Expedice 13 : Co Ježíš dělal

62. Ježíš sytí zástup

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Podělil ses někdy s nějakým kamarádem o balíček bonbonů nebo křupek?

Co by se stalo, kdyby ses podělil s celou svou třídou nebo se všemi ve tvém církevním společenství?

Zůstalo by něco i pro tebe?

O co se podělíš dneska?
Ježíš sytí zástup
Řekl jim: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Za Božího Mesiáše.“ Lukáš 9,20

Co se stalo předtím...

Ježíš byl stále známější! Dělal úžasné věci: utišil bouři; uzdravoval nemocné; dokonce přivedl k životu mrtvého chlapce. Lidé šli za ním, ať šel kamkoliv, nadšeni tím, co viděli, a dychtivě poslouchali, co jim říkal.

Přečtěte si společně: Lukáš 9,10-20

Když se apoštolové navrátili, vypravovali Ježíšovi, co všechno činili. Vzal je s sebou a odešli sami do města Betsaidy.
Když to zástupy zpozorovaly, šly za ním; on je přijal, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali.
Schylovalo se k večeru. Tu k němu přistoupilo dvanáct učedníků a řekli: „Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože jsme zde na pustém místě.“
On jim řekl: „Dejte jim jíst vy!“ Řekli mu: „Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby; nebo snad máme jít a nakoupit pokrm pro všechen tento lid?“
Bylo tam asi pět tisíc mužů. Řekl svým učedníkům: „Usaďte je ve skupinách asi po padesáti.“
Učinili to a rozsadili je všechny.
Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu.
A jedli a nasytili se všichni. A sebralo se zbylých nalámaných chlebů dvanáct košů.
Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mne zástupy pokládají?“
Oni mu odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří myslí, že vstal jeden z dávných proroků.“
Řekl jim: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Za Božího Mesiáše.“

Co se stalo potom...

Ježíš požádal svých 12 učedníků, aby nikomu dalšímu neříkali, že je Mesiáš. Ale oni už věděli, že jejich Přítel a Učitel je ještě větší, než si dosud mysleli.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 84.

Víš, že... ?

Učedníci V Ježíšově době žilo mnoho učitelů, kteří měli své následovníky neboli učedníky. Byli to v podstatě studenti, kteří se učili od svého učitele. Ježíš si vybral skupinu 12 učedníků, ale ti nebyli jediní, kdo Ho následoval. Všude za ním šly zástupy lidí.

Chléb Když Ježíš nasytil zástupy lidu, byli jistě rádi za jídlo, které dostali, ale také si jistě vzpomněli na příběhy v Exodu (2:Mojžíšově). Když Mojžíš se svým lidem opustil Egypt, žili 40 let na poušti a po celou tu dobu jim Bůh dával k jídlu chléb.

Betsaida byla rybářským městem. Pocházeli odtud Ježíšovi učedníci Petr, Ondřej a Filip.

 

Mluv s Bohem

Až budeš příště jíst chléb nebo rybu, vzpomeň si na tento příběh a poděkuj Bohu ještě jednou za to, že ti dává potravu.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Ježíš se svých přátel zeptal, „Za koho mě považujete?“

Zkus provést průzkum mezi lidmi z vašeho církevního společenství, ve škole nebo mezi známými a zjisti, kdo si myslí, že je Ježíš. Můžeš použít následující otázky nebo si vymyslet vlastní. A nezapomeň na ně také sám odpovědět.

1 Slyšel jsi někdy jméno Ježíš?

2 Kolik ti bylo, když jsi o Něm prvně slyšel?

3 Kolik si myslíš, že toho o Ježíši víš?

● Téměř nic

● Málo

● Trochu

● Hodně

● Všechno, co je možné vědět

4 Kdy Ježíš žil na zemi?

5 Kde na zemi Ježíš žil?

6 Kdo si myslíš, že Ježíš je?

● Nikdo zvláštní

● Dobrý člověk

● Nejlepší člověk na světě

● Boží Syn

7 Kdyby ses chtěl o Ježíšovi dozvědět více, kde bys hledal?

● Zeptal by ses někoho, kdo Ho zná

● Četl bys Bibli

● Chodil bys do kostela

● Modlil by ses