Expedice 11 : Ježíš, Boží syn

51. Jeden z nás

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Jak ukazuješ ostatním lidem, že je máš rád?

Dokážeš vymyslet pět způsobů, jak jim to dát najevo? Který máš nejraději?

Jak ukazují ostatní tobě, že tě mají rádi?

Dokážeš vymyslet pět různých způsobů? Který máš nejraději?

Jak nám Bůh ukazuje, že nás má rád?

Dokážeš vymyslet nějaký opravdu skvělý způsob?
Jeden z nás
"A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy." Jan 1,14

Co se stalo předtím...

Již od doby, kdy Adam a Eva Boha neposlechli v zahradě Eden (Expedice 1), Bůh pracoval na svém plánu, jak přivést lidi zpátky k Sobě. V knihách proroků byl předpovězen příchod Spasitele. V evangeliích ho potkáváme: Ježíš, Boží syn, dlouho očekávaný Mesiáš, přinesl Boží lásku a dobré zprávy – nejen pro Židy, ale pro všechny lidi. Jan, autor tohoto evangelia, nazývá Ježíše „Slovem“ - Bůh k nám mluví skrze Ježíše.

Přečtěte si společně: Jan 1,1-14

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a život byl světlo lidí.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan.
Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.
Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.
Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.
11Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Co se stalo potom...

Kdo je Ježíš? Jan na tuto otázku odpověděl na začátku svého evangelia a pak nám to ukazuje i na Ježíšově životě. Jan nám vysvětluje, kdo je Ježíš, tím, že nám podává zprávu o tom, co dělal, a co řekl, když byl s jinými lidmi; píše o zázracích, které udělal, a které ukazují, že je Boží syn; a popisuje dlouhé rozhovory, ve kterých nás Ježíš učí mnoho důležitých věcí o tom, kdo je, a co Ho Bůh poslal udělat.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 72.

Víš, že... ?

Kdo je Ježíš? V Expedici 11 je mnoho jmen, titulů a „obrazů“, kterými je Ježíš označován. Na začátku je nazýván „Slovo“ a „Světlo“, v dalších částech expedice pak Kristus, Spasitel, Zachránce, Král, Židovský král, Boží syn. Dohromady potvrzují, že Ježíš je Bůh (který byl s Otcem při stvoření světa); že je tím „Pomazaným“, kterého Bůh slíbil; že je potomkem nejslavnějšího a nejváženějšího izraelského krále, a že ustanoví věčné Boží království míru a spravedlnosti.

Pisatel Jan byl jedním z 12 Ježíšových blízkých přátel a následovníků. Jeho kniha, neboli „evangelium“ (dobrá zpráva) přináší mnoho příběhů, které se v ostatních evangeliích nevyskytují.

Datum Příběhy o Ježíšovi se nejprve předávaly vyprávěním. Jako první je pravděpodobně sepsal Marek kolem roku 60 po Kr.. ostatní evangelia byla sepsána o 20-30 let později.

 

Mluv s Bohem

„Bože, tato slova z Bible jsou od Tebe a já chci slyšet, co mi říkáš; a věřit a poslouchat Tě.“

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Popros svého biblického průvodce nebo někoho jiného, aby ti tento oddíl z Bible přečetl nahlas, a ty při tom počítej, kolikrát uslyšíš slovo „světlo“.

Vyrob si svícen, který ti bude připomínat, že Ježíš je „Světlo světa“.

Budeš potřebovat skleničku nebo čistou zavařovací sklenici (přibližně 8 cm vysokou); barvy na sklo a malý štěteček; čajovou svíčku, zápalky a úzkou svíčku na zapálení čajové svíčky.

1. Ozdob sklenici barvami na sklo. Můžeš na ni namalovat vzory, jednoduché obrázky nebo napsat verše z Bible.

2. Až malba uschne, dej do sklenice svíčku a zapal ji pomocí úzké dlouhé svíčky.

3. Polož sklenici na nehořlavý povrch někam, kde do ní nikdo nestrčí.

Pozoruj jak světlo svíčky svítí namalovanými obrázky – a vzpomeň si, kdo je Světlo světa.

Ježíš přišel jako světlo, svítící do tmy. Ježíš přišel lidem ukázat, jak mají žít. Když Ho budeme následovat, ukáže nám správný směr, kterým máme jít. Je světlem i pro nás.

Můžeš vyrobit více svícnů jako dárky pro členy tvé rodiny nebo pro kamarády, abys jim řekl o Ježíšově světle.