Expedice 11 : Ježíš, Boží syn

53. Dobrá zpráva

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Dobrá zpráva
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Lukáš 2,14

Lukáš 2,8-10

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.
Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.
Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.

Mluv s Bohem

Poděkuj Bohu za Ježíše a za to, kým pro tebe je.

Popřemýšlej

Když si Sára četla tento příběh se svými rodiči, napadala ji spousta otázek.

Sáře je 7 let a miluje, když jí rodiče čtou příběhy. Zajímalo ji, jak to bylo s pastýři a anděly.

Chtěla vědět: „Co je to ,sláva na výsostech'?“

Máma a táta jí vysvětlovali: „Slovem s l á v a se obvykle popisuje, jak je Bůh úžasný. Když Boží sláva zářila okolo andělů, měla dávat najevo, že zpráva, kterou zvěstují, pochází od Boha, a potvrzovala, že Ježíš je Syn Boží.

Sára se také ptala: „Co jsou to ‚jesličky‘?“

Rodiče odpověděli: „Jesličky jsou žlab nebo konstrukce, do které se dává žrádlo pro zvířata. Někdy se tomu také říká krmelec. Ve stáji, kde se narodil Ježíš, nebyla žádná postýlka ani kolébka, do které by mohli narozené děťátko položit. Takže Ježíše zabalili do několika přikrývek, aby mu bylo teplo, a uložili jej do jesliček."

Sáru zajímalo: „Proč se andělé zjevili pastýřům?“

Máma s tátou jí řekli: „Andělé jsou Boží poslové. Přišli pastýřům oznámit dobrou zprávu o Ježíšově narození, o narození Božího syna. Boží syn přišel zachránit svět, protože svět se odvrátil od Boha."

Sára nevěděla, co znamenají některá slova použitá v příběhu, a ptala se: „Co to znamená, že ‚v té krajině byli pastýři pod širým nebem‘ a co je to ‚město Davidovo‘?“

Rodiče se jí snažili objasnit: „Výrazem ‚v té krajině‘ se myslí oblast okolo Betléma. ‚Město Davidovo‘ byl Betlém, to je to město, ve kterém se narodil Ježíš. Důvodem, proč k tomu došlo právě v tomto městě, bylo, že Marie a Josef museli jít do Betléma, aby zaplatili daně římské vládě. Král David byl největším králem, který kdy panoval v Izraeli, a Bůh zaslíbil, že Vykupitel, Ježíš, se narodí jako potomek Davidových dětí – říká se, že vzejde z rodu Davidova."

Sára se ptala: „Co jsou to stáda?“

Maminka s tatínkem jí vysvětlili: „S t á d o se říká skupině ovcí."

Sára chtěla vědět: „Co se myslí tím
‚pokoj mezi lidmi‘?“

Rodiče odpověděli: „Lidé mezi sebou mají pokoj, když jsou schopni spolu vycházet, nezraňovat se a jeden druhého nepopouzet.“

Sára se ptala: „Co to znamená ‚rozvažovat‘?“

Máma s tátou jí řekli: „R o z v a ž o v a t znamená hluboce nad něčím přemýšlet, zkoumat význam nějaké věci způsobem, který není úplně obvyklý. Někdy může být příběh napsaný tak, aby měl trošku jiný význam podle toho, jak mu lidé rozumí nebo jak si ho vykládají.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Zkus vyrobit oznámení o narození malého Ježíše. Postupuj podle pokynů v knize Expedice Bible na straně 69.