Expedice 20 : Navždy s Bohem

97. Milé církvi s láskou Ježíš

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Stává se ti někdy, že si tě kamarádi dobírají nebo se ti cizí lidé smějí, protože se snažíš žít podle Boží vůle?

Byl jsi neoblíbený kvůli tomu, že jsi svědčil o Bohu?

Kdo nebo co ti pomohlo?

Máš někdy chuť to s Bohem vzdát, protože je to moc těžké? Popovídej si se svým biblickým průvodcem o tom, jak se cítíte a jak si můžete vzájemně pomáhat.
Milé církvi s láskou Ježíš
"Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou." Zjevení 3,20

Co se stalo předtím...

Zjevení začíná Ježíšovým vzkazem křesťanům ze sedmi církví, roztroušených v oblasti dnešního západního Turecka: v Efezu, Smyrně, Pergamu, Thyatirách, Sardech, ve Filadelfii a v Laodikeji. Život tamních křesťanů byl těžký, ale někteří z nich se nedrželi všecho, co o Ježíši věděli. Tady je, co Ježíš řekl církvi ve Filadelfii a Laodikeji.

Přečtěte si společně: Zjevení 3,9-22

Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.
Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“
Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího:
„Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.
Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

Co se stalo potom...

Ježíš měl pro každou církev jiný vzkaz. Efezští potřebovali milovat Ježíše tak, jak to dělali na začátku. Křesťané ve Smyrně trpěli pro svou víru, ale měli být odměněni životem. Věřící v Pergamu měli některé špatné názory a křesťané v Tyatirách se nedrželi Ježíšova učení. Věřící v Sardeh potřebovali probuzení a vrátit se k životu s Ježíšem. Ježíš povzbuzuje lidi ve Filadelfii, protože poslouchali jeho nařízení a vytrvali. Jan nás zve, abychom si poslechli, co Duch svatý řekl všem těmto církvím. Stejně jako u Laodicejských Ježíš chce, abychom Ho zvali do svých životů.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 126.

Víš, že... ?

Doba zkoušek Křesťané prožvali mnoho těžkostí, protože římští panovníci se snažili křesťanství vymýtit. Mnozí trpěli a někteří pro svou víru i zemřeli. Jan je povzbuzuje tím, že jim říká, že Bůh bude soudit římské panovníky, a že jejich říše zanikne.

Laodikej bylo důležité město, které leželo v dnešním Turecku.

Vlažný znamená ani horký ani studený – jen trochu teplý. Jan chytře naráží na vodní zásoby Laodikejských. Vodu museli přivádět akvaduktem z přírodních horkých pramenů. Tato voda obsahovala vápenec, který se v ní teplem rozpustil. Jak voda postupovala akvaduktem, ochlazovala se a vápenec se usazoval. Když dotekla do města, byla vlažná a blátivá. Takovou vodu byste nepili! Jan říká, že církev v laodikeji je stejná jako tato voda!

 

Mluv s Bohem

Co chceš Bohu říci o této části Bible?

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Zjevení 3:20 je jedním z nejznámnějších veršů v Bibli. Mnoho křesťanů tento verš používá, aby popsali, jak se stali Božími přáteli. V Pokladech pod sněhem od Patricie StJohn slyšela mladá dívka Annette tento verš v kostele a prosila svoji babičku, aby jí ho vysvětlila...

“Babičko, co to znamená, že Ježíš klepe na dveře našeho srdce?”

Babička si odložila pletení, aby se mohla Annette plně věnovat, a řekla jí: “To znamená, že Spasitel vidí, že tvůj život je plný špatných věcí a černých myšlenek. Sestoupil na zem, aby mohl místo nás nést trest za všechny špatné věci, které děláme i všechny naše špatné myšlenky. Pak vstal z mrtvých, aby mohl přijít do tvého života a žít v tobě a zbavit tě všech špatých myšlenek a dát ti místo nich své myšlenky, plné lásky. Je jako člověk, který tluče na dveře špinavého, tmavého, zaprášeného domu a říká, “když mě pustíš dovnitř, vynesu ven všechen prach a tmu a tvůj dům udělám krásný a jasný”. Ale pamatuj si, že On nikdy netlačí na dveře – jen se ptá, jestli může vstoupit. To je myšleno tím tlučením na dveře. Ty máš říct, “Ano, Pane Ježíši, potřebuji Tě a chci, abys přišel a žil ve mně” - tím Mu otevřeš dveře.”

Annette se na babičku dlouho dívala a pak ticho přerušila.

“Ale babičko,” řekla, přisunula si stoličku blíže a položila si hlavu na babičky kolena, “když někoho nenávidíš, tak nemůžeš Ježíše poprosit, aby šel dál, že?”

“Když někoho nenávidíš,” řekla babička, “tak to jen ukazuje, jak moc potřebuješ, aby přišel...”

(z knihy Poklady pod sněhem - Treasures of the Snow, © Patricia StJohn 1950, vydáno Scripture Union)