Expedice 11 : Ježíš, Boží syn

54. Připravte se

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Musel jsi někdy zametat z cesty listí nebo sníh? Nebo viděl jsi někdy buldozer, jak se prodírá lesem nebo sněhem a připravuje tak cestu?

Představ si, že tvou zemi navštíví někdo opravdu důležitý. Ty jsi dostal za úkol pro něj všechno připravit! Bude to trochu více práce než jen zamést cestu! Jak se ujistíš, že je na jeho příjezd všechno připravené?

Tvá důležitá návštěva právě dorazila! Jaký si myslíš, že ten okamžik bude?
Připravte se
Jan řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm." Lukáš 3,16

Co se stalo předtím...

Jan Křtitel žil na poušti. Zde k němu Bůh promluvil a řekl mu, že má začít lidem hlásat, aby se vrátili k Bohu. Lukáš, který napsal toto evangelium, použil k popisu Jana slova proroka Izajáše ze Starého Zákona. Lukáš chtěl, aby lidé věděli, že Jan byl zvláštní posel, zaslíbený Bohem, který měl připravit cestu Božímu služebníkovi, Ježíšovi.

Přečtěte si společně: Lukáš 3,2-16

Za nejvyššího kněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti.
I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů,“
jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!
Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné;
a každý tvor uzří spasení Boží.‘
Zástupům, které vycházely, aby se od něho daly pokřtít, Jan říkal: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem?
Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: ‚Náš otec jest Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.
Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“
Zástupy se Jana ptaly: „Co jen máme dělat?“
On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“
Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: „Mistře, co máme dělat?“
On jim řekl: „Nevymáhejte víc, než máte nařízeno.“
Tázali se ho i vojáci: „A co máme dělat my?“ Řekl jim: „Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.“
Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš.
Na to Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm."

Co se stalo potom...

Jan říkal lidem Boží dobrou zprávu mnoha způsoby. Ale řekl také panovníku Herodovi, že to, co dělá, je špatné. Herodes nechal proto Jana uvěznit. Než se to stalo, nechalo se ale mnoho lidí od Jana pokřtít, na důkaz toho, že se opravdu chtějí odvrátit od svých hříchů a začít život s Bohem. Jednoho dne se přišel nechat pokřtít od Jana i Ježíš. Bylo to znamení toho, že jeho život patří Bohu.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 72.

Víš, že... ?

Jan Křtitel Janovým úkolem (předpovězeným před téměř 800 lety) bylo připravit cestu někomu, kdo bude mnohem známější než on. Velmi rychle se stal neoblíbeným u náboženských vůdců, když tvrdil, že Židé nemohou očekávat Boží milost jen proto, že jsou Židé (potomci Abrahama). Boží milost přijde, když lidé budou činit pokání a budou Boha poslouchat.

Obrať se, nebo-li čiň pokání Janův vzkaz znamenal, aby se lidé vrátili k Bohu a litovali svých hříchů, nebo-li „činili pokání“.

Křtitel Když lidé slyšeli Janův vzkaz a chtěli změnit své životy a následovat Boha, vcházeli s ním do řeky Jordánu. On je potopil do vody jako znamení, že Bůh smyl jejich hříchy a odpustil jim. Toto ponoření je známé jako „křest“ a podle něj byl Jan přezdívaný Křtitel.

Mesiáš Lidé čekali, až Bůh pošle na svět svého zvláštního posla, Mesiáše. Mysleli si, že by to mohl být Jan, ale on jim vysvětlil, že to není on. Ale že on má připravit cestu pro Mesiáše.

 

Mluv s Bohem

Potřebuješ Bohu říci, že něčeho lituješ? Buď si jistý, že ti odpustí.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Napiš Bohu pohlednici, na kterou Mu napíšeš, kde přesně jsi ve vztahu k Němu. Pokud jsi už Ježíšovým přítelem, poděkuj Mu za všechno, co pro tebe udělal. Jestli si ještě nejsi jistý, napiš Mu své úvahy o tom, co jsi zjistil z tohoto biblického příběhu.

Popros svého biblického průvodce, aby si pohlednici vzal k sobě a za několik týdnů ti ji poslal. Podívej se, jestli si po prozkoumání více příběhů z Expedice Bible myslíš stále to samé.