Expedice 13 : Co Ježíš dělal

61. Ježíš jde po vodě

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Ježíš jde po vodě
Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: „Jistě jsi Boží Syn.“ Matouš 14,33

Matouš 14,22–23

Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy.
Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám.
Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní.
K ránu šel k nim, kráčeje po moři.
Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem.
Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“
Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!“
A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.
Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mne!“
Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“
Když vstoupili na loď, vítr se utišil.

Mluv s Bohem

Mluv s Bohem o krocích ve víře, které jsou teď před tebou. Co může tvoji víru oslabit? Řekni Bohu o svých obavách.

Popřemýšlej

Janek tento příběh slyšel od své učitelky v nedělní škole.

Jankovi je 12 let. Rád čte a chtěl by toho co nejvíce vědět.

Přemýšlel: „Co se z tohoto oddílu máme naučit?“

Jankova učitelka mu odpověděla: „Když se v našem životě objeví těžkosti a když v takových situacích hledáme pomoc u Ježíše, musíme naslouchat tomu, co říká, a poslouchat jej. Pokud čekáme, že nám Ježíš pomůže, je také na nás, abychom udělali svůj díl práce. Obvykle nestačí jen říct Ježíši o našem problému a pak čekat, až se stane zázrak. Když nám Ježíš řekne, abychom něco udělali, musíme mu úplně důvěřovat, nemáme vůbec pochybovat, jako začal pochybovat Petr, který se pak začal topit. Musíme Ježíši věřit – když bude Ježíš s námi, tak bude vše dobré.“

Janek na to řekl: „Kdyby mi Ježíš řekl, abych skočil do vody, tak bych ho hned poslechl a udělal to a vůbec bych neměl strach, ani bych nepochyboval a nepanikařil jako Petr. Přece vím, že když jsem s Ježíšem, tak jsem silný a v bezpečí.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!......


Tohle se stalo, když si spolu kapitolu „Ježíš jde po vodě“ četli Joel a jeho tatínek Geoff.

10-letý Joel rád jezdí na kole, chodí po horách a čte Hvězdné války.

Joel chtěl vědět: „Proč chtěl Petr jít po vodě?Proč prostě jen neřekl „Prosím pojď sem do lodi“ nebo „Prosím utiš tu bouři“?“

Geoff mu odpověděl: „Petr i ostatní učedníci si mysleli, že vidí ducha a byli vyděšení. Petr chtěl důkaz, že je to opravdu Ježíš. Petr věděl, že Ježíš může dělat neuvěřitelné věci, a tak Ho poprosil, aby udělal něco nemožného. Jestli to opravdu je Ježíš, dokáže zařídit, aby šel Petr po vodě stejně jako On. A Ježíš Petrovi opravdu dovolil, aby šel na vodě za Ním.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice! (vložit možnost nahrávání)

Vyzkoušej si...

Zahraj si na rozhlasového redaktora nebo novináře. Více pokynů najdeš knize Expedice Bible na straně 81.