Expedice 20 : Navždy s Bohem

99. Hurá!

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Slyšel jdi někdy o akci ‘flash mob’, kdy velká skupina lidí dělá něco neočekávaného, např. najednou začnou zpívat nebo si lehnou na zem na nějakém rušném místě? Možná jsi to viděl na videu. Myslíš, že by to bylo fajn?

V jakém největším davu lidí jsi byl? A jaký je největší dav, který jsi kdy viděl nebo o něm slyšel?

Jaké by to bylo, kdyby všichni tito lidé zpívali a říkali o Bohu úžasné a dobré věci? Myslíš, že by to bylo fajn?
Hurá!
A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí." Zjevení 19,6

Co se stalo předtím...

Křesťané, kteří žili v prvním století, pro svou víru mnohdy velmi trpěli. Janovo udivující vidění vypráví o tom, jak jsou všechny zlé síly Ježíšem poraženy. Davy v nebi budou volat: “Chvalte Pána!” Bude to jako velká svatební hostina. Vzkříšený Ježíš – který dal svůj život jako beránek a obětoval se pro svůj lid – je ženichem. Krásná církev, kterou Bůh díky Ježíšovi ospravedlnil, je nevěsta. Každý, kdo patří Ježíši, je na tuto svatbu pozvaný.

Přečtěte si společně: Zjevení 19,5-10

A od trůnu zazněl hlas: „Zpívejte Bohu našemu, všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí.“
A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.
Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila
a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.
Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“ A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“
Tu jsem padl na kolena k jeho nohám. Ale on mi řekl: „Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři, kteří vydávají svědectví Ježíšovi. Před Bohem poklekni!“ Kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví.

Co se stalo potom...

Satan (ďábel) a všechny jeho mocnosti budou zničeny. Na konci věků budou všichni lidé souzeni za to, co udělali. Ale ti, kteří věří v Ježíše, mají svá jména zapsaná v knize života a budou navždy žít s Bohem.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 126.

Víš, že... ?

Chvála bude to, čím všichni odpoví Beránkovi (vzpomeňte si, že Jan Křtitel mluví o Ježíši jako o Beránku Božím). Ale nové nebe a nová zem nebudou jako nudná bohoslužba v kostele! Bude to neomezená vláda krále pokoje a dobra – a my v ní budeme hrát svou roli.

Apokalyptický Spisy jako je kniha Zjevení se nazývají “apokalyotické”. Jejich pisatel má zvláštní vize budoucnosti. Možná píše tajně a popisuje zakódovaně věci, které se děly v jeho době.

 

Mluv s Bohem

Chval Boha tím, že Mu budeš zpívat některé tvé oblíbené písně a chvály – nebo si vymyslíš vlastní.

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu tento biblický oddíl četli Chris a jeho maminka Erin.

Chrisovi je 8 let a pochází z Pennsylvanie; miluje LEGO® a zajímá ho historie světové války.

Chris řekl: “Myslím, že to byl anděl, kdo řekl ,Neklaň se mi.' Tak když anděl říká ,Neklaň se mi', tak proč se mu Jan poklonil až k jeho nohám? Proč ten anděl řekl: ,Neklaň se mi'?”

Erin si myslí: “Jan popsal v knize Zjevení sny a vize, které mu Bůh dal. Verše 5 a 6 nám říkají, že ten zvuk přišel od trůnu a zněl jako ohromný zástup, hukot množství vody a jako dunění hromu. Jan byl cítil bázeň a úžas a jeho smysly byly tím vším přemoženy. Nádherné zvuky, které slyšel, krásné věci, které viděl, jako třeba zářivě čistý kment na svatbu, byly úchvatné a pro Jana

nevysvětlitelné. Anděl k Janovi promluvil, aby mu řekl, že má zapsat Boží záměry. A Jan pak když to všechno pozoroval, se poklonil – protože Bůh je tak čistý, spravedlivý a svatý. Avšak ve svém nadšení se poklonik u nohou anděla. Anděl ho pak zastavil a přesměroval jeho chválu – aby se neklaněl andělovi, ale Bohu, kterému jednou v nebi budeme vzdávat chválu dokonale správně.

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Všude na světě se lidé někomu klaní. Někteří lidé se klaní falešným bohům. Někteří se klaní k zemi. Jiní tančí, zpívají nebo přináší oběti. Někteří říkají,že se neklaní ničemu, ale tráví svůj život tím, že se snaží získat co nejvíc peněz nebo přemýšlí neustále jen o tom, jak něco vyhrát nebo jak být úspěšní. Možná se tak klaní právě těmto věcem.

Křesťané uctívají jediného pravého Boha, který všechno stvořil. Je dobré ho uctívat v kostele, ale můžete to dělat i kdekoliv jinde. A je mnoho způsobů, jak Ho můžete uctívat. Co vám pomáhá se cítit Bohu blízko? Jak Bohu ukazujete, že Ho máte rádi? To je uctívání!

Máš někoho, s kým Boha uctíváš? Popovídej si o tom se svým biblickým průvodcem.