Expedice 1 : Bůh tvoří svět

2. Pád do hříchu

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Proč bychom se měli snažit poslouchat Boha a žít tak, jak On chce?

Stává se ti někdy, že je pro tebe těžké Boha poslechnout a žít podle Něj?

Co se stane, když Boha neposlechneme?
Pád do hříchu
Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“ Genesis 3,9

Co se stalo předtím...

První lidé, Adam a Eva, žili na nádherném místě, měli všechno jídlo, které potřebovali, a dobrou společnost. Ale Bůh nechtěl, aby lidské bytosti byly jako roboti, a proto jim dal svobodnou vůli. Lidé si mohli si vybrat, zda Ho poslechnou či neposlechnou.

Přečtěte si společně: Genesis 3:1–13

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.
Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“
Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.
Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“
Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.
Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.
Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.
Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“
On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“
Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“
Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“
Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“

Co se stalo potom...

Adam s Evou se snažili vymluvit z toho, co udělali, ale ve skutečnosti se oba rozhodli jednat špatně. Jejich přátelství s Bohem tím bylo zničeno. Museli opustit rajskou zahradu. A tak vstoupil do našeho světa hřích.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 12.

Víš, že... ?

Ovoce Bible nám neříká, jaké ovoce to tehdy bylo, jen to, že rostlo na stromě, ze kterého lidé neměli jíst.

Strom poznání dobrého a zlého Bůh lidem řekl, aby nejedli ovoce z jednoho stromu. Až do tohoto okamžiku Adam s Evou nikdy nepoznali zlo. Had je lstivě navedl, aby pochybovali o tom, co Bůh řekl, a oni se rozhodli Boha neposlechnout.

Neuposlechnutí Boha Když Adam s Evou jedli ze stromu poznání dobrého a zlého, tak neposlechli Boha. To byl první „hřích“ a jeho následkem bylo, že už nemohli být Božími přáteli stejným způsobem jako dosud.

 

Mluv s Bohem

Připadá ti někdy těžké dělat správné věci? Popros Boha, aby ti pomohl žít tak, jak chce On.

Popřemýšlej

Tohle se přihodilo Joshuovi a jeho tátovi Waleovi, když si četli příběh o pádu do hříchu.

Joshua má 9 let, rád hraje šachy, hodně čte a píše, rád jezdí na kole, hraje tenis a miluje vycházky do přírody.

Joshua položil tátovi otázku: “Proč chce satan všechny lidi zabít jen proto, že on sám není králem vesmíru?”

Táta mu odpověděl: “Myslím si, že to tak je proto, že satan je strašně zlá osoba a kdykoli vidí něco dobrého, snaží se to ze všech sil zničit. Satan nechce, aby se Božím dětem dařilo dobře. Asi je takový proto, že ho sžírá závist a na Božích dětech mu vůbec nezáleží - on dokonce nerespektuje ani samotného Boha. Satan je Božím protikladem. Bůh je dobro a láska. Satan je opakem dobra a lásky. Bůh lidi chrání; satan se snaží dostat člověka na dno a když mu je zle, ještě si do něj kopne. Bůh chce, abychom Mu byli podobní - chce, abychom měli úctu sami k sobě, ke druhým a samozřejmě také k Němu.

Vyzkoušej si...

Bůh mluvil k Adamovi a Evě, ale oni na Jeho slova nedbali. I k nám Bůh mluví různými způsoby, včetně Jeho slov, která jsou zapsána v Bibli.

Takže co pro tebe Bible znamená?

Co kdyby sis udělal(a) průzkum mezi lidmi, které znáš, a položil(a) jim tuto otázku?

Ale dřív, než se zeptáš ostatních, zeptej se sám sebe, promysli si odpověď a řekni si ji nahlas. Pokud potřebuješ, požádej o pomoc svého biblického průvodce, ale důležité je, aby ta odpověď byla z tvojí hlavy. Pak budeš připravený na to, že lidé, kterých se zeptáš, se obrátí k tobě a řeknou: „No a co znamená Bible pro tebe?“

Teď jsi připravený! Zeptej se lidí, které znáš, např. svého učitele, svých rodičů, sousedů nebo vedoucího skupinky v křesťanském společenství. Jejich odpovědi si dokonce můžeš nahrát.

Poznamenej si svoji vlastní odpověď na tuto otázku. Později během Expedice Bible se k ní vrátíme a uvidíme, jestli se tvůj názor změnil.