Expedice 8 : Problémy

37. Šalomounova moudrost

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Hádáš se někdy se svými sourozenci nebo s přáteli? O čem se dohadujete?

Když se někdo dospělý pokusí vaši hádku urovnat, je pro něj jednoduché vědět, kdo má pravdu?

Co znamená být „moudrý“? Je to více než jen být chytrý nebo toho hodně znát – jak bys popsal někoho, kdo je „moudrý“?

Byl bys rád, kdyby o tobě někdo řekl, že jsi moudrý?
 Šalomounova moudrost
"Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout?“ 1. Královská 3,9

Co se stalo předtím...

David byl králem 40 let a Bůh řekl, že v něm „nalezl muže, jakého jsem měl na mysli. On

splní vše, co chci.“ (Skutky 13:22) David měl mnoho synů a někteří z nich se pokusili stát se příštím králem – bojem. Ale Bůh se rozhodl, kdo bude nejvhodnějším králem: Šalomoun. Než David zemřel, předal Šalomounovi mnoho dobrých rad. Těmi nejdůležitějšími bylo, aby chodil po Božích cestách a dodržoval Boží nařízení.

Když se stal králem, Šalomoun se modlil...

Přečtěte si společně: 1. Královská 3,16-28

Tehdy přišly ke králi dvě ženy nevěstky a postavily se před něj.
Jedna z těch žen řekla: „Prosím, můj pane, já a tato žena bydlíme v jednom domě a já jsem u ní v domě porodila.
Třetího dne po mém porodu také tato žena porodila. Byly jsme spolu a v tom domě s námi nebyl nikdo cizí, v domě nebyl nikdo kromě nás dvou.
Syn této ženy však v noci zemřel, neboť ho zalehla.
Proto v noci vstala, a zatímco tvá otrokyně spala, vzala mého syna od mého boku, položila si ho do klína a svého mrtvého syna položila do klína mně.
Ráno jsem vstala, abych svého syna nakojila, ale on byl mrtev. Když jsem si ho však zrána pozorně prohlédla, zjistila jsem, že to není můj syn, kterého jsem porodila.“
Druhá žena však prohlásila: „Nikoli. Můj syn je ten živý, a ten mrtvý je tvůj.“ Ale první trvala na svém: „Ne. Tvůj syn je ten mrtvý, a ten živý je můj.“ A tak se před králem hádaly.
Král řekl: „Tato tvrdí: ‚Ten živý je můj syn, a ten mrtvý je tvůj.‘ A tato tvrdí: ‚Ne, tvůj syn je ten mrtvý, a ten živý je můj.‘“
Král proto poručil: „Podejte mi meč.“ Přinesli tedy před krále meč.
A král nařídil: „Rozetněte to živé dítě ve dví. Jednu polovinu dejte jedné a druhou polovinu druhé.“
Tu řekla králi žena, jejíž syn byl ten živý a jíž se srdce svíralo soucitem nad jejím synem: „Prosím, můj pane, dejte to živé novorozeně jí, jen je neusmrcujte!“ Ale druhá řekla: „Ať není ani moje ani tvoje. Rozetněte je !“
Tu král rozhodl: „Dejte to živé novorozeně té, která řekla : ‚Neusmrcujte je,‘ to je jeho matka.“
Když se celý Izrael dozvěděl o rozsudku, který král vynesl, jala je bázeň před králem. Viděli, že je nadán Boží moudrostí k vykonávání soudu.

Co se stalo potom...

Šalomoun se řídil posledními slovy svého otce a snažil se Boha poslouchat, ale ne vždy si na ně vzpomněl a jednal podle nich. Mnohé z toho, co dělal, bylo pouze téměř to, co po něm Bůh chtěl a později to způsobilo problémy jemu i jeho lidu.

Ale Bůh si Šalomouna nevybral proto, že by byl dokonalý.

Šalomoun byl velkým králem a byl velmi moudrý. V Bibli je kniha přísloví, v nichž najdeme mnoho z Šalomounovy moudrosti. (Viz. Expedice 9)

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 54.

Víš, že... ?

Moudrost Šalomoun Boha prosil o dar moudrosti. Bůh tím byl potěšen a učinil z něj krále stejnou měrou moudrého jako bohatého.

Královna ze Sáby přijela Šalomouna navštívit až z Arábie, protože se doslechla o jeho moudrosti.

Bohatství Šalomoun měl 500 zlatých štítů. Seděl na zlatém trůnu a používal zlaté poháry a talíře. Vlastnil obrovskou flotilu lodí, 1 400 vozů a 12 000 koní!

Mnoho žen Šalomoun měl stovky žen. Začal uctívat jejich bohy a nakonec se odvrátil od Boha.

 

Mluv s Bohem

Šalomoun Boha prosil, aby mu dal moudrost. O co Ho poprosíš ty dneska?

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu četli tento biblický příběh Rupert a jeho mamina Anna.

Rupertovi je skoro 7 Je pořád v pohybu!

Rupert se zeptal: „Co je moudrost?“

Anna řekla: „Není to jen jedna moudrost. Moudrost je všeobecným smyslem. Když jsi moudrý, tak víš, jak nejlépe jednat v různých situacích.“

Rupert se divil: „Proč Šalomoun řekl, aby to miminko rozřízli na dvě poloviny?“

Anna mu vysvětlila: „Šalomoun to řekl jako lest, aby zjistil, kdo byla jeho skutečná matka, protože ta by nikdy nechtěla, aby bylo její miminko rozpůleno. Šalomoun věděl, že ta, která řekne, aby dítě raději dali té druhé, než aby mu ublížili, bude jeho pravá matka.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice! (vložit možnost nahrávání)

Vyzkoušej si...

Každý den si můžeme vybrat – vidět a dělat věci Božím způsobem – nebo podle sebe.

Vzpomeň si na nějakou každodenní situaci, ve které se takto rozhoduješ. (Např.:“Do vaší třídy přijde nový žák – jak se k němu budeš chovat?“ nebo „Byl jsi vybrán, abys hrál ve fotbalovém týmu, ale zápas je v tak nešikovnou dobu, že bys nemohl jít do kostela – co uděláš?“)

Zahraj o těchto situacích dvě mini-hry, jednu, ve které se rozhodneš vidět věci Božím způsobem, a jednu, ve které se rozhodneš je vidět podle sebe. Předveď obě hry svému biblickému průvodci (můžeš je zahrát sám nebo použít loutky).

Když se něco takového stane, co ve skutečnosti děláš? Popovídej si se svým biblickým průvodcem o rozhodování a o moudrých rozhodnutích.