Expedice 8 : Problémy

36. Davidova lítost

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Toužili jste někdy po něčem, co jste nemohli mít?

Chovali jste se špatně kvůli tomu, že jste to tak moc chtěli?

Chce Bůh, abychom takto žili?
Davidova lítost
"Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal." 2. Samuelova 11,27

Co se stalo předtím...

Bůh si vybral Davida za krále, přestože věděl, že není dokonalý. Ale David byl jako král úspěšný – a začal si myslet, že má svobodu dělat si všechno, co chce. Udělal některé věci, které byly špatné – vůči Bohu i vůči lidem.

Jednou z těchto věcí bylo to, že si vzal ženu jiného muže a zařídil, aby její muž padl v bitvě. Bůh poslal za Davidem proroka Nátana. Nátan mu řekl příběh, ze kterého David poznal jak velké jsou jeho hříchy.

Přečtěte si společně: 2. Samuelova 12,1-13

Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: „V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák.
Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu.
Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru.
Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel.“
David vzplanul proti tomu muži náramným hněvem. Řekl Nátanovi: „Jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti!
A tu ovečku nahradí čtyřnásobně zato, že něco takového spáchal a neměl soucitu.“
Nátan Davidovi odvětil: „Ten muž jsi ty! Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou.
Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána, dal jsem ti dům Izraelův i Judův, a kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc.
Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Urijáše jsi zabil mečem a jeho ženu sis vzal za manželku, zavraždils ho mečem Amónovců.
Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal jsi Chetejci Urijášovi ženu, aby ti byla manželkou.
Toto praví Hospodin: Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký; ten bude s tvými ženami spát za bílého dne.
A ačkoli tys to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem, a to za dne.“
David Nátanovi řekl: „Zhřešil jsem proti Hospodinu.“ Nátan Davidovi pravil: „Týž Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš.

Co se stalo potom...

Bůh Davidovi sdělil, že porušil jeho pravidla. David se snažil své hříchy skrývat – před lidmi i před Bohem. Nyní je uznal a velmi jich litoval. Bůh mu odpustil, ale to, co David udělal, se tím nezměnilo. A mělo to smutné důsledky.:Davidův novorozený syn zemřel a v jeho rodině bylo mnoho problémů, neboť když jeho synové vyrostli, nechovali se dobře.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 54.

Víš, že... ?

Bat-šeba David chtěl, aby se jeho ženou stala krásná dívka Bat-šeba. Byla už ale vdaná a David zařídil, aby její muž Urijáš zemřel v bitvě. Problémy David je známý jako největší izraelský král, ale zbytek jeho vlády nebyl vždy šťastný. Jeho syn Abšalóm se proti němu vzbouřil a pokusil se stát se sám králem. Nakonec David vybral za příštího krále Šalomouna.

Ženy Tenkrát bylo běžné, že bohatí muži měli více žen. To se nazývá „polygamie“.

Problémy David je známý jako největší izraelský král, ale zbytek jeho vlády nebyl vždy šťastný. Jeho syn Abšalóm se proti němu vzbouřil a pokusil se stát se sám králem. Nakonec David vybral za příštího krále Šalomouna.

 

Mluv s Bohem

Řekni Bohu, že lituješ toho, kdy jsi Ho neposlouchal nebo sis dělal, co jsi chtěl, přestože jsi věděl, že je to špatné. A pak Mu poděkuj, protože když Ho o to požádáš, odpustí ti.

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu četli tento biblický příběh Sam a jeho maminka Angela.

Samovi je 10 a hraje na trumpetu. Bydlí v Bruselu v Belgii.

Sam chtěl vědět: „Jak ten bohatý muž ukradl ovci tomu chudému?“

Angela uvažovala: „Ten příběh o bohatém a chudém muži si Nátan vymyslel, takže na to není žádná „správná“ odpověď. Můžeme jen hádat, co se mohlo stát.

David poslal Urijáše pryč, aby mu mohl ukrást jeho manželku. Tak si myslím, že i ten bohatý muž poslal toho chudého pryč, aby pro něj udělal nějakou práci. (Tenkrát bylo běžné, že chudí lidé museli dělat to, co jim bohatí řekli.)

Když byl pak ten chudý muž zaneprázdněný prací, poslal bohatý muž své sluhy, aby mu ukradli ovečku. (Myslím, že by tam nešel sám, když mohl někoho poslat místo sebe). Když se chudý muž vrátil, byla ovečka pryč.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice! (vložit možnost nahrávání)

Vyzkoušej si...

David je známý svými písněmi neboli žalmy. Po návštěvě proroka Nátana, který mu řekl, že Bůh ví, co udělal, napsal žalm 51. V tomto žalmu říká David Bohu, že On ví, co udělal a prosí Boha o odpuštění a aby mu pomohl začít znovu.

Vy se na žalm 51 podíváte blíže v Expedici 9, ale teď někoho požádejte, aby vám ho nahlas přečetl – a naslouchejte Davidovým slovům a tomu, jak s Bohem mluvil. Byl upřímný, omluvil se – a věděl, že Bůh ho slyší a odpoví mu.

Kdybyste vy dneska psali žalm, co byste Bohu řekli?

(Co kdybyste si to teď zkusili napsat nebo říct?)