Expedice 13 : Co Ježíš dělal

65. Lazar žije

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Co už ses dozvěděl o Ježíši? Co všechno může dělat, co ostatní lidé nemohou?

Kdybys žil v Ježíšově době, myslíš, že bys byl jedním z jeho učedníků? Proč?

Kdyby se tě dnes někdo zeptal „Jsi Ježíšův učedník?“, co bys řekl?
Lazar žije
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít." Jan 11,25

Co se stalo předtím...

Lazar a jeho sestry Marta a Marie byly Ježíšovi dobří přátelé. Jednoho dne Lazar onemocněl. Ježíš tam nebyl a nešel za nimi, až když už bylo pozdě: Lazar zemřel. Kdyby tu Ježíš byl, myslely si Marta a Marie, Lazar by ještě žil. Když Ježíš přišel všichni plakali a i Ježíš se rozplakal.

Přečtěte si společně: Jan 11,38-44

Ježíš, znovu rozhorlen, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen.
Ježíš řekl: „Zvedněte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu řekla: „Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den.“
Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“
Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel.
Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“
Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“
Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: „Rozvažte ho a nechte odejít!“

Co se stalo potom...

Mnoho lidí v Ježíše uvěřilo, ale židovští vůdcové ho chtěli zastavit. Sešli se, aby se poradili, jak ho zabít.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 84.

Víš, že... ?

Marta a Marie Tyto sestry žily v Betanii, vesnici blízko Jeruzaléma. Ježíš je navštěvoval, jedl u nich a pobýval u nich, tak je i jejich bratra Lazara dobře znal.

Zápach V teplých krajinách se mrtvá těla velmi rychle rozkládají. Marta věděla, že je její bratr mrtvý již několik dní, takže jeho tělo se už muselo začít rozkládat a zapáchat!

Vzkříšení Lazar je jedním ze tří lidí, které Ježíš vzkřísil z mrtvých. Těmi ostatními byla dcera muže, který se jmenoval Jairos a syn ženy, která žila ve vesnici Nain.

 

Mluv s Bohem

Je mnoho dětí, které potřebují pomoc a my jim nemůžeme vždy přímo pomoci. Ale můžeme vždy prosit Boha, aby jim pomohl – a On slíbil, že naše modlitby modlitby vyslyší.

Vezmi si kousek měkké, teplé látky nebo se přitul k dece. Řekni Bohu o dětech, které potřebují jeho pomoc a popros Ho, aby je ochránil.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Na svůj pohyblivý obrázek budeš potřebovat kopii této předlohy:

http://www.bigbiblechallenge.com/wp-content/uploads/downloads/2011/08/Template-for-pop-up-card.pdf

Můžeš si ji vytisknout z počítače na čtvrtku nebo ji vytisknout na normální papír a pak nalepit na čtvrtku; nebo ji můžeš obkreslit ručně.

Budeš také potřebovat nůžky, lepidlo a Bibli.

Postupuj podle návodu a vyrob si pohyblivý obrázek, znázorňující jak byl Lazar vzkříšený.

● Vystřihni podle tlustých čar čtverec s obrázky.

● Přehni ho napůl podle čárkované linky a pak znovu podle té tečkované.

● Vystřihni a ohni prostřední díl, aby obrázek stál.

● Vystřihni si pásek s obrázkem Lazara.

● Pásek zatoč a jeho konce přilep okolo prostřední části, tak, aby se dal otáčet.

● Dopředu napiš, co si myslíš, že sestry Ježíšovi říkaly.

● Doprostřed napiš Ježíšova slova podle Jana 11:40: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“

Použij svůj pohyblivý obrázek, abys příběh o Lazarovi řekl své rodině nebo kamarádům.

Když byl Lazar vzkříšený, jeho sestry i přátelé ho mohli vidět. Když odejdou křesťané do nebe, už je nevidíme. Proč nám příběh o Lazarovi pomáhá věřit, že Boží lid může žít navždy?

Popovídej si o tom se svým biblickým průvodcem.