Expedice 8 : Problémy

40. Pád Jeruzaléma

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Dozvídáš se někdy ve zprávách, v knihách nebo v nějakém televizním programu o lidech, kteří dělají špatné věci? Co si myslíš, že by se mělo stát?

Stane se, že někdy uděláš něco špatného, přestože ti bylo řečeno, abys to nedělal? Co si myslíš, že by se mělo stát?

Udělal jsi někdy něco, přestože jsi věděl, že to není to, co po tobě Bůh chce? Co si myslíš, že se mělo stát?

Jaké věci tě mohou odvádět od Boha?
Pád Jeruzaléma
"Hospodin svým hněvem stíhal Jeruzalém i Judu, až je od své tváře i zavrhl." 2. Královská 24,20

Co se stalo předtím...

Když se Izrael rozdělil na Judsko (jižní část, kde byl Jeruzalém) a Judeu (severní část), vládl v každé z těchto zemí jiný král. Jen málo z nich chtělo žít podle Boží vůle. Bůh poslal mnoho poslů, svých „proroků“, aby je varovali, ale oni je neposlechli.

Po mnoha letech už jim Bůh nechtěl pomáhat: lidé jasně ukázali, že nestojí o Jeho pomoc. Bůh dovolil nepřátelům, aby zaútočili a svůj lid před nimi nezachránil, protože Ho odmítli poslouchat.

Přečtěte si společně: 2. Královská 25,1-11

V devátém roce Sidkijášova kralování, v desátém měsíci, desátého dne toho měsíce, přitáhl Nebúkadnesar, král babylónský, s celým svým vojskem proti Jeruzalému, položil se proti němu a zbudovali dokola obléhací val.
Město bylo obleženo do jedenáctého roku vlády krále Sidkijáše.
Devátého dne čtvrtého měsíce, když už tvrdě doléhal na město hlad a lid země neměl co jíst,
byly hradby města prolomeny. Všichni bojovníci uprchli v noci branou mezi hradbami u královské zahrady. Kolem celého města byli Kaldejci. Král se dal cestou k pustině.
Kaldejské vojsko krále pronásledovalo a dostihlo ho na Jerišských pustinách. Celé jeho vojsko se od něho rozprchlo.
Krále chytili a přivedli jej k babylónskému králi do Ribly, kde nad ním vynesli rozsudek.
Sidkijášovy syny před jeho očima popravili; Sidkijáše oslepil a spoutal ho bronzovými řetězy a odvedl ho do Babylónu.
Sedmého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády Nebúkadnesara, krále babylónského, přitáhl do Jeruzaléma Nebúzaradán, velitel tělesné stráže, služebník babylónského krále.
Vypálil Hospodinův dům i dům královský a všechny domy v Jeruzalémě; všechny význačné domy vypálil ohněm.
Celé kaldejské vojsko, které bylo s velitelem tělesné stráže, zbořilo hradby kolem Jeruzaléma.
Zbytek lidu, který zůstal v městě, a přeběhlíky, kteří přeběhli k babylónskému králi, ten zbývající houf, Nebúzaradán, velitel tělesné stráže, přestěhoval.

Co se stalo potom...

Kvůli neposlušnosti králů i lidu dobyli Izrael nepřátelé. Lidé z Judey se z tohoto silného varování nepoučili a o 136 let později byla dobyta i Judea a Jeruzalém zničen (v roce 586 př.Kr.)

Boží lid byl po mnoho let v exilu a konečně pochopil, jak je důležité poslouchat Boží slovo – a že je Bůh stále miluje. Někteří z nich se směli vrátit do Jeruzaléma. Museli znovu postavit město, s novým chrámem (535-515 př.Kr.) a nové hradby (445 př.Kr.).

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 54.

Víš, že... ?

Babylón Babylónská říše byla mocná a ovládala mnoho jiných zemí. Teď se rozhodla ovládnout Jeruzalém. Po mnoho měsíců obléhali Babylóňané město a lidé neměli jak získat potravu. Pak vojsko zaútočilo a překonalo městské hradby.

Ničení Babylónský král Nebúkadnesar se ujistil, že z města bylo odvezeno všechno, co bylo cenné. Z chrámu byly odvezeny zlaté a bronzové předměty a chrám byl vypálen; hradby byly zbořeny; paláce a domy zničeny.

Exil Babylóňané odvedli i lid, protože pro ně byl cenný jako pracovní síla. Zůstali tam jen ti nejchudší, kteří nic neměli.

 

Mluv s Bohem

Bože, Otče, Ty jsi vždycky s námi v dobrých i špatných časech. Prosím pomoz mi důvěřovat Ti, že se o nás postaráš.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

To je smutný konec. Pro Boží lid to nemohlo být horší. Ztratili všechno – své domovy, práci, zemi. Mnoho jich zemřelo, ostatní byli zesláblí po měsících války a obléhání. A co bylo nejhorší, chrám, symbolizující, že je Bůh s nimi, byl zničený a jejich přátelství s Bohem porušeno. Ale stále měli naději. Budou to krutá léta – ale do Jeruzaléma se zase vrátí a budou Boha uctívat a věřit Mu.

I dneska se mnoho lidí nachází ve smutné a tvrdé situaci. Možná jsou hlady nebo bez domova, kvůli válce, špatným klimatickým podmínkám, přírodním katastrofám nebo katastrofám., které způsobili lidé. Ale stále mají naději!

Zkus se svým biblickým průvodcem získat informace o nějaké křesťanské charitě nebo pomáhající organizaci, které pomáhají lidem přežít v těžkých a „beznadějných“ situacích.

Jak těmto lidem přinášejí naději do budoucna?