Expedice 12 : Co Ježíš říkal

57. Jak se modlit

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Jak se modlit
"Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno." Matouš 6,9

Matouš 6,5–15

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

Mluv s Bohem

"Bože, kéž spolu můžeme toto místo měnit k lepšímu."

Popřemýšlej

Tomáš si příběh četl společně se svojí maminkou.

Tomášovi je 7 let. Miluje auta a rád si hraje s legem.

Zeptal se maminky: „Proč se vlastně máme modlit?“

„A co si myslíš ty,“ odpověděla mu maminka. „Proč bychom se měli modlit?“

Tomáš uvažoval: „Asi aby nás za to Pán Bůh odměnil a abychom mohli být křesťani?“

Maminka mu vysvětlila: „No, Bůh nás odmění v nebi za to, jaký jsme na zemi vedli život. Ale vždycky bychom měli mít na paměti, že nikdy nedokážeme žít tak dobrý život, abychom si zasloužili být s Bohem v nebi. Ve skutečnosti je to tak, že právě proto Ježíš zemřel, aby nás vykoupil – abychom nemuseli být potrestaní za všechny ty zlé věci, které děláme. Když se modlíme, je to způsob, jak můžeme mluvit s Bohem, jak jej můžeme lépe poznávat a jak jej můžeme prosit o pomoc v našich vztazích s lidmi a v různých problémech, které zažíváme tady na zemi. V modlitbě můžeme Boha více poznávat a mít s ním vřelejší vztah – díky tomu můžeme žít tady na zemi lepší život.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Přemýšlej, jakými různými způsoby se můžeš modlit. Více se dozvíš v knize Expedice Bible na straně 75.