Expedice 18 : Na Boží cestě

88. Sloužit Bohu

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Stalo se ti někdy, že by sis připadal jiný než tví přátelé? Proč ses cítil být odlišný?

Vadilo ti být odlišný nebo to bylo v pořádku?

Co jsi s tím dělal?
Sloužit Bohu
"Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy." 2. Timoteovi 2,15

Co se stalo předtím...

Pavel byl zajat a uvězněn v Římě. Postrádal Timotea a psal svému “synovi” další dopis. Pavel znal Timoteovu maminku i babičku, které obě následovaly Ježíše a učily Timotea již od jeho dětství o Bohu.

Pavel věděl, že pracovat pro Boha může být opravdu těžké. Teď na to připravuje Timotea, dokonce i na možnost pronásledování. Povzbuzuje Timotea tím, že mu opakuje základní skutečnosti o Ježíšovi, kým je, a co udělal pro naši záchranu.

Přečtěte si společně: 2.Timoteova 2,14-26

Toto připomínej a před tváří Boží naléhavě domlouvej bratřím, aby se nepřeli o slova. Není to k ničemu, leda k rozvrácení posluchačů.
Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.
Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. Neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti
a jejich učení se bude šířit jako rakovina. K nim patří Hymenaios a Filétos,
kteří zbloudili z cesty pravdy, když říkají, že naše vzkříšení už nastalo; tak podvracejí víru některých bratří.
Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis ‚Pán zná ty, kdo jsou jeho‘ a ‚ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně‘.
Ve velké domácnosti nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny pro cenné věci, druhé na odpadky.
Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu.
Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.
Nepouštěj se do hloupých sporů, v jakých si libují nepoučení lidé; víš, že vedou jen k hádkám.
Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý.
Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu
a vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli.

Co se stalo potom...

Křesťané očekávali, že se Ježíš vrátí – aby ukončil zlo a stvořil nový svět. Aby byli připravení, snažili se křesťané žít jinak než ostatní lidé – snažili se žít podle Boží vůle, I když se zbytek světa o Boha nezajímal. To byla pro křesťany velká výzva.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 114.

Víš, že... ?

Svatý Být svatý znamená být “oddělený” pro Boha. Ve verší 21 píše Pavel o lidech, kteří žijí svatý život, ve kterém ze všech sil pracují pro Boha a žijí podle Jeho vůle.

Osobní dopis Pavlovy dva dopisy Timoteovi jsou plné rad a povzbuzení. Pavel v nich dokonce žádá Timotea, aby mu přinesl kabát, který zapomněl! (2.Tioteova 4:13).

Poslední dopis 2.Timoteova je zřejmě posledním dopisem, který Pavel napsal z vězení v Římě. Bylo to kolem roku 64.

 

Mluv s Bohem

“Děkuji Ti, Bože, za všechny ty úžasné věci, které máš připravené pro ty, kteří Ti zůstanou věrní. Děkuji Ti, že i když my selháváme, Ty zůstáváš věrný.”

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu tento biblický oddíl četli Timothy a jeho maminka Kristel.

Timothymu je 9 a žije v Americe.

Timothy chtěl vědět, co znamená slovo “rakovina” ve verši 17.

Kristel mu vysvětlila: “Podle slovníku “rakovina” nebo v jiném překladu “sněť” znamená “úpadek” (trouchnivění nebo kažení se) částí těla, když nějaké zranění nebo nemoc brání krvi v jeho zásobování (zpomalí ho nebo úplně zastaví)”.

Pavel Timotea varuje před falešným učením. Bude se šířit, rozkládat, ničit a nakazí církev. V tomto případě Hymenaios a Filétos tvrdí, že ve skutečnosti ke vzkříšení Ježíše nedošlo. My víme, že to je lež. Falešní učitelé ale mohou způsobit, že někteří lidé začnou pochybovat o pravdě o Ježíši

.Pavel věřící povzbuzuje, aby se drželi dál od věcí, které odvádí jejich pozornost od Ježíše [hádky o slava (verš 14); bezbožné povídání (verš 16); prudkost (verš 22); pošetilé a hloupé spory a hádky (verš 23); místo toho, aby usilovali o spravedlnost, víru, lásku a pokoj (verš22)].

Rakovinou se tu myslí obecně všechno špatné. Takto se máme dívat na hřích!”

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Znáš někoho, kdo “pracuje pro Boha”? Může to být někdo ve tvém církevním společenství nebo někdo ze školy; může to být nějaký misionář, který pracuje v cizí zemi; může to být i tvůj biblický průvodce. Můžná jako Timoteus vede církev. Může to být někdo jako Euniké a Lóis, jeho maminka a babička, které Timoteovi vyprávěly o Ježíši, když byl malý. Může to být člověk, který učí o Ježíši nebo někdo, kdo hraje na kytaru, nebo ten, kdo uklízí budovu po skončení shromáždění: je mnoho různých lidí, kteří pracují pro Boha a mnoho způsobů, jak to dělají.

Až příště někoho z nich potkáš, poděkuj mu za jeho práci pro Boha.