Expedice 11 : Ježíš, Boží syn

55. Poznej svého nepřítele

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

„Tvé poslání, měl by ses rozhodnout je přijmout...“ Viděl jsi někdy film, ve kterém dostal hrdina nějaký zvláštní úkol?

Co víš o Ježíši? Zkus se na to zeptat i několika dalších lidí.

Víš, jaký byl Ježíšův zvláštní úkol?

(Poznamenej si svoji odpověď a vrať se k ní až dojdeš na konec Expedice Bible.)
Poznej svého nepřítele
Z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“ Matouš 3,17

Co se stalo předtím...

Jan Ježíše nejdříve nechtěl pokřtít. Myslel si, že Ježíš by měl pokřtít jeho! Ale Ježíš mu řekl, že takhle to Bůh chce. Když byl Ježíš pokřtěný, sestoupil na něj Duch svatý jako holubice a hlas z nebe řekl: „Toto je můj milovaný syn.“ (Matouš 3:17) Ježíš byl dlouho očekávaným Králem, Božím Mesiášem. Po této události vedl Duch svatý Ježíše na poušť. Tam ho ďábel pokoušel a snažil se, aby přestal věřit Božím slovům, a aby ho odvrátil od úkolu, který Mu Bůh dal.

Přečtěte si společně: Matouš 4,1-11

Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.
Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“
On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“
Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu
a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!“
Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“
8Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu
a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“
Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“
V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.

Co se stalo potom...

Poté, co byl Jan uvězněn, odešel Ježíš do Kafarnaum, města u Galilejského jezera. Jak řekl prorok Izajáš, byl Ježíš jasným světlem v lidských životech. Zde začal volat lidi zpátky k Bohu a vyprávět jim o Božím království.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 72.

Víš, že... ?

Ďábel neboli satan V řečtině i hebrejštině znamenají tato slova „žalobce“ a jsou to jména pro toho, kdo představuje všechno zlé a všechno, co je proti Bohu. Ďábel je Boží nepřítel – a nepřítel Božího lidu, dospělých i dětí, který je pokouší, aby dělali špatné věci a obviňuje je před Bohem.

Pokušení Satan pokoušel Ježíše, aby dělal věci, které jsou proti Boží vůli. Byl jemný, chytrý, přesvědčivý a nebezpečný, ale ježíš „nezhřešil“.

40 dnů a nocí Mojžíš i prorok Elijáš se oba při důležitých událostech v jejich životech postili 40 dní. Ježíš se zrovna chystal říkat lidem o Bohu – to bylo pro něj velmi důležité období.

Půst znamená žít bez jídla a často i bez pití.

 

Mluv s Bohem

Popros Boha, aby ti dal sílu odolat, když tě ostatní pokouší dělat věci, o kterých víš, že bys je dělat neměl.

Všichni někdy děláme chyby, ale díky Ježíši nemusíme zůstat uvěznění v době, kdy jsme chybovali.

„Děkuji Ti, Ježíši, že to s námi nevzdáváš. Odpouštíš nám naše chyby, abychom znovu mohli být Tvými přáteli.“

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Všiml sis, co dělal Ježíš, když byl pokoušen? Nehádal se – ale použil slova z Bible, aby odmítl to, co Mu satan navrhoval.

Najdi si to ve své Bibli:

Přeměň kameny v chléb: Ježíšova odpověď je z Deuteronomia (5.Mojžíšovy) 8:3

Ať tě andělé chytí: Ježíšova odpověď je z Deuteronomia (5.Mojžíšovy)6:16

Pokloň se satanovi: Ježíšova odpověď je z Deuteronomia (5.Mojžíšovy) 6:13

Ježíš u sebe neměl Bibli! Znal všechna tato slova zpaměti, takže je mohl použít, aby satanovi odpověděl.

Vyber si se svým biblickým průvodcem verš z Bible, který se naučíš zpaměti. (Jeden z nejznámějších veršů v Bibli je Jan 3:16.) Pak budeš mít tato Boží slova stále u sebe podobně jako Ježíš.