Expedice 16 : Dobrá zpráva pro každého

77. Hlásání dobré zprávy

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Někteří lidé něco říkají a jiní tvrdí něco jiného. Přemýšlel jsi někdy o tom, komu věřit?

Stalo se ti někdy, že ses snažil něco vysvětlit, ale ještě než jsi skončil, druhý to pochopil špatně?

Jak můžeme vědět, co po nás Bůh opravdu chce?
Hlásání dobré zprávy
„Co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich." Skutky 14,5

Co se stalo předtím...

Pavel s Barnabášem byli církví v Antiochii vyslání, aby šířili dobré zprávy o Ježíši. Putovali od města k městu a mnoho lidí se stalo křesťany. Někteří jiní ale byli proti nim a dělali jim problémy. Po dlouhé cestě a mnoha dobrodružstvích dorazili do města jména Lystra.

Přečtěte si společně: Skutky 14,8-22

V Lystře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy; byl chromý od narození a nikdy nechodil.
Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval, a když viděl, že věří v Boží pomoc,
řekl mocným hlasem: „Postav se zpříma na nohy!“ A on vyskočil a chodil.
Když zástupy viděly, co Pavel učinil, provolávaly lykaonsky: „To k nám sestoupili bohové v lidské podobě!“
Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil.
Dokonce kněz Diova chrámu před hradbami dal přivést k bráně ověnčené býky a chtěl je s lidmi apoštolům obětovat.
Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv, vběhli do zástupu mezi lidi
a volali: „Co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich.
Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěly,
avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí.“
Takovou řečí se jim jen s námahou podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačaly obětovat.
Tu se tam objevili Židé z Antiochie a Ikonia, strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Když mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města.
Ale učedníci ho obstoupili a on vstal a vrátil se do města. Druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe.
I v tomto městě kázali evangelium a získali mnoho učedníků. Potom se vraceli přes Lystru, Ikonium a Pisidskou Antiochii.
Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říkali jim: „Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království.“

Co se stalo potom...

Pavel s Barnabášem se nevzdávali. Vraceli se na mnohá místa, která již dříve navštívili, a vybírali vůdce pro každou skupinu věřících neboli „církev“. Nakonec se vrátili zpátky do církve v Antiochii a vyprávěli všem, co se stalo a jak jim Bůh pomáhal.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 102.

Víš, že... ?

Barnabáš Josef, pocházející z Kypru, byl jedním z prvních, kteří se připojili k církvi. Dostal přezdívku „Barnabáš“, což znamená „ten, který povzbuzuje ostatní“. Když se Saul stal křesťanem, ostatní v církvi mu nevěřili, ale Barnabáš byl na jeho straně.

Misijní cesta Církev v Antiochii se rozhodla vyslat Pavla a Barnabáše, aby šířili zprávu o Ježíši: misijní znamená „vyslaný“.

Pavel Při popisu první misijní cesty mění Lukáš Pavlovo židovské jméno „Saul“ na římské „Pavel“.

 

Mluv s Bohem

Modli se za někoho, o kom víš, že nechce slyšet o Bohu.

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu četly tento biblický příběh Hannah a její tatínek Chip.

Jedenáctiletá Hannah žije v Pensylvánii.

Hannah se zeptala: „Proč se Pavel vracel do Lystry (verš 20), když už tam dříve byl a navíc ho tenkrát tak zranili?“

Chip jí odpověděl: „Apoštol Pavel věděl, že lidé v Lystře stále potřebují slyšet evangelium. Bůh mu dal poslání kázat národům, i když to bylo velmi nebezpečné. Přestože byl při své první návštěvě Lystry téměř zabit, Pavel důvěřoval Bohu, že ho ochrání. Pro jeho rozhodnutí jít zpátky do Lystry byla rozhodující jeho víra v Boha a přesvědčení, že díky mnohým soudům a těžkostem se člověk dostane do nebeského království. V Bibli se také můžeme dočíst, že to udělal, aby posílil duše ostatních učedníků. Pavel byl jejich učitelem a chtěl je ujistit, že bude oddaně poslouchat Boží příkazy, ať bude jeho situace sebenebezpečnější.

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Je pro tebe někdy těžké mluvit nahlas o Bohu? Najdi si klidné místo a pečlivě si promysli, co chceš říct. Pak zaškrtni políčko nebo napiš svou odpověď ke každému z těchto komentářů.

Je pro mě těžké mluvit nahlas, protože...

⬜ Jsem stydlivý
⬜ Stydím se
⬜ Nevím, co říct
⬜ Bojím se
Něco jiného...? ........................................................................

Prosím, pomoz mi...

⬜ poprosit Tě o pomoc
⬜ důvěřovat Ti
⬜ být statečný
⬜ připomínat si, že jsi se mnou
Něco jiného...? .........................................................................

Pomoz mi připomínat si, že...

⬜ slibuješ, že mi pomůžeš
⬜ mi dáš správná slova, která mám říkat
⬜ nikdy mě neopustíš
⬜ když je mi těžko, jsi se mnou
Něco jiného...? .........................................................................

Prosím pomoz mi mluvit o Tobě s mými přáteli, zvláště s...
.........................................................................................................

Prosím pomoz mi být statečný, ať jsem kdekoliv, zvláště když...
........................................................................................................