Expedice 13 : Co Ježíš dělal

64. Uzdravení posedlého

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Myslíš, že se lidé mohou změnit?

Dokážeš si vzpomenout na něco, v čem ses za uplynulý rok nebo pět let změnil?

Vzpomeň si na nějakého tvého dobrého kamaráda. Jak se změnil za dobu, co ho znáš?
 Uzdravení posedlého
Ale Ježíš mu řekl: „Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval.“ Marek 5,19

Co se stalo předtím...

Ježíš a jeho přátelé byli spolu na lodi, přeplouvali velké jezero, když najednou přišla hrozná bouřka. Ježíš ji dokázal utišit jen tím, že jí řekl, aby se utišila. Přepluli pak jezero a dostali se bezpečně na druhý břeh.

Přečtěte si společně: Marek 5,1-13

Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské.
Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem.
Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy.
Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho zkrotit.
A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením.
Když spatřil zdálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem
a hrozně křičel: „Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě!“
Ježíš mu totiž řekl: „Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!“
A zeptal se ho: „Jaké je tvé jméno?“ Odpověděl: „Mé jméno je ‚Legie‘, poněvadž je nás mnoho.“
A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny.
Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů.
Ti zlí duchové ho prosili: „Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů!“
On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů; a stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na dva tisíce.

Co se stalo potom...

Když lidé viděli, že byl posedlý muž Ježíšem osvobozen, byli vyděšení. Požádali ho, aby odešel. Ale novina o tom se brzy rozšířila, protože tento muž obcházel všechna blízká města a všechny udivoval vyprávěním o tom, co se mu přihodilo.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 84.

Víš, že... ?

Hřbitov Když lidé zemřeli, byli pohřbíváni do přírodních jeskyní nebo do hrobů, vytesaných do skály.

Zlý duch Ježíš někdy potkával lidi, jejichž životy byly ovládány satanem. Chovali se jako blázni a nedokázali ovládat sami sebe. Ježíš zlému nařizoval, aby z nich vyšel (exorcismus). Ježíš ukazoval, že Boží moc je mnohem větší než moc zla.

Legie Slovo, které posedlý muž použil, označovalo jednotku římské armády, které se říkalo „legie“. Bylo to 6 000 mužů!

 

Mluv s Bohem

Ježíš má moc měnit životy. Promluv si s Ním o čemkoliv, co chceš ve svém životě změnit.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Věříš v duchy?

Někteří lidé říkají, že nic takového neexistuje. Co si myslíš ty?

Bible o nich říká tohle:

● Duchovní svět (který nevidíme) je stejně skutečný jako svět, který vidíme kolem sebe.

● Duchové jsou skuteční. Jan 4:24 nám říká, že Bůh je duch.

● Existují dobří a zlí duchové.

● Duch svatý je Bůh a je největším ze všech duchů.

● Když v sobě máme Božího Ducha, nemusíme se bát zlých duchů. Boží Duch je mnohem mocnější.

Najdi si o tom více v těchto biblických verších:

1.Janova 4:4

Lukáš 23:46

2.Timoteova 1:7

Skutky 16:16-18

Lukáš 10:17-20