Expedice 11 : Ježíš, Boží syn

52. Uvěř nemožnému

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Jak si myslíš, že vypadá anděl? Jak bys ho poznal, kdybys ho viděl?

Když se v Bibli andělé zjeví obyčejným lidem, často jim říkají: „Neboj se!“ proč si myslíš, že to říkají?

Chtěl bys vidět a potkat anděla? Proč?
Uvěř nemožnému
"Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida." Lukáš 1,32

Co se stalo předtím...

Zachariáš i jeho žena Alžběta Boha milovali a sloužili Mu. Ale nemohli mít děti, a věděli, že jsou už moc staří na to, aby se stali rodiči. Zachariáš byl knězem. Jednoho dne, když byl v chrámu, se mu zjevil anděl a řekl mu, že Alžbětě se narodí dítě – které pojmenují Jan. Anděl řekl, že Jan bude velkým Božím služebníkem. Zachariáš tomu nemohl uvěřit! Anděl řekl, že proto nebude moci mluvit až do doby, kdy se dítě narodí. Brzy poté Alžběta zjistila, že čeká miminko. Ale mezitím se stalo ještě něco jiného...

Přečtěte si společně: Lukáš 1,26-38

Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret,
k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.
Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“
Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.
Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.
Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“
Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“
Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.
Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná.
Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“
Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.

Co se stalo potom...

Na rozdíl od Zachariáše Marie uvěřila tomu, co jí anděl řekl. Šla navštívit svou sestřenici Alžbětu, aby jí řekla dobré zprávy. Alžběta věděla, že Mariino dítě je neobyčejné. Marie zpívala Bohu úchvatný chvalozpěv. Věděla, že její dítě je naplněním Božího slibu. Tři měsíce po Mariině návštěvě se Alžbětě narodil syn. Zachariáš napsal, že se jmenuje Jan, a v tu chvíli mohl zase mluvit a chválil Boha. Pochopil, že Jan bude prorok, předpovězený ve Starém Zákoně, který má připravit lidi na příchod Ježíše, Mesiáše. Jak Jan rostl, Duch Boží byl s ním.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 72.

Víš, že... ?

Marie Marie byla ještě teenager a nebyla ještě vdaná, když se jí zjevil anděl, a řekl jí, že ji Bůh vybral, aby ses stala matkou jeho Syna.

Josef Marie se chystala vzít si za muže tesaře z města Nazaretu. Ten měl později sen, ve kterém mu anděl řekl, aby si Marii vzal za ženu, že dítě, které čeká, je Boží syn.

Alžběta byla Mariinou příbuznou a i ona čekala miminko, které bylo později známé jako Jan Křtitel. O jeho narození si můžete přečíst v Lukášovi 1:5-25, 57-66.

 

Mluv s Bohem

„Milý Bože, rád bych věděl, co chceš, abych pro Tebe dělal.“

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Vyrob si anděla, který se najednou objeví!

Budeš potřebovat list bílého papíru, bílou voskovku nebo svíčku, vodovky s nějakou tmavou barvou; velký štětec; něco na přikrytí tvé pracovní plochy a plášť přes tvé oblečení; a spoustu teplé mýdlové vody na umytí všeho až skončíš.

Tato výroba přináší spoustu nepořádku, tak nejprve zakryj všechno, co bys mohl umazat.

● Svíčkou nebo voskovkou namaluj na papír anděla.

● Několikrát ho obtáhni, abys měl jistotu, že je na něm velká vrstva vosku, přestože na bílém papíru bude stěží vidět.

● Teď obrázek přemaluj odshora dolů vodovkami. Jak to budeš dělat, objeví se ti anděl!

Pamatuješ si, co anděl řekl, když se ukázal Marii?