Expedice 13 : Co Ježíš dělal

63. Slepý vidí

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Kdybys žil v Ježíšově době, co bys Ho slyšel říkat?

Co bys Ho viděl dělat?

O co bys Ježíše poprosil, aby pro tebe udělal?

(Nápověda: můžeš ho poprosit i teď!)
Slepý vidí
"Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit.“ Jan 9,33

Co se stalo předtím...

Jan 8:12 nám říká, že Ježíš řekl, „Já jsem světlo světa;kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ Pro jednoho člověka se to brzy stalo úžasným způsobem skutečností!

Přečtěte si společně: Jan 9,1-11

Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý.
Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“
Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.
Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“
Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči
a řekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ (To jméno znamená ‚Poslaný‘.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.
Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, kdo tu sedával a žebral?“
Jedni říkali: „Je to on.“ Jiní pak: „Není, ale je mu podoben.“ On sám řekl: „Jsem to já.“
I řekli mu: „Jak to, že se ti otevřely oči?“
Odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: Jdi k Siloe a umyj se! Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím.“

Co se stalo potom...

Někteří židovští vůdci nevěřili, že by to Ježíš mohl udělat. Ptali se jeho rodičů, zda byl opravdu slepý. Pokusili se přimět toho muže, aby mluvil proti Ježíši – ale neudělal to. Nakonec ho nechali jít, ale zakázali mu chodit na židovská setkání. Později Ježíš tohoto muže vyhledal a ten Mu řekl, „Pane, věřím v tebe!“

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 84.

Víš, že... ?

Žebráci Lékařská péče byla v Ježíšově době velmi omezená. Mnoho lidí tenkrát nemohlo být vyléčeno. Nevidomý člověk nemohl pracovat a musel žebrat o peníze na jídlo.

Siloe Tento ryník byl součástí vodního systému, zásobujícího vodou Jeruzalém. Voda procházela tunelem, který nechal postavit král Ezechiáš před 2 700 lety. I dnes se ještě používá!

Plivnutí Lidé si mysleli, že sliny mohou léčit – ale prosím nezkoušejte sami dělat bláto ze slin a už vůbec ne ho dávat někomu do očí!

 

Mluv s Bohem

Udělej si z modelíny nebo nějaké keramické hmoty tvar nějakého písmena. Řekni Bohu o někom, něčem nebo nějakém místě, které začíná tímto písmenem.

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu četli tento biblický příběh Connor a jeho tatínek Richard.

Sedmiletý Connor má moc rád vláčky.

Connor chtěl vědět: „Proč Ježíš ukázal Boží moc takhle a ne jinak?“

Richard mu odpověděl: „Ježíš uzdravoval lidi různými způsoby, aby ukázal, že má neomezenou moc vyřešit všechny problémy, kterým lidé čelí. Ukazoval svou moc mnoha způsoby – uzdravoval nevidomé, kožní problémy i ochrnutí; pomáhal lidem, posedlým zlými duchy; dokonce křísil mrtvé. A ukázal, že má moc i nad přírodou, třeba když nasytil zástup 5 000 lidí.

U tohoto muže použil to, co se stalo, také k tomu, aby ukázal farizeům, že to oni jsou ve skutečnosti „slepí“ a nevidí, kdo Ježíš je – verše 35-41. Byli přesvědčení, že to ví lépe než Ježíš nebo ten slepý muž!“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice! (vložit možnost nahrávání)

Vyzkoušej si...

Namaluj čtyři páry očí:

● Koukající nahoru

● Koukající dolů

● Koukající na jednu stranu

● Koukající dopředuProhlédni si každý pár očí a vzpomeň si, co jsi slyšel v tomto biblickém příběhu.

Pohled nahoru: vzpomeň si, co Ježíš udělal pro toho slepého člověka. Podívej se nahoru k Ježíši a chval Ho.

Pohled dolů: nech oči otevřené a uvidíš sebe. Co ty si myslíš o Ježíši? Člověk, který poprvé mohl vidět, neměl pochybnosti. Popros Boha, aby ti pomohl poznat, kdo opravdu je.

Pohled na stranu: podívej se na svět a na lidi kolem tebe. Ježíš viděl, že ten slepý člověk potřebuje pomoc. Pomodli se za někoho, o kom víš, že potřebuje Ježíšovu pomoc.

Pohled dopředu: podívej se dopředu do budoucnosti. Ten člověk, který najednou mohl vidět, vedl od té doby naprosto odlišný život.: všechno se pro něj změnilo. I když mu to ostatní ztěžovali, plně důvěřoval Ježíši. Pomodli se za to, co budeš dělat tento týden a za změny, kterým budeš čelit.