Expedice 16 : Dobrá zpráva pro každého

76. Saul se setkává s Ježíšem

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Saul se setkává s Ježíšem
Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ." Skutky 9,5

Přečtěte si společně: Skutky 9,1–12

Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi
a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma.
Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.
Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? “
Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.
Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“
Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho.
Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku.
Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.
V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“
Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí
a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl.“

Mluv s Bohem

Bůh volá obyčejné (a často bojácné) lidi, aby spolupracovali na Jeho díle. Jsi ochotný vydat se Bohu a udělat, co řekne?

Popřemýšlej

Linh si četla příběh se svojí maminkou.

Linh je 8 let. Má ráda hudbu a hraje na housle.

Zajímalo ji, proč k nám Bůh nemluví stejně, jako mluvil tehdy.

Maminka jí odpověděla: To je velmi dobrá otázka, ale zároveň velmi těžká. Někdy si říkáme, že by pro nás bylo jednodušší, kdybychom mohli slyšet Boží hlas „nahlas“, ušima. Ale jak můžeme vidět z historie, mnozí lidé viděli, jak Bůh dělá zázraky, ale přesto bylo pro ně těžké Bohu věřit. Myslím, že Bůh k nám mluví mnoha způsoby. Možná, že většinou nemluví slyšitelně proto, abychom mu více důvěřovali. Na to, abys poznala, jestli skutečně mluví Bůh, s ním musíš být v blízkém osobním vztahu! Může k tobě „mluvit“ skrze tvé srdce (skrze Ducha svatého), skrze Bibli a skrze jiné křesťany, kteří znají tebe, Boha a jeho Slovo.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!


................


Tohle se stalo, když si spolu kapitolu „Saul potkává Ježíše“ četli Danny a jeho tatínek Rob.

Dannymu je 7 a hraje na bubny (pokud zrovna nešplhá po horolezecké stěně!).

Danny se zeptal: „Proč to světlo oslepilo Saula, ale neoslepilo ostatní, kteří byli s ním?“


Rob odpověděl: „Ten den chtěl Bůh mluvit jen se Saulem, proto to světlo oslepilo jen jeho. Není ani jisté, jestli ho ostatní také viděli, i když víme, že slyšeli zvuk. A také kdyby světlo oslepilo všechny, těžko by mohli dokončit svou cestu do Damašku.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Co všechno ti prozradí pohled do zrcadla? Prozradí ti to kolonka "Vyzkoušej si..." v knize Expedice Bible na straně 99.