Expedice 16 : Dobrá zpráva pro každého

78. Zpráva o Božích skutcích

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Musel jsi někdy mluvit před celou skupinou lidí? Cos musel dělat a říci? Jak jsi byl pro tento úkol vybrán?

Pomáhal ti někdo další? Věděl jsi, že jsou ve tvém týmu další lidé, kteří tě podporují?

Dávali ti posluchači otázky? Jaké to bylo? Bylo snadné nebo těžké vědět, jak odpovědět?
 Zpráva o Božích skutcích
"Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“ Skutky 15,11

Co se stalo předtím...

Někteří lidé začali říkat, že ne-Židé musí splnit všechny požadavky, které musí plnit Židé, aby se pak mohli stát Ježíšovými učedníky. Barnabáš s Pavlem s tím nesouhlasili. Odešli proto do Jeruzaléma, aby o tom diskutovali s tamní církví.

Přečtěte si společně: Skutky 15,4-16

Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a vypravovali jim, jak je Bůh ve všem vedl.
Tu povstali někteří bratří z farizeů a prohlásili: „Pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon.“
Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili.
Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k nim: „Dobře víte, bratří, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili.
A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil: Dal jim Ducha svatého tak jako nám
a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou.
Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my!
Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“
A když Barnabáš a Pavel začali vypravovat, jaká znamení a divy činil Bůh skrze ně mezi pohany, všichni ve shromáždění zmlkli a poslouchali.
Když domluvili, ujal se slova Jakub a řekl: „Bratří, slyšte mne!
Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid.
S tím se shodují slova proroků, neboť je psáno:
‚Navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům, z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji, jako byl dřív.

Co se stalo potom...

Církevní vůdci napsali dopis, ve kterém žádali ty, kteří uvěřili jako pohané, aby se vyvarovali veřejného pohoršení a zarmucování svých židovských přátel tím, co jí nebo jak se chovají. Pavel a Barnabáš se znovu vrátili do Antiochie a tamní křesťany potěšili a povzbudili, když jim řekli, co je v tom dopise.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 102.

Víš, že... ?

Koncil v Jeruzalémě Sešlo se velké shromáždění křesťanů, aby prodiskutovali otázky, týkající se narůstajícího počtu ne-Židů (pohanů), kteří se stávali Ježíšovými učedníky, a aby se pokusili zjednodušit společný život Židů a křesťanů z pohanů.

Jakub byl jedním z Ježíšových bratrů. Stal se vůdcem křesťanské církve v Jeruzalémě.

Co napsali proroci Jakub cituje verše z Ámose 9:11-12, aby ukázal, že pohani mohou uvěřit a uvěří v Boha.

 

Mluv s Bohem

Modli se za všechny, kteří jsou vůdci, a kteří musí rozhodovat. Pros Boha, aby jim pomáhal jít Jeho cestou a neignorovat Ho.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Podívej se znovu na tento oddíl Bible. Kdyby bylo rozhodnutí koncilu v Jeruzalémě jiné, kdo by byl vyloučen z církve? Kdo by se mohl stát křesťanem? Kdo by se nemohl stát křesťanem?

Přemýšlej o svém církevním společenství. Je tam někdo, pro koho je těžké do něj patřit? Proč může být pro někoho těžké se k němu připojit?

Jsou nějaká zvláštní pravidla, která se musí dodržet, když se chce někdo stát členem vašeho společenství? Jaká jsou?

Myslíš si, že je to díky těmto pravidlům pro lidi snadnější nebo těžší?

Vzpomeň si na někoho, koho znáš, kdo nechodí do vašeho křesťanského společenství. Kdybys ho pozval, přišel by? Jak by se k němu ostatní ze společenství chovali? Chtěl by ten člověk přijít znovu?

Co můžeš udělat, aby se noví lidé cítili ve vaší skupince vítaní? Popovídej si se svým biblickým průvodcem nebo s vedoucím vaší skupinky o tom, jak byste tyto nápady mohli zrealizovat.