Expedice 20 : Navždy s Bohem

96. Hlas a vidění

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Představte si, že by se před vámi objevil mimozemšťan! Co by viděl? Jak by vás popsal ostatním mimozemšťanům ve své vesmírné lodi? Můžete mu pomoci, aby poznal, jací jste jako lidé i jak vypadáte a co máte na sobě?

A co kdyby se vás ten mimozemšťan zeptal na Ježíše? Dovedete Ho popsat? Vzpomeňte si na všecno, co o Ježíši víte a jednoduše to vysvětlete svému mimozemskému návštěvníkovi.

Jak můžete skutečně říci někomu o Ježíši? Znáte někoho, komu byste o Něm chtěli říct? Popovídejte si o tom se svým biblickým průvodcem.
Hlas a vidění
„Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu." Zjevení 1,17-18

Co se stalo předtím...

Janovi bylo pravděpodobně okolo 80 let, když napsal knihu Zjevení. Žil na ostrově Patmos, který se nachází u pobřeží dnešního Turecka. Bylo to v době Římské říše a křesťané byli pro svou víru všude pronásledováni. Bůh dal Janovi mnoho vidění, aby věřící povzbudil i aby jim ukkázal, že On má nad vším moc: Ježíš je Král králů. Zde Jan píše o svém setkání se vzkříšeným Ježíšem.

Přečtěte si společně: 1,17-18

Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos.
Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice:
„Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje.“
Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů;
uprostřed těch svícnů někdo jako Syn člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou zlatý pás.
Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně;
jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje.
V pravici držel sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč; jeho vzhled jako když slunce září v plné své síle.
Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední,
ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.
Napiš tedy, co jsi viděl – to, co jest, i to, co se má stát potom.
Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví, a sedm svícnů je sedm církví.“

Co se stalo potom...

Ve Zjevení je mnoho zvláštních symbolů. Svícny v Janově vidění představují sedm církví, kterým píše; hvězdy jsou andělé, kteří nad nimi bdí. Ježíš Janovi řekl, aby se nebál – je živý navěky.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 126.

Víš, že... ?

Zjevení byl vzkaz prvotní církvi od Boha – prostřednictvím zjevení Janovi. Jan byl na konci svého života. Bylo to kolem roku 80 n.l.; nebylo snadné být křesťanem – ti mohli být za svou víru zabiti. Jan byl uvězněn na ostrově. Jednou, když chválil Boha, mu Ježíš ukázal obraz nebe a budoucnosti. Jan to zapsal pro povzbuzení ostatních trpících křesťanů.

Jan napsal sedmi církvím v dnešním Turecku. Zapsal, co viděl a popsal Boží poselství naděje pro ty, kdo Ho následují a kdo trpí pro Ježíšovo jméno.

Ježíš je první a poslední Byl již od začátku a bude navždy.

Ježíš porazil smrt Ježíšova smrt neznamenala konec. Je živý v nebi, ale je i s námi, dnes, v Duchu svatém – můžeme Ho slyšet, jak k nám mluví skrze Bibli a můžeme s Ním mluvit v modlitbě. Nemusíme se bát. Ježíš bude navždy.

 

Mluv s Bohem

Nezapomeň, že nemusíš vždycky mluvit s Bohem. Můžeš Mu také naslouchat. Může ti pomoci tiše sedět; nebo se koukat na krásný obraz nebo poslouchat nějakou hudbu.

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu tento biblický oddíl četli Dan a jeho tatínek Mike.

Danovi je 9, miluje fotbal a bubnování.

Dan řekl: “Zní to děsivě – meč vycházející z Jeho úst a ohnivé oči, myslel jsem že to byl ďábel. Proč měl bílé vlasy a bronzové nohy? A Jeho hlas se měnil – polnice a pak hřmící voda.”

Táta mu vysvětlil: “Jan (který napsal tuto část Bible) používá obrazový jazyk, aby popsal Ježíše poté, co vstal z mrtvých, aby byl se Svým Otcem. Používá k tomu některé obrazy ze Starého zákona.

Bílá říza byla kněžským oděvem, zlatý pás označoval krále; bílé vlasy znamenaly, že byl starý a moudrý - “Věkovitý”. Jeho bronzové nohy a hlas jako bouřící voda připomínají Božího posla v Danielovi 10. Také polnice představuje Boha, přinášejícího svému lidu důležité poselství.”

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Příběh všeho

Ve skutečnosti všechno patří Bohu. On všechno stvořil, a když to udělal, bylo všechno dobré. Nic nebylo druhořadé, obyčejné, nudné – všechno bylo dokonalé! Takové je všechno v nebi a všude, kde vládne Bůh. Takové má všechno být.

Jak myslíš, že dnešní svět odpovídá Božímu “dokonale dobrému” plánu?...

Bůh pracuje na tom, aby věci byly znovu dokonalé. Když Ježíš přišel na zem, ohlásil nám, že: “přišlo Království Boží”. To proto, že všude, kam Ježíš šel, dělal to, co Bůh chtěl, takže v tom místě mohl Bůh vládnout. Ježíš uzdravoval nemocné, utišil bouři, krmil hladové, křísil mrtvé a povzbuzoval lidi, aby byli spravedliví, milující a pravdiví – tak, jak tomu je, když vládne Bůh.

Když Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, ukázal, že je možné, aby dokonalé dobro překonalo všechno, i smrt. Ježíš vyzývá své následovníky, aby pracovali pro Boží království a šířili ve světě zprávu, že je jen otázkou času, kdy Boží království přijde.

Miliony lidí po celém světě žijí pro Boží Království. Mocný Boží Svatý Duch jim pomáhá. Už ses k nim přidal?