zemi déšť, který potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Smetu z povrchu země vše, co povstalo, co jsem učinil.“
Noe udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal.

Co se stalo potom...

Bůh Noemovi řekl, že celý svět zničí velkou potopou, ale Noe a jeho rodina ji přečkají v bezpečí v arše. Noe se řídil podle Božích instrukcí: postavil loď a shromáždil do ní svou rodinu i všechny druhy zvířat a pro všechny sehnal dostatek potravy. Pak začala povodeň. Pršelo čtyřicet dní a voda na mnoho týdnů zalila celou zemi. Ale Noe i všichni, kdo se plavili na lodi, byli v bezpečí. Konečně začala voda opadávat, zem vyschla a Noe, jeho rodina i zvířata mohli loď opustit.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 12.

Víš, že... ?

Noemova loď neboli archa měla velikost moderního ropného tankeru. Nebyla navržena k tomu, aby sama někam plula – pouze se měla udržet na vodách, kterými potopa zaplavila Zemi.

Stavba lodi Noe pravděpodobně použil na stavbu lodi cypřišové dřevo. Je tvrdé, rudě zbarvené a výrazně voní. Loď potáhl asfaltem, černým lepkavým nerostem, který se dá vykopat ze země. Používal nářadí jako je sekera, pila a kladivo.

Duha Kniha Genesis (1. Mojžíšova) byla napsána jazykem, který se jmenuje hebrejština a v ní neexistuje žádné slovo pro „duhu“. Místo toho je slovo, které překládáme jako „duha“ totéž slovo, kterým se označuje zbraň - luk, takový, kterým se střílí šípy. Takže když Bůh umístil na oblohu svůj „luk“, bylo to víc než jen hezké znamení: bylo to znamení míru.

 

Mluv s Bohem

Co se ti na tomto příběhu z Bible líbí nejvíc? Řekni o tom Pánu Bohu.

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si Klára a její maminka Františka společně četly tento příběh z Expedice Bible.

Klára je desetiletá dívka, která miluje zvířata, kamarády, vaření, počítač a čtení.

Klára řekla: „Co to znamená „smlouva“? A co znamená „rituálně“?

Máme tu tedy dvě slova, která jsou pro nás nesrozumitelná – „smlouva“ a „rituální“.

Její maminka jí vysvětlila: „Smlouva znamená slib – třeba manželský slib, který si dávají muž a žena na svatbě nebo smlouva mezi Bohem a lidmi, o které se dozvídáme z Bible.“

„Rituální“ znamená, že je to součástí nějakého obřadu nebo je to něco, co se musí dělat nějakým konkrétním způsobem. Zvířata, která byla rituálně čistá byla ta, o kterých Bůh řekl, že je lidé mohou jíst a dotýkat se jich – podle tehdejšího židovského zákona.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice! (vložit možnost nahrávání)

Vyzkoušej si...

Zkus najít glóbus nebo mapu světa. Popovídejte si se svým biblickým průvodcem o místech, kde se dnes odehrávají smutné věci. Mohou to být třeba místa, kde se válčí nebo kde lidé nemají dostatek jídla nebo kde přišli o své domovy třeba kvůli povodním nebo kvůli zemětřesení apod. V některých částech světa nemají děti žádný domov a musí žít na ulicích a žebrat.

Bůh miluje svět i všechny a všechno v něm. Jak si myslíš, že se Bůh cítí, když vidí všechny ty smutné věci, co se dějí ve světě, který stvořil? Jak se při tom cítíš ty?

Vezmi si do rukou svou mapu nebo glóbus (pokud máš glóbus, obejmi ho) a popros Boha, aby ukázal svou lásku a pomohl a potěšil ty, kteří jsou smutní nebo dnes potřebují jeho pomoc.

Co ještě můžeš udělat pro to, aby tyto smutné věci byly alespoň trochu lepší? Popovídej si o tom se svým biblickým průvodcem.